GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

Sindicatura de Greuges

El síndic o síndica de greuges és la figura nomenada pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, a proposta del rector, amb la missió de vetllar pels drets i els deures de tots els membres de la comunitat universitària. Actua amb independència i autonomia de tots els altres òrgans i instàncies de la Universitat.

Quines són les funcions de la Sindicatura?

Tal com recull el Reglament de la Sindicatura de Greuges, les seves funcions principals són:

  • Defensar els drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària de la UOC davant de qualsevol actuació o situació de discriminació, indefensió o arbitrarietat.
  • Garantir el compliment dels Estatuts de la Universitat i les seves normes de desenvolupament.
  • Vetllar per la defensa de la qualitat universitària en tots els àmbits. 
  • Vetllar pels valors de la Universitat com a espai d'intercanvi i creació de coneixement i de formació de les persones.

En el marc del que estableixen les Normes d'organització i funcionament de la UOC, la Sindicatura acompleix les seves funcions amb independència respecte de les diferents instàncies universitàries i actua amb autonomia, objectivitat i imparcialitat.

Vull presentar una queixa o fer una consulta

Les queixes s'han de presentar per escrit, de manera clara i concisa, a través d'aquest formulari. Si us plau, exposa clarament els fets que motiven la queixa i les circumstàncies que l'envolten.

Per adreçar una consulta, queixa o reclamació a la Sindicatura, has de ser membre de la comunitat universitària i sempre has de fer constar les dades personals (no s'admeten queixes anònimes ni en nom de tercers). Les dades i les informacions que rep la Sindicatura es tracten de manera reservada i d'acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades.

Posa't en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica sindicatura@uoc.edu.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP