Ordenació alfabètica

Norma general

L'ordre alfabètic en català és el següent:

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

 1. No figuren a la llista els dígrafs ll, ny i rr, pel fet que es consideren seqüències de dues grafies i no pas lletres independents, igual que els dígrafs castellans ch i ll.
 1. En la classificació no es té en compte la ela geminada com a diferent de la ela doble, sinó que la seqüència l·l hi és considerada com si fos ll. En el cas de dos mots que només es distingeixin perquè on un té ll l'altre té l·l, es col·loca primer el que té ll. Per tant:

  cella
  cel·la

 1. La ç es considera a l'efecte de classificació com una c. En el cas de dos mots que només es distingeixin perquè un s'escriu amb c i l'altre amb ç, correspon el primer lloc al que s'escriu amb c. Per tant:

  placa
  plaça

 1. Els mots amb guionet es classifiquen com si no en tinguessin. En el cas de mots que només es distingeixin perquè l'un té guionet i l'altre no, aquest va en primer lloc.
 1. Els mots que porten accent gràfic o dièresi es classifiquen com si no en portessin. En el cas de mots que només es distingeixin per l'accent o la dièresi (sigui perquè un duu algun d'aquests signes i l'altre no, sigui perquè en duen de diferents), l'ordre de classificació és el següent:

1r.: sense accent
2n.: accent agut (tancat, ´)
3r.: accent greu (obert, `)
4t.: dièresi
5è.: accent circumflex

Per tant:  

sol   airada   suí
sòl   aïrada   suï


 1. Les majúscules i minúscules s'igualen. En cas que dos mots coincideixin en els seus caràcters excepte en el fet de tenir l'un la primera lletra minúscula i l'altre majúscula, aquest s'ordena després d'aquell. Per tant:

  amfitrió
  Amfitrió

 1. En cas de concurrència de més d'una d'aquestes diferències en un mateix mot, l'ordre de preferència és aquell en què han estat esmentades en aquest document. Per tant:

  cella
  cel·la
  Cella

 1. En cas de dos o més mots que es diferencien només per la posició relativa d'una mateixa diferència, s'apliquen els criteris establerts tenint en compte només la primera posició diferencial a partir del començament del mot. Per tant:

  consciencià
  consciència

 1. A més, en el cas de la bibliografia, en ordenar alfabèticament el nom dels autors, no es tenen en compte les preposicions –ni catalanes ni estrangeres–, com ara de, von, van, etc., que es posen darrere el cognom, a continuació del nom de pila o de la seva inicial.

  Mozos, S. de los [i no: De los Mozos, S.]
  Ors, Eugeni d' [i no: D'Ors, Eugeni]
  Riemsdijk, H. van [i no: Van Riemsdijk, H.

 2. En cas d'ordenació alfabètica de termes complexos, és a dir, de més d'un mot, s'aplica l'ordenació discontínua. Aquest tipus de classificació té en compte, en primer lloc, el primer component del sintagma, després el mot ple (substantiu, adjectiu...) o el nexe que apareix en segon lloc (preposició, conjunció, article...); i així successivament. Per exemple:

  punt
  punt alveolar
  punt d'articulació
  punt d'encaix
  punt d'impacte
  punt d'incidència
  punt de joc
  punt de penal
  punt de recolzament
  punt directe
  punt i coma
  punt principal
  puntacorrent
  puntaire
  punter
  puntilló

  San Lorenzo de El Escorial
  San Luis Potosí
  San Miguel del Padrón
  Sanlúcar de Barrameda
  Sanremo
  Sant Adrià de Besòs
  Sant Agustí de Lluçanès
  Sant Amanç de Pedrós
  Sant Andreu de Castellbò
  Santa Agnès del Munt
  Santa Maria de Merlès
  Santagaldana
  Santander
  Santanyí
  Santes Creus
  Santo Domingo


  Aquest tipus d'ordenació ofereix un gran avantatge des del punt de vista terminològic, ja que, com que té en compte els espais en blanc i els caràcters no alfabètics (guionets, apòstrofs, accents, etc.) que es troben en els components d'un sintagma, permet agrupar els termes que pertanyen a una mateixa sèrie lèxica sense les interrupcions que provoca l'ordenació contínua, com es pot veure a continuació:

  punt
  puntacorrent
  puntaire
  punt alveolar
  punt d'articulació
  punt de joc
  punt d'encaix
  punt de penal
  punt de recolzament
  punt d'impacte
  punt d'incidència
  punt directe
  punter
  punt i coma
  puntilló
  punt principal

  San Lorenzo de El Escorial
  Sanlúcar de Barrameda
  San Luis Potosí
  San Miguel del Padrón
  Sanremo
  Santa Agnès del Munt
  Sant Adrià de Besòs
  Santagaldana
  Sant Agustí de Lluçanès
  Sant Amanç de Pedrós
  Santa Maria de Merlès
  Santander
  Sant Andreu de Castellbò
  Santanyí
  Santes Creus
  Santo Domingo

 

+ Torna al començament