Resultats acadèmics

En aquest apartat es mostren els indicadors docents que permeten el seguiment i anàlisi de les titulacions en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior.

Taxa de rendiment

Correspon al quocient entre els crèdits superats i els crèdits matriculats.

 

Veure dades per titulació

Taxa d'èxit

Correspon al quocient entre els crèdits superats i els crèdits presentats.

 

Veure dades per titulació

Taxa de graduació

Graus

La taxa de graduació de graus és el percentatge d'estudiants graduats d'una cohort després de cinc cursos.

 

Veure dades per titulació

Màsters Universitaris

La taxa de graduació de màsters universitaris és el percentatge d'estudiants graduats d'una cohort després de tres cursos.

 

 

 

Taxa d'abandonament inicial

Graus

La taxa d'abandonament inicial és el % d'estudiants d'una cohort que no s'han ni matriculat ni titulat en els dos darrers cursos. Aquest indicador es calcula al tercer curs després de l'inici de la cohort.

Veure dades per titulació

Màsters universitaris

La taxa d'abandonament inicial és el % d'estudiants d'una cohort que no s'han ni matriculat ni titulat en els dos darrers cursos. Aquest indicador es calcula al tercer curs després de l'inici de la cohort.

Graduats de titulacions oficials

Evolució de graduats

Nombre d’estudiants que han finalitzat el programa i estan en condicions de sol·licitar el títol.

 

Veure dades per titulació

Graduats acumulats

Nombre total d’estudiants acumulats des del curs 2008-2009 que han finalitzat el programa i estan en condicions de sol·licitar el títol.

 

Resultats acadèmics dels estudis de doctorat

Evolució de tesis defensades

Nombre d'estudiants que han dipositat i llegit la tesi doctoral (havent-la cursat a temps compet o temps parcial) i estan en disposició de sol·licitar el títol de doctor. 

 

Veure dades per programa de doctorat

Estudiants que han realitzat estades de recerca

Percentatge d'estudiants de doctorat que han realitzat estades de recerca en centres de recerca o en altres universitats en relació al nombre d'estudiants total de doctorat.

 

Veure dades per programa de doctorat

Tesis amb menció internacional

Percentatge de tesis doctorals que han obtingut menció internacional respecte del total de tesis defensades en el curs.

 

Veure dades per programa de doctorat

Tesis amb menció cum laude

Percentatge de tesis doctorals que han obtingut menció cum laude respecte del total de tesis defensades en el curs.

 

Veure dades per programa de doctorat

Winddat