GUIA DE L'ESTUDIANT 2018-2019

L'avaluació

El model d'aprenentatge a la UOC està orientat a promoure la millora constant de les competències de l'estudiant mitjançant el treball individual, la construcció col·lectiva de coneixement i l'acompanyament de l'equip docent. L'avaluació es concep com un mecanisme per a aprendre i retroalimentar el procés d'aprenentatge. Per tant, és contínua i formativa i es proporciona un retorn formatiu per a la millora contínua de l'aprenentatge.

El procés d'avaluació a la UOC
El model d'avaluació de la UOC promou l'assoliment dels objectius d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències. El sistema d'avaluació de cada assignatura s'estableix semestralment en el pla docent corresponent.
En què consisteix l'avaluació contínua?

L’avaluació contínua requereix la realització i la superació de les proves d’avaluació contínua (PAC). Per a assegurar que s’ha seguit l’avaluació contínua, s’han d’haver fet i lliurat el nombre de PAC que s’indica en el pla docent.

  • Quan comenci el semestre trobaràs les PAC penjades a l’aula de cada assignatura. Només caldrà que consultis els enunciats per a saber què has de fer.
  • Les hauràs de lliurar a l’espai Avaluació de l’aula en les dates que es marquin al calendari.
  • Tot i rebre una qualificació de cada PAC, al final del semestre rebràs una nota final de l’avaluació contínua. 
Hi ha exàmens finals?

No hi ha un model d’avaluació únic per a totes les assignatures. Hi ha assignatures que es poden superar únicament per avaluació contínua i altres en què l’avaluació contínua es complementa amb el resultat d’una prova d’avaluació final (PAF).

A grans trets, podem distingir els tres models d’avaluació següents:

Model d'avaluació

Com són els exàmens finals?

Les proves d’avaluació final (PAF) poden ser de tres tipus:

  • Les proves de síntesi (PS) o de validació (PV) complementen la nota de l’avaluació contínua.
  • L’examen avalua el 100% de l’assignatura. És l’opció que hauràs de fer si decideixes no seguir l’avaluació contínua o si no la superes.

Més informació sobre el sistema d’avaluació a Tràmits / Avaluació / Sistema d'avaluació.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L’ESTUDIANT 2017-2018

La UOC a les xarxes

TOP