Qualitat de la direcció acadèmica

El personal docent i investigador ha de ser avaluat periòdicament pel que fa a l'activitat de docència, recerca, transferència i direcció acadèmica, en el marc dels principis de transparència, qualitat i millora contínua, com a eixos vertebradors de la seva estratègia.

L'objectiu de l'avaluació de l'activitat acadèmica és la millora contínua de l'equip docent i el compromís de la Universitat envers aquesta millora. Contribueix a la qualitat i la millora contínua com a eixos vertebradors de la Universitat, ja que forma part del sistema de garantia interna de la qualitat de la Universitat. L'avaluació de l'activitat acadèmica permet estimular tant la progressió personal i professional en la institució com l'adquisició i el desenvolupament de competències essencials i transversals.

El programa Docentia integra la concessió de trams docents i trams de direcció acadèmica.

En el context de la UOC, la direcció acadèmica del professorat fa referència principalment a les figures de direcció d'estudis i de centre, sotsdireccions i direccions de programa i direcció acadèmica de formació contínua, així com altres figures acadèmiques que impliquin tasques de direcció o gestió acadèmica.

L'avaluació de la direcció acadèmica es duu a terme tant des de la perspectiva de l'encàrrec acadèmic com des de l'estructura i els objectius que contribueixen a la qualitat i la millora contínua dels eixos vertebradors de la Universitat. 


El procés d'avaluació de l'activitat acadèmica compromet i afecta tot el professorat propi de la UOC, amb independència del càrrec que es tingui reconegut.

El Manual d'avaluació de l'activitat acadèmica del professorat preveu l'avaluació de les direccions acadèmiques següents: direcció d'estudis o de centre, sotsdirecció, direcció de programa i direcció acadèmica de formació contínua, vicerectorat i altres encàrrecs de direcció o gestió acadèmica aprovats pel Consell de Direcció.

Per presentar-se a l'avaluació d'un tram de direcció acadèmica, cal haver assolit encàrrecs de direcció acadèmica durant, com a mínim, cinc anys, no necessàriament consecutius.

Els anys han de ser naturals (compresos entre l'1 de gener i el 31 de desembre). Només les fraccions iguals o superiors a vuit mesos es consideren any natural.

Per presentar-se a l'avaluació d'un tram de direcció acadèmica, cal haver acumulat un nombre mínim d'unitats de dedicació acadèmica (UDA) d'encàrrecs de direcció.

La Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat aprova anualment el calendari i l'obertura de la convocatòria.

Baixar el calendari


El manual d'avaluació estableix uns mínims de puntuació i ponderació de cada dimensió:

 • Planificació: 20 %
 • Desenvolupament: 40 %
 • Resultats: 40 %
 

El model d'avaluació inclou els instruments i la ponderació per a l'avaluació de cada dimensió.

Autoinforme: indici principal del procés d'avaluació.

Avaluació People Review: model d'avaluació que es basa en competències i valors.

Avaluació d'objectius: resultats globals del compliment d'objectius vinculats al rol.

La rúbrica inclou els indicadors i criteris d'avaluació per a cada encàrrec acadèmic.


Documentació per a l'avaluació

 • Manual per a l'avaluació de l'activitat acadèmica del professorat [PDF]
 • L'autoinforme permet avaluar la dimensió de planificació i la dimensió de desenvolupament. Per a cada encàrrec acadèmic, es dissenya un model d'autoinforme:
 • Autoinforme de vicerectorat i altres encàrrecs de responsabilitat
 • Autoinforme de direcció d'estudis o centre
 • Autoinforme de sotsdirecció (docència, recerca i programes emergents)
 • Autoinforme de direcció de programa o direcció acadèmica de formació contínua


L'òrgan competent del procés d'avaluació és la Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat (CDPP), que està integrada per:

 • El vicerectorat competent en matèria de professorat.
 • El vicerectorat competent en matèria de docència.
 • El vicerectorat competent en matèria de recerca.
 • La direcció de l'Àrea de Persones.
 • La direcció dels estudis a què pertany el professor avaluat.

Correspon al vicerectorat competent en matèria de professorat exercir la presidència de la Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat (CDPP).

Aquesta comissió té, entre d'altres, les funcions següents:

 • Convocar anualment les convocatòries d'avaluació de l'activitat acadèmica.
 • Vetllar per l'objectivitat, la transparència dels processos i l'aplicació correcta dels criteris establerts.
 • Garantir la coherència de criteris d'avaluació de l'activitat acadèmica.
 • Nomenar els comitès d'avaluació interna de l'activitat acadèmica.
 • Resoldre les sol·licituds d'avaluació de l'activitat acadèmica, un cop valorades les propostes de resolució i els informes emesos pels comitès d'avaluació de l'activitat acadèmica.
 • Valorar els resultats de cada procés i proposar accions de millora.

