Resultats acadèmics

En aquest apartat es mostren els indicadors docents que permeten el seguiment i anàlisi de les titulacions en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Taxa de rendiment

Correspon al quocient entre els crèdits superats i els crèdits matriculats.

 

Veure dades per titulació

 

Taxa d'èxit

Correspon al quocient entre els crèdits superats i els crèdits presentats.

 

Veure dades per titulació

Taxa de graduació de graus

La taxa de graduació de graus és el % d'estudiants graduats d'una cohort després de cinc cursos.

 

 

Taxa de graduació de màsters universitaris

La taxa de graduació de màsters universitaris és el % d'estudiants graduats d'una cohort després de tres cursos.

 

 

Taxa d'abandonament inicial de graus

La taxa d'abandonament incial és el % d'estudiants (no graduats) d'una cohort que després de tres cursos porten dos o més cursos consecutius sense matricular-se.

 

 

Taxa d'abandonament inicial de màsters universitaris

La taxa d'abandonament incial és el % d'estudiants (no graduats) d'una cohort que després de tres cursos porten dos o més cursos consecutius sense matricular-se

 

Evolució de graduats de titulacions oficials

Nombre d’estudiants que han finalitzat el programa i estan en condicions de sol·licitar el títol.

 

Veure dades per titulació

Winddat