Marc lingüístic de la UOC

El Consell de Direcció de la UOC va validar el 2 de novembre de 2015 un document de principis generals de política lingüística que contribueixin a l'estratègia de la Universitat per fer de la UOC una organització multilingüe, internacional i competitiva, sense deixar d'utilitzar i potenciar la llengua catalana. El document aprovat es va elaborar des de l'Àrea de Comunicació i el Servei Lingüístic a proposta del Vicerectorat de Docència i Aprenentatge.

L'objectiu del document és explicitar uns principis que serveixin de marc de referència per a la gestió lingüística en les actuacions de la Universitat, com ara l'aplicació de criteris d'ús de les llengües en els actes institucionals i acadèmics o la gestió de les tres llengües de treball en les activitats comunicatives que es produeixen en el Campus Virtual de la UOC (l'ús de les llengües en la relació entre la institució i els estudiants, en la docència, etc.).

Amb aquests principis, i tenint molt present la peculiaritat de la UOC pel que fa al seu objecte de treball —l'educació superior en línia—, la UOC renova i confirma el compromís de fer compatible l'ús del català com a llengua pròpia de la Universitat amb el desplegament d'una estratègia multilingüe. Així, s'indica l'estatus de les llengües de treball de la UOC —el català, el castellà i l'anglès— i es recullen vuit principis que han d'ajudar a vetllar per la coherència de l'ús de les llengües en les activitats comunicatives de la UOC.

Principis
 • Principi 1: el català, llengua pròpia
 • Principi 2: multilingüisme
 • Principi 3: internacionalització
 • Principi 4: ubiqüitat
 • Principi 5: comunicació multicanal
 • Principi 6: qualitat
 • Principi 7: transparència
 • Principi 8: innovació i recerca

+ Torna al començament

 • El català és la llengua pròpia i oficial de la UOC.
 • El castellà és cooficial —juntament amb el català— a la UOC i és important per a l'estratègia d'internacionalització de la Universitat.
 • L’anglès es considera llengua de treball de la UOC pel caràcter de llengua franca que té en la comunitat acadèmica internacional, imprescindible per assolir els objectius d'internacionalització i d'excel·lència de la Universitat.

+ Torna al començament

Impulsat pel Departament de Recerca i Universitats, aquest pla s'ha elaborat mitjançant un procés obert amb tota la comunitat universitària i de recerca de Catalunya. 

L'objectiu del Pla és consolidar l'ús del català com a llengua d'ús normal al sistema universitari i reforçar-ne l'ús en l'àmbit de la recerca.

 

+ Torna al començament