• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir

Personal acadèmic
Qualitat del personal acadèmic

Qualitat de la recerca

Àmbit d'aplicació de l'avaluació de l'activitat acadèmica - Tram de recerca

La investigació del professorat permanent de la UOC contribueix a la generació i difusió de coneixement científic o tecnològic de la Universitat.

AQU Catalunya signa convenis amb les universitats privades per tal d'avaluar l'activitat investigadora del seu personal docent i/o investigador d'acord amb els criteris i el procediment que l'Agència aplica en l'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques. El resultat té un impacte en els trams de recerca autonòmics.

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) realitza l'avaluació de l'activitat investigadora del personal funcionari de carrera docent. La Universitat ha signat conveni per a l’avaluació de l’activitat investigadora del professorat contractat permanent. El resultat té un impacte en els trams de recerca estatals.

Els mèrits de recerca s'avaluen per trams, cadascun dels quals ha d'estar format per sis anys de recerca.

Calendari

 

JUNY JULIOL DESEMBRE GENER JUNY

Obertura convocatòria

(AQU Catalunya)

Presentació Tram

Resolució

 

 

 

   

Obertura convocatòria

CNEAI

Presentació Tram

Resolució 

 

Indicadors

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Total professorat doctor amb tram recerca 77 88 105 122 129
Total professorat doctor 200 207 217 232 228
Total professorat 245 244 245 253 267
% Professorat doctor amb Tram de recerca 39% 43% 48% 53% 57%
% Professorat amb Tram de recerca 31% 36% 43% 48% 48%
*Exclou professorat associat i emèrit

 

Objecte avaluació

 

Què comporta l'obtenció d'un tram favorable?

La Política de Personal Acadèmic, estableix una estructura de mèrits acadèmics per tal d’afavorir la progressió professional del professorat. Els trams de recerca  són un dels mèrits vinculats a l’activitat acadèmica.

El tram de recerca és un mèrit que es té en consideració com a mesura del nivell d’adequació del professorat que intervé en els Graus, Màsters universitaris i Doctorat en el marc del VSMA de les titulacions.

 

Què és un tram?
Un tram és un període investigador de sis anys que poden ser consecutius o no. Els anys han de ser naturals (compresos entre l'1 de gener i el 31 de desembre). Només les fraccions iguals o superiors a vuit mesos es consideren com a any natural.

Quin tram puc sotmetre a avaluació?

En el cas d’avaluació de tram viu el darrer tram obtingut determina la data de presentació del proper tram (sempre i quan s’acompleixin els criteris de cada camp).

En el cas de primera avaluació de tram, cal determinar la construcció de tram o trams i la seva modalitat.

Quines modalitats existeixen la primera vegada que se sotmet a avaluació l'activitat investigadora?
La persona sol·licitant podrà optar per l'avaluació normal i/o l'avaluació única.

Tram d’avaluació única:

En el cas d’avaluació de tram autonòmic correspon al tram d’avaluació única aquell amb data màxima tancament de tram 31/12/2002. El període investigador sotmès a avaluació única només podrà està compost d'anys consecutius.

En el cas d’avaluació de tram estatal correspon al tram d’avaluació única aquell amb data màxima tancament de tram 31/12/1988. El període investigador sotmès a avaluació única només podrà estar compost d'anys consecutius.

 

Tram d’avaluació normal:

En el cas d’avaluació de tram autonòmic correspon al tram d’avaluació normal aquell amb data màxima tancament de tram posterior a 31/12/2002. El període sotmès a avaluació normal podrà estar compost d’anys consecutius o no consecutius.

En el cas d’avaluació de tram autonòmic correspon al tram d’avaluació normal aquell amb data màxima tancament de tram posterior a 31/12/1988. El període sotmès a avaluació normal podrà estar compost d’anys consecutius o no consecutius.

Si un tram d'avaluació és avaluat negativament, es pot tornar a sotmetre a un avaluació posterior el mateix període avaluat negativament?

Els trams d'avaluació única només es poden sotmetre a avaluació una vegada i no poden tornar a ser valorats en convocatòries posteriors.

El mateix tram d’avaluació normal no es pot tornar a sotmetre a una avaluació posterior.

En el cas d'avaluació desfavorable de tram normal autonòmic, la persona sol·licitant pot presentar en anys posteriors una nova sol·licitud d'avaluació en la qual haurà d’incloure com a mínim un any posterior al darrer any del període avaluat negativament.

En el cas d’avaluació desfavorable de tram normal estatal, la persona sol.licitant pot presentar en anys posteriors una nova sol.licitud d’avaluació en la qual haurà d’incloure com a mínim tres anys posteriors al darrer any del període avaluat negativament.

 

Quina és la qualificació mínima necessària per la resolució favorable de tram de recerca?

 

La valoració global de cadascuna de les cinc aportacions ha de ser de 6 punts