Escriptura dels numerals

Per decidir si en un text escrivim els numerals amb xifres o amb lletres, cal tenir en compte quin tipus de text és. En els textos científics, en què surten molts numerals i cal molta precisió numèrica, i en què sovint es designen mesures o magnituds, els numerals s'escriuen amb xifres.

La llum es propaga a una velocitat de 3 · 108 m/s.
Si apliquem la fórmula a la variació interanual del PIB d'Itàlia, veiem que el seu PIB va créixer en un factor de 0,02, és a dir, un creixement econòmic d'un 2 %.

En un text general, en què apareix alguna dada numèrica aïllada i la resta és lletra, escrivim amb lletres els numerals formats per un sol mot (dos, quatre, setze, vint, quaranta, cent, mil...) i amb xifres els formats per dos o més mots (21, 33, 230, 456, 1.002...).

Un home de vint anys.
Un edifici de cent anys.
L'aula té 44 estudiants inscrits.
Van assistir 250 persones a la conferència.

En cas que en una mateixa seqüència d'un text apareguin numerals d'un mot i de més d'un mot, els escrivim tots amb xifres per evitar la barreja de xifres i lletres.

Un home de 50 anys i una dona de 52.
Un edifici de 100 anys i un altre de 200.

Igualment, les xifres estadístiques s'escriuen amb xifres, especialment les que hi ha a les taules i als gràfics.

L'any passat van recaptar 3 milions d'euros i enguany n'han recaptat 6,5 milions.

+ Torna al començament

 • El nom de les dècades s'escriu en singular, no en plural.

      Els anys vint.

 • És incorrecte escriure correlacions de quantitats incompletes.

      Hi van assistir de 3.000 a 4.000 persones [i no pas Hi van assistir de 3 a 4.000 persones].

 • S'escriuen amb lletres els mots milió, bilió, trilió i quadrilió en les quantitats rodones.

      Tenien un pressupost de dos milions d'euros [però: Tenien un pressupost d'1.265.250 euros].

  Cal recordar que els numerals milió, bilió, trilió i quadrilió s'enllacen amb el substantiu que determinen mitjançant la preposició de.

 • El tant per cent i el tant per mil s'escriuen amb lletres quan el numeral és format per un sol mot i per cent o per mil són escrits amb lletres; si optem per escriure el numeral amb xifra, llavors cal escriure %, , amb símbol.

      El sis per cent dels habitants [però: El 6 % dels habitants].

 • El nom dels anys s'escriu amb xifres, i sense el punt dels milers.

      S'ha tancat el pressupost de l'any 2004 [i no pas 2.004].

 • L'ús de l'apòstrof per abreujar l'any és incorrecte en català.

      Campus Virtual 16 [i no pas Campus Virtual '16].

 • Els nombres seguits del nom o del símbol d'una unitat física o monetària s'escriuen amb xifres.

      Vaig rebre 800 euros.
  Vaig rebre 3.000 €.
  Pesava 50 kg.
  Hi ha una distància de 18 m.

 • Els nombres que es fan servir en les enumeracions d'objectes, ingredients, etc. s'escriuen amb xifres.

      5 llapis
  20 bolígrafs
  12 gomes
  ...

 • Els ordinals abreujats s'escriuen amb xifres.

      1r. (primer)
  2n. (segon)
  4t. (quart)
  5es. (cinquenes)
  53è. (cinquanta-tresè)
  ...

+ Torna al començament