Personal acadèmic

Docència

La Universitat aposta per una docència innovadora i de qualitat, una recerca de prestigi, una resposta ràpida a les demandes socials de formació al llarg de la vida i eficàcia a l'hora de transferir i difondre coneixement a la societat, tot assegurant el vincle amb la realitat social, cultural i econòmica del país.

L'aspiració de la Universitat és continuar essent un referent de qualitat i un factor de transformació del sistema universitari des de la innovació contínua en les metodologies, els recursos, les eines d'aprenentatge i el rol del professorat universitari.

Per això la UOC vol disposar d'un equip acadèmic integrat pels millors professionals en l'àmbit de l'ensenyament i la recerca universitaris, els quals, a més de ser uns referents en la seva àrea de coneixement, esdevinguin experts en la formació en línia i en l'ús estratègic de les tecnologies digitals, amb capacitats de treball en xarxa i compromesos amb els objectius de la Universitat i dels estudis o centre on estiguin adscrits.

El personal acadèmic porta a terme activitats acadèmiques orientades a la consolidació d’una universitat de qualitat, oberta i compromesa amb la societat i eficaç en la seva metodologia d’ensenyament-aprenentatge.

L'acció de la Universitat en política de personal acadèmic s'adreça a l'assoliment dels objectius següents: l'excel·lència acadèmica, el reconeixement dels mèrits, el desenvolupament de competències, l'orientació a la innovació, el respecte per la diversitat de perfils i el foment del talent.

Aquests objectius recolzen els principis orientadors que guien la definició i aplicació de la política de personal acadèmic

Professorat propi

Docència

El professorat és responsable de dissenyar estratègies i de crear situacions i entorns d'aprenentatge innovadors, d'aportar millores i bones pràctiques docents al sistema universitari i d'orientar i garantir l'eficàcia i la qualitat del procés d'aprenentatge.
 

Recerca

Les funcions de recerca del professorat es relacionen amb les accions, tasques i feines que contribueixen a la generació i la difusió de coneixement científic o tecnològic que els professors portin a terme individualment o com a part d'un grup de recerca.

Innovació

S'entén per innovació el procés, incloent-hi el resultat, mitjançant el qual les noves idees responen a necessitats i demandes socials o econòmiques i generen nous productes, serveis o models organitzatius que aporten valor a la societat.

Activitats institucionals i de direcció acadèmica

L'activitat acadèmica del professorat inclou l'assumpció de responsabilitats de direcció d'estudis o centre i la direcció de programes.