Política de qualitat

Qualitat

Alineada amb la missió, la visió i els valors de la UOC, la política de qualitat de la institució, aprovada el 4 de desembre de 2017, evidencia el compromís dels responsables màxims de l’organització amb el disseny, la implantació, la revisió i la millora del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que dona suport al desplegament de l’estratègia.

El desplegament de la política de qualitat implica l’observació dels principis bàsics següents:

01

Garantir el compliment de la legislació vigent pel que fa a les titulacions oficials.

02

Elaborar una proposta formativa adequada a les capacitats internes i a l’estratègia de la Universitat que permeti assolir el reconeixement extern.

03

Facilitar els processos de programació i verificació dels títols nous en col·laboració amb els agents externs implicats.

04

Facilitar els instruments i recursos interns adequats per a garantir l’acreditació dels títols oficials.

05

Impulsar la cultura de millora contínua en tots els àmbits de la UOC, de manera que amb la revisió i el perfeccionament dels processos establerts augmenti sostingudament el rendiment de l’SGIQ.

06

Comunicar a tot el personal de l’organització aquesta política de qualitat i assegurar-se que es comprèn i s’aplica.

07

Posar la política de qualitat a disposició dels grups d’interès i establir els mecanismes necessaris per a informar-los dels resultats de les titulacions.

08

Establir objectius vinculats a la gestió de la qualitat i fer que aquesta política serveixi de base per a definir-los.