Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

El Marc per a la verificaci, el seguiment, la modificaci i l’acreditaci dels ttols oficials (MVSMA) defineix aquest procediment. L’AQU posa a disposici pblica tota la informaci relativa a la qualitat de les titulacions oficials del sistema universitari catal al portal Estudis Universitaris de Catalunya.

Els quatre processos principals que constitueixen el MVSMA sn:

01

Verificaci

Les agncies de qualitat avaluen els plans d’estudis de les noves propostes de titulacions oficials en consonncia amb l’EEES i se n’autoritza la implantaci.

02

Seguiment

S’avalua el desenvolupament dels ensenyaments a partir de l’anlisi de dades i indicadors i s’elaboren, si escau, propostes de millora que permetin corregir les desviacions observades entre el disseny dels ttols i el seu desenvolupament ordinari.

03

Modificaci

Fruit del procs de seguiment, s’estableixen les propostes de modificaci dels ttols universitaris.

04

Acreditaci

Una agncia de qualitat avalua les titulacions universitries oficials per a renovar l’acreditaci inicial obtinguda en el procs de verificaci. Aquesta avaluaci es du a terme cclicament (cada sis anys els graus i cada quatre els msters universitaris).

L’objectiu de l'acreditaci s comprovar si el ttol s’est duent a terme d’acord amb els objectius establerts en el seu projecte inicial: si els resultats sn adequats i contribueixen a la formaci dels estudiants i a l’obtenci dels objectius previstos, i si s’assoleixen els estndards i les directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’EEES de l’Associaci Europea per a l’Assegurament de la Qualitat en l’Ensenyament Superior (ENQA).