Política de qualitat

Qualitat

Alineada amb la missió, la visió i els valors de la UOC, la política de qualitat de la institució, aprovada el 6 d'abril de 2020, evidencia el compromís dels responsables màxims de l’organització amb el disseny, la implantació, la revisió i la millora del Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) que dona suport al desplegament de l’estratègia.

El desplegament de la política de qualitat implica l’observació dels principis bàsics següents:

01

Garantir el compliment de la legislació vigent pel que fa a les titulacions oficials.

02

Elaborar una proposta formativa adequada a les capacitats internes i a l’estratègia de la Universitat que permeti donar resposta a les necessitats i expectatives de la societat.

03

Establir objectius vinculats a la gestió de la qualitat i fer que aquesta política serveixi de base per definir-los.

04

Comunicar a tot el personal de l'organització aquesta política de qualitat i assegurar-se que es comprèn i s'aplica.

05

Posar la Política de qualitat a disposició dels grups d'interès i establir els mecanismes necessaris per a la rendició de comptes.

06

Impulsar la cultura de millora contínua en tots els àmbits de la UOC, de manera que la participació de persones i equips i la revisió i el perfeccionament dels processos desenvolupats permeti augmentar de manera sostinguda el rendiment del SGIQ i la satisfacció de totes les parts interessades.

07

Impulsar la creativitat i la innovació per desenvolupar maneres d'aprendre que contribueixin a formar professionals i ciutadans capaços d'afrontar els nous reptes globals de la societat.

08

Garantir que la Política de qualitat dona resposta a la realitat de la institució.

09

Assegurar que aquesta política es duu a terme des de l'òptica del desenvolupament sostenible i la igualtat d'oportunitats.