Disseny de les titulacions

El projecte d'implantaci d'una titulaci oficial adaptada a l'EEES consta de tres fases ben diferenciades, tal i com queda recollit en el mapa de processos del manual del Sistema de garantia interna de la qualitat: 

PO01

Definir l'oferta formativa

PO02

Dissenyar les titulacions oficials

PO07

Desplegar, revisar i millorar els programes

La UOC ha dissenyat i posat en marxa aquests processos interns amb l’objectiu de donar resposta i afrontar amb la mxima garantia de qualitat els processos vinculats al marc de verificaci, seguiment, modificaci i acreditaci (VSMA) establert.

Agents implicats

El procs de disseny de les titulacions posa en marxa la creaci de les comissions segents, que, des del comenament, han de vetllar per la qualitat de les propostes:

 

Comissions Responsabilitats
Comissi de la Titulaci Elaboraci de la proposta
rea de Planificaci i Qualitat Avaluaci tcnica de la qualitat de les propostes
Assegurament de la coherncia
Consell de Direcci Avaluaci i vist-i-plau de la Memria per a la sol·licitud de la titulaci
Assegurament de la coherncia del conjunt de l'oferta UOC

 

Procediment

El protocol de la UOC per a la definici i disseny de titulacions adaptades a l’EEES, definit en els processos PO01 i PO02 del manual del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat, es resumeix en l’esquema segent:
 

Definici i desseny de l'oferta formativa