Delegat de protecció de dades

Per a  qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya fa de les vostres dades, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades:

Adreça electrònica: dpd@uoc.edu
Adreça postal: Rambla del Poblenou, 154-156. 08018 Barcelona

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets d'accés, de rectificació o supressió, de cancel·lació i d'oposició davant la UOC presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a fuoc_pd@uoc.edu i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.