Informes de qualitat de les titulacions

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials.

Per a més informació sobre la qualitat de les titulacions de la UOC, AQU Catalunya publica els informes de qualitat de les titulacions a través del portal: EUC - Estudis Universitaris de Catalunya

De la mateixa manera, el registre internacional EQAR, que inscriu les agències que han demostrat el compliment dels estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat a l'EEES, publica els informes de qualitat de les titulacions europees, incloent-hi les titulacions de la UOC, a la base de dades: DEQAR - Database of External Quality Assurance Results