Qualitat de la recerca

El personal docent i investigador ha de ser avaluat periòdicament pel que fa a l'activitat de docència, recerca, transferència i direcció acadèmica, en el marc dels principis de transparència, qualitat i millora contínua, com a eixos vertebradors de la seva estratègia.

L'activitat investigadora del personal docent i investigador contribueix a generar coneixement científic o tecnològic a la Universitat i a difondre'l. L'avaluació de l'activitat investigadora es duu a terme d'acord amb la normativa aplicable. Els mèrits de recerca s'avaluen per trams, cadascun dels quals ha d'estar format per sis anys de recerca.

Pot sol·licitar l'avaluació de tram de recerca el personal docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que compleixi els criteris següents:

 • Tenir el títol de doctor. En el cas del personal investigador, cal ser membre actiu d'un dels grups de recerca recollits al mapa de grups de recerca de la UOC.
 • Tenir vinculació amb la Universitat a temps complet o a temps parcial, amb un mínim de dedicació a temps parcial del 50 % del temps complet.
 • Tenir una antiguitat mínima a la UOC d'un any, a comptar des de la data de signatura del contracte, o bé tenir un contracte de caràcter permanent a la Universitat o una contractació Ramón y Cajal.


La Universitat Oberta de Catalunya té establert un conveni amb les agències d'avaluació a fi d'avaluar l'activitat investigadora del professorat propi i investigador.

Les agències que tenen designada aquesta activitat són la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI) en l'àmbit espanyol, i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en l'àmbit català.
 

ANECA - CNEAI

L'avaluació de la CNEAI es duu a terme d'acord amb la normativa aplicable, que es publica al BOEanualment. La convocatòria corresponent al 2022 està recollida a la Resolució de 23 de desembre de 2022, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual s'aprova la convocatòria d'avaluació de l'activitat investigadora (BOE de 5 de gener de 2023).

Per a la presentació de sol·licituds a la CNEAI hi ha una única convocatòria anual.

El termini de presentació de sol·licituds és del 16 de gener al 6 de febrer del 2023.

Convocatòria 2022 de trams de recerca de la CNEAI
 

AQU

AQU Catalunya duu a terme l'avaluació de l'activitat investigadora d'acord amb els criteris i el procediment que l'agència aplica en l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques.

Per a la presentació de sol·licituds a l'AQU hi ha una única convocatòria anual.

El termini de presentació de sol·licituds és del 26 de juny al 14 de juliol del 2023.

Convocatòria 2023 de trams de recerca d'AQU Catalunya (Pendent)

Convocatòria de l'any 2023 per a la presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI doctor de les universitats privades de Catalunya (Pendent)
 

Reconeixement dels mèrits de recerca

Es pot sol·licitar a AQU Catalunya el reconeixement de les avaluacions de l'activitat investigadora i de transferència per períodes de recerca que prèviament hagi avaluat la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora (CNEAI).

Convocatòria de reconeixement de trams de recerca d'AQU Catalunya

A l'avaluació de l'activitat investigadora s'apliquen els criteris generals establerts a l'Ordre de 2 de desembre de 1994

Aquests criteris generals es complementen amb els criteris d'avaluació que s'actualitzen anualment.

Resolució REU/4134/2022, de 27 de desembre, per la qual es dona publicitat als criteris específics per a l'avaluació de l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca - Convocatòria 2023


Quina documentació es necessita?

 • Full de serveis: certificat emès per la persona responsable de l'Àrea de Persones de la Universitat que certifiqui el compliment dels requisits establerts a la convocatòria.
 • Documentació acreditativa que no consti al full de serveis (contracte, nomenament, credencial de becari…) d'un centre docent superior o en què l'activitat primordial i regular sigui la recerca.
 • Curriculum vitae complet, d'acord amb el format recomanat per cada agència d'avaluació.
 • Curriculum vitae abreujat, que es completa a través de l'aplicació telemàtica corresponent.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dades que es mostren a continuació corresponen al professorat propi. 

Veure taules


Què és un tram?

Un tram és un període investigador de sis anys, que poden ser consecutius o no, d'activitat investigadora amb resultats concrets. Els anys han de ser naturals (compresos entre l'1 de gener i el 31 de desembre). Només les fraccions iguals o superiors a vuit mesos es consideren any natural.

Quin tram puc sotmetre a avaluació?

En el cas d'avaluació de tram viu, el darrer tram obtingut determina la data de presentació del tram següent (sempre que es compleixin els criteris de cada camp).

En el cas de primera avaluació de tram, cal determinar la construcció de tram o trams i la seva modalitat.

Quines modalitats hi ha la primera vegada que se sotmet a avaluació l'activitat investigadora?