El Manual per a l'avaluació de l'activitat acadèmica del professorat estableix la composició mínima de cada comitè.

Comitè d'Avaluació de la Direcció Acadèmica

 • Un membre de la direcció d'estudis en actiu o amb experiència mínima de sis semestres.
 • Dos directors o directores de programa amb almenys un tram de direcció acadèmica.
 • Un membre del professorat agregat, catedràtic o sènior.
 • La direcció de gestió de programes o un/a mànager de programa per delegació.

La presidència de la CDPP proposa entre els membres de cada comitè un president o presidenta. Aquesta responsabilitat recau, necessàriament, en el personal acadèmic.

Funcions dels comitès de d'avaluació

 • Emetre les valoracions de manera col·legiada, establint criteris únics i transversals per avaluar totes les sol·licituds presentades.
 • Elaborar un informe provisional d'avaluació de cada sol·licitud amb el resultat, en el qual constin els punts forts i les propostes de millora identificades.
 • Traslladar l'informe provisional al professorat a fi que, si escau, pugui al·legar el que estimi convenient.
 • Redactar la proposta de resolució de l'avaluació de l'activitat acadèmica, tenint en compte —si escau— les al·legacions presentades, i sotmetre-la a la consideració i aprovació de la Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat.
 • Confeccionar un informe de valoració del procés.

Comité del Tram de Direcció Acadèmica 2022


Al·legacions

El professorat avaluat pot presentar al·legacions a l'informe provisional emès pel Comitè d'Avaluació.

Les al·legacions s'han d'ajustar a les consideracions fetes a l' informe provisional. No es té en compte la informació no presentada en el seu moment en l'autoinforme i els annexos, llevat de possibles aclariments que el Comitè d'Avaluació sol·liciti expressament.

En vista de les al·legacions, el Comitè d'Avaluació redacta l'informe i la proposta de resolució i els eleva a la Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat (CDPP).

El professorat avaluat rep, a través dels canals establerts, l'informe de resolució de l'al·legació del Comitè d'Avaluació, si escau, i l'informe de resolució amb el resultat de la valoració en termes de positiva/negativa i la qualificació final obtinguda.


Recurs contra la resolució de la CDPP

El professorat pot interposar un recurs contra la resolució de la CDPP davant del seu president. El professorat amb avaluació negativa o que vulgui millorar la qualificació obtinguda ha de presentar una nova sol·licitud i aportar almenys un any acadèmic posterior al darrer any del període avaluat.


 

 

 

 

 

 

 


Què és un tram de direcció acadèmica?

Un tram de direcció acadèmica és un període de, com a mínim, cinc anys, que poden ser consecutius o no, en què s'ha ocupat un encàrrec de direcció acadèmica.

Quina és la data d'inici de construcció del tram?

Si és la primera vegada que se sotmet a avaluació qualsevol període d'activitat acadèmica, l'activitat de direcció acadèmica està vinculada als requisits establerts en el manual d'avaluació.

Si la persona sol·licitant té reconegut un tram docent previ a la convocatòria de 2017, pot sol·licitar l'avaluació de l'activitat de direcció acadèmica a partir del darrer tram Docentia concedit previ al 2017.

Com es mesuren els períodes amb més d'un encàrrec?

Si durant el tram sotmès a avaluació la persona sol·licitant ha ocupat diversos encàrrecs acadèmics, es computa el total d'UDA de direcció acadèmica del període.

Hi ha un període mínim d'activitat en cas de concatenació d'encàrrecs?

En cas de concatenació d'encàrrecs, cal garantir un mínim d'anys consecutius d'un mateix encàrrec.

 • Cal aportar un mínim de tres anys consecutius de direcció d'estudis o centre o encàrrec de vicerectorat.
 • Cal aportar un mínim de quatre anys de sotsdirecció o direcció de programa o àmbit. La persona sol·licitant ha d'indicar formalment quin encàrrec acadèmic sotmet a avaluació.

Què comporta l'obtenció d'un tram favorable?

La Política de personal acadèmic estableix una estructura de mèrits acadèmics per afavorir la progressió professional del professorat. Els trams de direcció són un dels mèrits vinculats a l'activitat acadèmica.

Quin impacte té la qualificació obtinguda en la progressió acadèmica del professorat?

En determinats càrrecs s'exigeix una qualificació mínima per poder tenir en consideració el tram com a mèrit.

La qualificació del tram té una assignació de punts en l'avaluació per accedir a càrrecs competitius.