Competències UOC

Les competències UOC són les competències transversals que s’inclouen en totes les titulacions de la Universitat, les quals constitueixen un element distintiu de tot graduat UOC.

El tret diferencial que expressen les competències pròpies UOC està lligat i és coherent amb la mateixa naturalesa de la institució i la singularitat dels trets que la caracteritzen: el perfil distintiu dels estudiants (un estudiant adult amb responsabilitats laborals i familiars) i les especificitats del model metodològic, en una universitat a distància, catalana i oberta al món que fa un ús intensiu de les TIC.

Així, les competències que la UOC defineix com a pròpies es concreten en els punts següents:

Aquesta competència comprèn l’ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació, afavorint una metodologia de treball a la xarxa. Inclou un conjunt de competències que l’estudiant anirà adquirint i aprofundint al llarg del grau.

 • Cercar i localitzar informació a la xarxa
 • Tractar i elaborar la informació digital
 • Presentar i difondre la informació digital
 • Adquirir estratègies de comunicació la xarxa
 • Dominar les funcions bàsiques de tecnologia digital
 • Planificar i gestionar un projecte virtual
 • Adquirir una actitud digital cívica
 • Adquirir habilitats de treball en equip  en xarxa

La competència comunicativa en una llengua estrangera esdevé clau en un entorn global i multicultural, pel que fa tant a les relacions humanes com a la competitivitat internacional en la informació, la innovació i el coneixement. En els programes de la UOC, aquesta competència es concreta en les habilitats següents:

 • Comprendre una llengua estrangera, per escrit i oralment, en relació amb qüestions habituals de la vida diària.
 • Escriure d’una manera senzilla i coherent en una llengua estrangera sobre qüestions d’interès personal.
 • Descriure en una llengua estrangera experiències i fets, i també donar raons i explicacions breus sobre plans i opinions.
 • Llegir i entendre textos de caire acadèmic, professional i general, en una llengua estrangera, sense haver de recórrer contínuament a un diccionari o una gramàtica.
 • Escriure en una llengua estrangera textos breus, com ara missatges de correu electrònic, notes, redaccions breus, sense haver de recórrer contínuament a un diccionari o una gramàtica.
 • Comprendre una llengua estrangera quan es parli en situacions diverses.
 • Conversar en una llengua estrangera amb una precisió i espontaneïtat adequades per a garantir una comunicació fluida, en especial entorn de temes acadèmics i professionals.

La iniciativa emprenedora és la capacitat d’identificar i explotar una oportunitat, comprometent els recursos necessaris i assumint el risc que comporti amb la finalitat de realitzar un projecte viable i sostenible per a un mateix o en el si d’una organització.

Aquesta competència s’assoleix en els programes de la UOC, en diferents nivells.

 • Sensibilització sobre la iniciativa i l’esperit emprenedor en tots els àmbits de la vida laboral.
 • Coneixement dels elements que aborda un pla d’empresa i ús de les eines necessàries per a poder-lo desenvolupar amb èxit.
 • Desenvolupament d’un pla d’empresa per a una nova organització (amb o sense ànim de lucre) o per a una nova activitat d’una empresa existent.

L’expressió escrita és una competència integradora per excel·lència, ja que aglutina en un sol conjunt d’activitats els principals processos cognitius que intervenen en un context acadèmic i professional, des de la gestió de la informació fins a l’argumentació. Entenem l’escriptura com un procés, no únicament com un producte, de manera que no limitem el desenvolupament d’aquesta competència a la correcció gramatical i als aspectes formals i de presentació, sinó que la considerem el locus on l’estudiant posa en joc, de manera orquestrada, la seva creativitat, les seves habilitats de cerca i gestió de la informació, el seu pensament crític i analític, les seves capacitats argumentatives i la seva comprensió dels continguts acadèmics, sense oblidar les seves capacitats d’organització i gestió del temps.

L’expressió escrita per a la vida acadèmica i professional engloba tota una sèrie d’habilitats:

 • Utilitzar l’escriptura de forma exploratòria, per tal d’entendre problemes i qüestions, i formular preguntes i hipòtesis.
 • Utilitzar correctament el llenguatge, la terminologia i els estils expressius de la disciplina.
 • Usar l’escriptura per a reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge, en formats diversos (portafolis, correus electrònics, diaris, etc.) i fent ús d’eines diverses (wikis, blogs, etc.).
 • Entendre i reconèixer les diverses fases del procés d’escriptura, i fer un ús productiu i creatiu de cadascuna d’aquestes fases.
 • Revisar els propis textos per tal de millorar-ne l’expressió, i entendre la importància de la revisió i la reescriptura en un context acadèmic.
 • Integrar citacions de textos d’altri a la pròpia argumentació, donar constància de les fonts bibliogràfiques emprades, i fer un ús correcte de les convencions bibliogràfiques establertes.
 • Argumentar per escrit idees complexes de forma clara, coherent i persuasiva, tenint present el tipus de destinatari (especialista o no especialista).
 • Produir textos escrits corresponents als principals gèneres de la disciplina i estructurar-los de forma adequada a les convencions de cada gènere i al propòsit del text.
 • Produir textos ortogràficament i gramaticalment correctes en què el registre s’adeqüi a la situació i al propòsit.

A la UOC aquesta competència s’assoleix mitjançant una triple estratègia que cada grau adopta, totalment o parcialment, segons les seves necessitats:

 1. assignatures en què els continguts i l’expressió escrita es treballen de forma integrada;
 2. assignatures instrumentals de redacció orientada a cada disciplina;
 3. incorporació d’activitats a diverses assignatures.