GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

L'avaluació

El model d'aprenentatge a la UOC està orientat a promoure la millora constant de les competències de l'estudiant mitjançant el treball individual, la construcció col·lectiva de coneixement i l'acompanyament de l'equip docent. L'avaluació és 100% virtual i es concep com un mecanisme per aprendre i retroalimentar el procés d'aprenentatge. Per tant, és una avaluació contínua i proporciona un retorn formatiu per a la millora contínua de l'aprenentatge.

El sistema d'avaluació de la UOC
El model d'avaluació de la UOC promou l'assoliment dels objectius d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències. El sistema d'avaluació de cada assignatura s'estableix semestralment en el pla docent corresponent.
L'avaluació segons els estudis que cursis

Tot seguit veuràs quin és el sistema d'avaluació segons els estudis que cursis, però, atès que no hi ha un model únic d'avaluació per assignatura, et recomanem que consultis el pla docent de l'assignatura concreta:

  • Graus: hi ha assignatures que es poden superar per avaluació contínua i altres en què l'avaluació contínua es complementa amb el resultat d'una prova d'avaluació final. Els estudis de grau conclouen amb un treball final. Més informació a Tràmits / Avaluació / Sistema d'avaluació.
  • Màsters universitaris, programes de formació permanent, diplomes d'especialització o diplomes d'expert: habitualment, les assignatures se superen amb el seguiment de l'avaluació contínua, tot i que també es pot complementar amb proves d'avaluació final, i s'elabora un treball final, que es defensa de forma pública i síncrona. Més informació a Tràmits / Avaluació / Sistema d'avaluació.  
  • Centre d'Idiomes Moderns: se supera amb el seguiment de l'avaluació contínua i amb la realització d'una prova final. Més informació a Tràmits / Avaluació / Sistema d'avaluació.
  • Cursos professionalitzadors: se superen amb el seguiment de l'avaluació contínua i l'elaboració d'un treball final. Més informació a Tràmits / Avaluació / L'avaluació als cursos professionalitzadors.
  • Formació Professional: se supera amb el seguiment de l'avaluació contínua en els diferents projectes o seminaris i una prova de validació. Més informació a Tràmits / Avaluació / El sistema d’avaluació a FP JE-UOC.

En el cas de les titulacions universitàries, recorda que disposes de quatre convocatòries per superar cada assignatura (una convocatòria per semestre). Si esgotes totes les convocatòries i no superes l'assignatura, pots demanar una autorització de permanència.

Per garantir el rigor i la qualitat en tot el procés d'avaluació, la Universitat aplica mesures per assegurar la identitat dels estudiants, així com l'originalitat dels treballs que lliuren. El rigor en el procés d'avaluació és fonamental per mantenir el prestigi i la qualitat de les titulacions de la UOC.

En què consisteix l'avaluació contínua?

L'avaluació contínua requereix la realització i la superació de les proves d'avaluació contínua (PAC), reptes o activitats pràctiques. Per garantir que s'ha seguit l'avaluació contínua, s'han d'haver fet i lliurat el nombre de PAC que s'indica en el pla docent.

  • Quan comenci el semestre trobaràs els enunciats de les PAC o les activitats pràctiques penjats a l'aula de cada assignatura. Només caldrà que consultis els enunciats per saber què has de fer.
  • Les hauràs de lliurar a l'espai d'avaluació que correspongui de l'aula en les dates que es marquin al calendari.
  • Tot i que rebràs una qualificació de cada PAC, al final del semestre també rebràs una nota final de l'avaluació contínua. 

Una part de l'avaluació contínua poden ser les pràctiques curriculars, dirigides a posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en la formació acadèmica.

Hi ha exàmens finals?

A grans trets, podem distingir els tres models d'avaluació següents:

AVALUACIO infografia 2018

No hi ha un programa formatiu ni un model d'avaluació únic per a totes les assignatures. Hi ha assignatures que es poden superar únicament per avaluació contínua i altres en què l'avaluació contínua es complementa amb el resultat d'una prova d'avaluació final (PAF).

Com són els exàmens finals?

Les proves d'avaluació final (PAF) poden ser de dos tipus i sempre estan especificades al pla docent de cada assignatura:

  • Les proves de síntesi (PS) complementen la nota de l'avaluació contínua.
  • L'examen avalua el 100 % de l'assignatura. És l'opció que hauràs de fer si decideixes no seguir l'avaluació contínua o si no la superes.

Més informació sobre el sistema d'avaluació a Tràmits / Avaluació / Sistema d'avaluació.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP