GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

Òrgans de representació de l'estudiantat

Les Normes d'organització i funcionament de la UOC preveuen la implicació dels estudiants en la vida de la Universitat: mitjançant òrgans propis (Consell d'Estudiants i comissions d'estudis) i la seva participació en el Consell d'Universitat, màxim òrgan de representació de la comunitat universitària.

Representants
Com a estudiant et pots implicar en el funcionament de la UOC. En aquest vídeo et presentem els òrgans adequats per fer-ho.
Què és el Consell d'Estudiants?

El Consell d'Estudiants és el màxim òrgan de representació, deliberació, consulta i assessorament dels estudiants de la Universitat. Entre les seves funcions principals figuren:

  • Representar el conjunt dels estudiants en els òrgans de govern de la Universitat, i també en els òrgans de relació i coordinació interuniversitària en què els estudiants tinguin representació.
  • Servir de mitjà d'expressió de les aspiracions, les peticions i les propostes dels estudiants i promoure, coordinar i defensar les seves inquietuds, els seus drets i els seus interessos.
  • Participar en els processos d'avaluació dels serveis de la Universitat.
  • Assessorar els estudiants, vetllar pels seus interessos i escoltar i vehicular assumptes que provinguin dels seus representants.

El Consell d'Estudiants aplega els representants dels estudiants escollits per sufragi. És l'encarregat de designar un representant dels estudiants en el Consell de Govern de la Universitat i, també, de designar tants representants dels estudiants com estudis tingui la UOC en el Consell d'Universitat i altres òrgans de representació o comissions internes o externes a la Universitat. 

Pots conèixer els membres del Consell i posar-t'hi en contacte a l'espai del Campus Més UOC / Participa-hi! / Representants.

Com puc participar en la millora de la situació dels estudiants?

Les Normes d'organització i funcionament de la UOC preveuen la creació de les comissions d'estudis com a òrgan de participació dels estudiants en el funcionament ordinari dels estudis. Així s'intenta garantir que les opinions, els interessos i les aportacions dels estudiants incideixin d'una manera efectiva en la millora de la institució.

Els temes principals dels quals s'ocupen aquestes comissions són els plans d'estudis, el funcionament de les assignatures o l'avaluació i la millora dels materials didàctics, entre altres.

Des de l'espai del Campus Més UOC / Participa-hi! / Representants pots entrar a la comissió dels teus estudis i fer propostes als representants corresponents.

A més, si tens cap consulta, queixa o reclamació sobre qualsevol aspecte de la Universitat, et pots adreçar directament a la Sindicatura de Greuges.

Estudiants UOC al món

Mapa del món amb distribució d'estudiants

UOC GUIA DE L'ESTUDIANT 2023-2024

La UOC a les xarxes

TOP