Disseny de les titulacions

El projecte d'implantació d'una titulació oficial adaptada a l'EEES consta de tres fases ben diferenciades, tal i com queda recollit en el mapa de processos del manual del Sistema de garantia interna de la qualitat: 

La UOC ha dissenyat i posat en marxa aquests processos interns amb l’objectiu de donar resposta i afrontar amb la màxima garantia de qualitat els processos vinculats al marc de verificació, seguiment, modificació i acreditació (VSMA) establert.

Agents implicats

El procés de disseny de les titulacions posa en marxa la creació de les comissions següents, que, des del començament, han de vetllar per la qualitat de les propostes:

 

Comissions Responsabilitats
Comissió de la Titulació Elaboració de la proposta
Àrea de Planificació i Qualitat Avaluació tècnica de la qualitat de les propostes
Assegurament de la coherència
Consell de Direcció Avaluació i vist-i-plau de la Memòria per a la sol·licitud de la titulació
Assegurament de la coherència del conjunt de l'oferta UOC

 

Procediment

El protocol de la UOC per a la definició i disseny de titulacions adaptades a l’EEES, definit en els processos PO01 i PO02 del manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, es resumeix en l’esquema següent:
 

Definició i desseny de l'oferta formativa