• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadèmic
Qualitat del personal acadèmic

Qualitat de la docència

Qualitat de la docència

El procés d'avaluació de l'activitat docent del professorat permanent es va implantar a la Universitat Oberta de Catalunya en el curs 2009/10 impulsat pel Consell de Govern de la Universitat.

L’objectiu de l’avaluació de l’activitat docent de professorat, està enfocat en la millora continua de l’equip docent i en el compromís de la universitat envers aquesta millora. La reflexió de les pràctiques docents, ha de permetre també a la universitat detectar quines millores estan subjectes a les pràctiques ordinàries de la universitat en general o d’alguns estudis en particular i per tant reflexionar en vers les millores que cal incorporar de forma transversal, per tal d’assegurar la qualitat de la docència en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

D’aquesta manera s’integra la concessió dels trams docència per mitjà del procés d'avaluació.

Àmbit d'aplicació de l'avaluació de l'activitat acadèmica - Tram docent

L'avaluació fa referència a l'activitat acadèmica del professorat permanent, amb independència de la posició que ocupi. El Manual d'Avaluació estableix els següents requisits:

Antiguitat: experiència mínima de 2 cursos acadèmics consecutius, complets i tancats a la UOC com a professor.

Càrrega docent mínima: Cal haver assumit com a professor l'encàrrec d'un mínim de 200 crèdits de docència com a professor a la UOC inclosa la càrrega docent com a professor col·laborador.

Calendari

SETEMBRE

DESEMBRE  GENER FEBRER

OBERTURA CONVOCATÒRIA

INFORME PROVISIONAL

RESOLUCIÓ RECURS

INFORME DE TANCAMENT
  RESOLUCIÓ CDDP*    

*CDDP:Comissió Desenvolupament Professional del Professorat

 

Indicadors i informes convocatòries

  2013 2014 2015 2016 2017
Total professorat permanent amb tram docent 151 192 190 189 208
Total professorat permanent* 246 245 246 254 267
Professorat permanent amb tram docent (%) 61,4% 78,4% 77,2% 74,4% 92,1%
*Exclou professorat emèrit
  2009 2010 2011 2012 2014 2017
Número de trams sol·licitats 26 119 60 45 71 151
Número de trams avaluats favorablement 24 117 58 45 67 141
% èxit 92% 98% 97% 100% 94% 93%
 
  2009 2010 2011 2012 2014 2017
Número de sol·licitants 26 87 51 38 70 144
Número de sol·licitants avaluats favorablement 24 85 48 38 67 135
Número de professorat 234 249 256 260 262 290

 

Objecte avaluació

Què comporta l'obtenció d'un tram favorable?

La Política de Personal Acadèmic, estableix una estructura de mèrits acadèmics per tal d’afavorir la progressió professional del professorat. Els trams docents són un dels mèrits vinculats a l’activitat acadèmica. 

El tram docent és un mèrit que es té en consideració com a mesura del nivell d’adequació del professorat que intervé en els Graus i Màsters universitaris en el marc de VSMA de les titulacions.

Quin impacte té la qualificació obtinguda en la progressió acadèmica de professorat?

En determinades posicions es requereix una qualificació mínima per a poder tenir en consideració el tram d’activitat docent com a mèrit.

Si un tram d'avaluació és avaluat negativament, es pot tornar a sotmetre a un avaluació posterior el mateix període avaluat negativament?

El mateix tram no es pot tornar a sotmetre a una avaluació posterior. En el cas d'avaluació desfavorable, la persona sol·licitant pot presentar en anys posteriors una nova sol·licitud d'avaluació en la qual haurà d’incloure com a mínim un any posterior al darrer any del període avaluat negativament.

Es valora desfavorablement la construcció d’un tram de més de 5 cursos?

NO. L’avaluació de l’activitat docent comporta la valoració d’accions que ha realitzat el professorat per a la garantia de la qualitat de les assignatures que és responsable i les accions que fa per la millora de l’ensenyament amb impacte en les assignatures pròpies i/o en el marc de la titulació, estudis. 

En la construcció de tram cal tenir present els elements quantitatius i qualitatius que es tindrà en consideració en l’avaluació per decidir si fa una construcció de cinc cursos acadèmics o més.