Aquest web ofereix recursos i criteris de llengua i d'edició, amb continguts específics per a català, castellà i anglès que s'han anat elaborant des que es va crear el Servei Lingüístic el 1995.

Esperem que sigui útil a tota la comunitat universitària (estudiantat, professorat i personal de gestió) i als qui vulguin millorar les seves comunicacions orals i escrites.