Formació del professorat per a la docència

L’eLearn Center (eLC) ofereix el Programa de desenvolupament professional docent adreçat al professorat de la UOC.

Aquest programa és impulsat des del Vicerectorat de Docència i Aprenentatge per a donar resposta a les recomanacions del Programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, pel que fa a la formació i l'acreditació de docents en l’àmbit universitari.

L’objectiu del programa és potenciar el desenvolupament de competències docents essencials per a exercir l’activitat acadèmica amb els estàndards d’excel·lència i qualitat establerts per la UOC. 

D’aquesta manera, els docents de la UOC es mantenen permanentment actualitzats i esdevenen referents i prescriptors de la docència en línia.

El programa inclou les següents modalitats de formació que s'exposen a continuació, atenent als diversos perfils de professorat propi i diferents desenvolupaments competencials:

License

Formació de 2 crèdits


Professorat novell

Desenvolupament competencial bàsic en docència en línia

Formació bàsica per a la docència a la UOC. Té com a objectiu que els docents coneguin la Universitat i el seu model educatiu, i també les funcions del professorat propi en el disseny d’assignatures, en la coordinació d’encàrrecs de material i recursos didàctics i en la gestió d’equips docents en xarxa.

Interuniversitari

Formació de 0,5 crèdits


Professorat novell de titulacions interuniversitàries

Desenvolupament competencial bàsic en docència en línia

Formació inicial de professorat  titulacions interuniversitàries. Té com a objectius el coneixement de les bases de la docència en línia seguint el model educatiu de la UOC, l’encàrrec de material i recursos didàctics, i el reconeixement de les funcions i els rols de l'equip docent com de les seves principals responsabilitats en la gestió docent a la Univesitat.

Certificate

Formacions de 0,5 a 2 crèdits


Professorat propi

Desenvolupament competencial avançat en docència en línia

Formacions avançades per a la docència a la UOC orientades a millorar les competències en docència en el disseny i la implantació  d’assignatures en línia, en la planificació i el seguiment de l’acció docent i en l’avaluació per a la millora. La proposta formativa incorpora les noves tendències en educació i innovació docent per tal de mantenir el professorat permanentment actualitzat.

Suport per al disseny de l'aprenentatge

Assessorament expert

Assessorament expert

Per tal de dur a terme la implantació de projectes d’innovació educativa i transferència, els experts que assessoren el professorat en el disseny de les assignatures han establert un procés d’acompanyament pedagògic en quatre aspectes clau:


1. Disseny d’activitats d’aprenentatge contextualitzades.


2. Vinculació de les competències a les activitats i concreció en resultats d’aprenentatge avaluables.


3. Identificació i cura de recursos d’aprenentatge.


4. Distribució del temps de dedicació de l’estudiant d’acord amb el tipus, el volum i la rellevància de les activitats.