Sistema de garantia interna de la qualitat

L’any 2009 la UOC va aprovar el Manual del sistema de garantia interna de la qualitat de la Universitat en el marc del programa AUDIT, impulsat per les agències de qualitat per a afavorir el desenvolupament i la implantació d’un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la formació universitària. Aquest manual, que va ser certificat l’any 2009 per l’AQU, va permetre integrar totes les seves activitats per a garantir la qualitat dels ensenyaments, ampliar els mecanismes de participació dels grups d’interès i incorporar la sistemàtica de revisió i millora contínua.

El procés de revisió del manual i la consideració dels nous requeriments i reptes als quals ha de donar resposta han donat lloc a una nova versió del manual, aprovada l'11 de maig de 2020.

Posteriorment, durant els primers mesos de 2021, el SGIQ de la UOC va ser avaluat per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), resultant en la superació del procés de certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat. Aquesta certificació del SGIQ es va fer efectiva el 15 d’abril de 2021 i té una vigència de 5 anys.

La figura següent mostra l’estructura de l’SGIQ actual:

Aquest SGIQ s’ha dissenyat en línia amb els estàndards de qualitat internacionals. Aposta, doncs, per un enfocament a processos en sentit ampli per a donar cabuda i integrar qualsevol procés que la UOC pugui identificar i desenvolupar en el futur.

Contacte:

Per a més informació contactar amb qualitat_uoc@uoc.edu