Política de privacitat


Identitat: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (d’ara endavant, «UOC») 
CIF: G-60667813
Adreça postal: avinguda del Tibidabo, 39-43 (08035 Barcelona)
Contacte del delegat de protecció de dades: dpd@uoc.edu

La UOC, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.


Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

  • Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de la UOC i saber la vostra opinió respecte a la informació que us hem facilitat.
     
  • Gestionar l’enviament d’informació comercial referent a altra oferta formativa de la UOC, i també informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de la UOC com a institució i amb les celebracions i els reconeixements que s’hi porten a terme, mitjançant l’elaboració de perfils, tant per part de la UOC com de tercers, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre altres temes.
     
  • Gestionar la matrícula de l’interessat. La gestió de la matrícula significa la realització de totes les gestions administratives que siguin necessàries amb aquesta finalitat, com ara l’accés, en què es revisa la documentació que aporta l’estudiant per tal que la validació que n’ha de fer la UOC sigui correcta; l’atenció, en què es faciliten i es posen a disposició de l’estudiant els canals de comunicació amb la UOC, i la certificació, en què s’habiliten i es gestionen la possibilitat de l’estudiant de poder demanar certificacions relatives al seu expedient i la posada a disposició de l’estudiant del Campus Virtual.
     
  • Gestionar l'alta i el registre de l'estudiant a les eines i aplicacions de G Suite For Education per a prestar adequadament els serveis acadèmics de caràcter docent i no docent que es deriven de la sol·licitud d'accés al Campus Virtual i, al seu torn, de la formalització de la matrícula.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.


Les dades corresponents a la matrícula es conserven durant el termini de vigència d’aquesta. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Les dades corresponents a la gestió de l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de la UOC en l’àmbit formatiu que s’ha triat es conserven durant el termini necessari a l’efecte de portar a terme aquesta activitat. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Les dades facilitades per l’interessat per a subscriure’s al servei d’informació sobre l’oferta formativa de la UOC es conserven fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les.


La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si escau, la derivada de la prestació d’un servei educatiu. La base legal per al tractament de les dades personals, en relació amb G Suite For Education, és la derivada de l'execució del servei educatiu que presta la UOC.


La informació proporcionada es desa en els servidors de la UOC o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield. 

 


Les dades facilitades es poden cedir a empreses del grup UOC (UOC X - XTended Studies, S.L.U., Oberta UOC Publishing i UOC Corporate) i empreses encarregades del tractament de dades (com ara proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.).

També es poden produir transferències internacionals d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.


Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant la UOC presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a fuoc_pd@uoc.edu i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Si no voleu rebre més missatges de correu de la UOC, podeu donar-vos de baixa fent clic en l’enllaç que hi ha a la part inferior de tots els nostres missatges.


Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.
 


La UOC, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.


La UOC es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

Consulteu més informació sobre la Política de privacitat.