La persona sol·licitant pot optar per l'avaluació normal o l'avaluació única:

  Tram d'avaluació única Tram d'avaluació normal
Tram autonòmic
Data màxima de tancament de tram 31/12/2002 Posterior a 31/12/2002
Període investigador sotmès a avaluació Només anys consecutius Anys consecutius o no consecutius
Tram estatal
Data màxima de tancament de tram 31/12/1988 Posterior a 31/12/1988
Període investigador sotmès a avaluació Només anys consecutius Anys consecutius o no consecutius

 

Quins requisits han de complir els anys sotmesos a avaluació?

És imprescindible que els sis anys que formen el tram tinguin vinculació contractual, nomenament, beca amb una universitat o un centre l'activitat principal del qual sigui la recerca... Cada any ha de tenir una vinculació mínima de vuit mesos per validar-se. Cal aportar documentació acreditativa de la vinculació, en la qual constin el lloc ocupat i les tasques desenvolupades. 

Si un tram d'avaluació és avaluat negativament, es pot tornar a sotmetre a una avaluació posterior el mateix període avaluat negativament?

Els trams d'avaluació única només es poden sotmetre a avaluació una vegada i no poden tornar a ser valorats en convocatòries posteriors.

El mateix tram d’avaluació normal no es pot tornar a sotmetre a una avaluació posterior.

En el cas d'avaluació desfavorable de tram normal autonòmic, la persona sol·licitant pot presentar en anys posteriors una nova sol·licitud d'avaluació en la qual haurà d’incloure com a mínim un any posterior al darrer any del període avaluat negativament.

En el cas d'avaluació desfavorable de tram normal estatal, la persona sol.licitant pot presentar en anys posteriors una nova sol.licitud d'avaluació en la qual haurà d’incloure com a mínim tres anys posteriors al darrer any del període avaluat negativament.

Com s'avalua el tram de recerca?

L'avaluació del tram es duu a terme mitjançant l'avaluació de cinc aportacions que es presenten en un currículum abreujat.

Quines classes d'aportacions es poden presentar?

Amb independència de l'àrea de coneixement i els criteris específics de cada convocatòria, es valoren les publicacions.

Les aportacions han d'estar publicades?

Sí. Totes les aportacions han d'estar publicades entre els anys que se sotmeten a avaluació. No es tenen en compte les publicacions acceptades o en procés d'edició.

L'existència d'un identificador DOI (Digital Object Identifier) associat a una publicació amb edició digital i impresa no vol dir que l'article ja estigui publicat en aquest segon format. Només es consideren vàlides i definitives a aquest efecte les dates que figuren en el volum imprès.

Per a les aportacions publicades en format imprès i electrònic, s'admet per a l'avaluació el format imprès.

S'ha de fer constar una aportació per cada any?

No necessàriament. S'han de presentar les cinc aportacions més representatives dels sis anys que se sotmeten a avaluació. Hi pot haver una publicació diferent cada any o unes quantes publicacions en un sol any.

Cal incloure un resum i indicis de qualitat de les cinc aportacions?

Sí. Cada aportació ha d'anar acompanyada d'elements objectivables que permetin mesurar la contribució de la recerca en l'àrea de coneixement.

Resum: cal indicar els principals objectius i resultats obtinguts de la recerca i subratllar la contribució individual en cadascun dels treballs presentats.

Indicis de qualitat: més enllà dels factors d'impacte i les citacions, és important incloure altres elements de qualitat de la recerca. Les citacions es poden incorporar tant en termes quantitatius (nombre) com en termes qualitatius, amb el detall de la citació: autor, publicació, any.

 • Les ressenyes no són aportacions, sinó un indici de qualitat.
 • Els proceedings es poden incloure també com a indici de qualitat, com a element objectiu de transferència i divulgació a la comunitat acadèmica.
 • El contingut científic d'una publicació és molt més important que les mètriques de publicació o la identitat de la revista en la qual ha estat publicada.
 • Es té en compte una gamma àmplia de mesures d'impacte que abasten indicadors de qualitat, com la influència sobre la política i les pràctiques científiques.

Els indicis de qualitat han de correspondre a l'any de la publicació?

Sí. Es tenen en compte els indicis de qualitat de l'any de la publicació. En cas que l'aportació hagi tingut indicadors més favorables els anys anteriors o posteriors a l'any de la publicació, es pot consignar la finestra de publicacions (cinc anys) com a informació complementària.

Què comporta l'obtenció d'un tram favorable?

A més de ser un reconeixement (mèrit individual) de l'activitat de recerca, la Política de personal acadèmic de la UOC estableix una estructura de mèrits acadèmics per afavorir la progressió professional del professorat. Els trams de recerca són un dels mèrits vinculats a l'activitat acadèmica. El tram de recerca és un mèrit que es té en consideració com a mesura del nivell d'adequació del professorat que intervé en els graus, màsters universitaris i doctorats en el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA) de les titulacions, amb impacte en l'acreditació institucional.