Formació del professorat per a la docència

L’eLearn Center (eLC) ofereix el Programa de desenvolupament professional docent adreçat al professorat de la UOC.

Aquest programa és impulsat des del Vicerectorat de Docència i Aprenentatge per a donar resposta a les recomanacions del Programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, pel que fa a la formació i l'acreditació de docents en l’àmbit universitari.

L’objectiu del programa és potenciar el desenvolupament de competències docents essencials per a exercir l’activitat acadèmica amb els estàndards d’excel·lència i qualitat establerts per la UOC. 

D’aquesta manera, els docents de la UOC es mantenen permanentment actualitzats i esdevenen referents i prescriptors de la docència en línia.

El programa inclou les següents modalitats de formació que s'exposen a continuació, atenent als diversos perfils de professorat propi i diferents desenvolupaments competencials:

Suport per al disseny de l'aprenentatge

Assessorament expert

Assessorament expert

Per tal de dur a terme la implantació de projectes d’innovació educativa i transferència, els experts que assessoren el professorat en el disseny de les assignatures han establert un procés d’acompanyament pedagògic en quatre aspectes clau:


1. Disseny d’activitats d’aprenentatge contextualitzades.


2. Vinculació de les competències a les activitats i concreció en resultats d’aprenentatge avaluables.


3. Identificació i cura de recursos d’aprenentatge.


4. Distribució del temps de dedicació de l’estudiant d’acord amb el tipus, el volum i la rellevància de les activitats.