Anglicismos más habituales

A-C
Anglicismo Catalán Español
abstract resum resumen
add-in, add-on complement add-on, complemento que mejora o amplía funciones
analytics analítica analítica
app, mobile application aplicació (per a) mòbil, app [col·loquial], apli [col·loquial] aplicación (para) móvil, apli
backlink, trackback link retroenllaç enlace inverso
backup (copy) còpia de seguretat copia de seguridad
banner bàner banner, anuncio, tira publicitaria
benchmark índex de referència valor de referencia, índice de referencia
benchmark test test de referència, prova comparativa test de referencia, prueba comparativa
big data dades massives datos masivos, macrodatos
blind carbon copy (BCC) còpia oculta (c/o) copia oculta (cco)
blog blog blog
blogger bloguer -a bloguero -a
blogosphere blogosfera blogosfera
bookmark preferit, adreça d'interès favorito, marcador
brainstorming pluja d'idees lluvia de ideas, tormenta de ideas
branding brànding, construcció de marca desarrollo de marca
brand ambassador ambaixador -a de (la) marca embajador -a de (la) marca
brand journalism periodisme de (la) marca periodismo de (la) marca
break, coffee break pausa, pausa i cafè [si s'ofereix refrigeri] pausa, pausa-café [si se ofrece refrigerio]
briefing brífing briefing, sesión informativa, informe
broken link enllaç trencat enlace roto
browse, navigate navegar navegar
browser, explorer, navigator navegador, explorador navegador
bullying assetjament escolar acoso escolar
business intelligence intel·ligència empresarial, intel·ligència de negoci inteligencia empresarial, inteligencia de negocios
business model model de negoci modelo de negocio
business-to-business (d')empresa a empresa (de) empresa a empresa, entre empresas
business-to-consumer (d')empresa a consumidor, (d')empresa a client, (d')empresa a usuari (de) empresa a consumidor, (de) empresa a cliente, (de) empresa a usuario
call centre centre d'atenció telefònica centro de atención telefónica, centro de llamadas
call for abstracts, call for papers

convocatòria de comunicacions [congressos]

convocatòria d'articles [revistes]

convocatoria de ponencias [congresos]

convocatoria de artículos [revistas]

carbon copy (cc) amb còpia (a/c) con copia (cc)
cascading style sheets (CSS) fulls d'estil en cascada (CSS) hojas de estilo en cascada (CSS)
cash flow flux de caixa flujo de caja
catering càtering, servei d'àpats catering

chat

chat, to

xat

fer un xat, xatejar

chat

chatear

chatbot xatbot, bot de conversa, assistent virtual chatbot, bot conversacional, asistente virtual
check list llista de control lista de control, hoja de comprobación
check-up revisió mèdica, reconeixement (mèdic) sistemàtic chequeo (médico)
christmas felicitació de Nadal, nadala felicitación navideña, tarjeta de Navidad
ciberbullying ciberassetjament escolar ciberacoso

click

click, to

clic

fer clic, clicar [intransitiu]

clic

hacer clic, clicar [intransitivo]

cloud computing informàtica en núvol informática en (la) nube
coach entrenador -a, mentor -a, orientador -a, assessor -a, preparador -a entrenador -a, mentor -a, orientador -a, asesor -a, preparador -a
coaching entrenament, assessorament, orientació, mentoria entrenamiento, asesoramiento, orientación, mentoría
coffee break, break pausa, pausa i cafè [si s'ofereix refrigeri] pausa, pausa-café [si se ofrece refrigerio]
compliance compliment normatiu cumplimiento normativo
computer-aided design (CAD) disseny assistit per ordinador (CAD, DAO) diseño asistido por ordenador (CAD, DAO)
computer-aided manufacturing (CAM) producció assistida per ordinador (CAM, PAO) producción asistida por ordenador (CAM, PAO)
connectivity connectivitat conectividad
cookie galeta cookie, galleta
copyleft copyleft copyleft
cracker pirata (informàtic -a) pirata (informático -a)
crowdfunding finançament col·lectiu microfinanciación (colectiva), micromecenazgo, financiación colectiva
crowdsourcing proveïment participatiu crowdsourcing
customization personalització, adaptació a l'usuari personalización
cybercrime ciberdelicte ciberdelito

 

Aprendizaje en línea
Anglicismo Catalán Español
digital library, electronic library, e-library, virtual library biblioteca digital biblioteca digital
e-knowledge coneixement per internet, coneixement electrònic conocimiento por internet, conocimiento electrónico
lifelong learning

formació al llarg de la vida, aprenentatge al llarg de la vida

formació contínua, aprenentatge continu

formación a lo largo de la vida, aprendizaje a lo largo de la vida

formación continua, aprendizaje continuo

online seminar, web seminar, webinar seminari web, seminari en línia seminario web, seminario en línea
research university universitat de recerca, universitat que fa recerca universidad de investigación
teaching university universitat d'ensenyament, universitat que ensenya universidad de enseñanza, universidad que enseña
work in progress (WIP) treball en curs (TEC) trabajo en curso
workshop taller taller

 

D-G
Anglicismo Catalán Español
data warehouse magatzem de dades almacén de datos
deadline termini plazo
decision maker responsable, encarregat -ada, persona amb capacitat decisòria responsable, encargado -a, persona con capacidad decisoria
developer desenvolupador -a desarrollador -a
digital library, electronic library, e-library, virtual library biblioteca digital biblioteca digital
digital platform plataforma digital plataforma digital
digitize, to digitalitzar digitalizar
disruptive rupturista rupturista, disruptivo
download manager gestor de baixades gestor de descargas
e-administration, e-government administració electrònica, govern electrònic administración electrónica, gobierno electrónico
e-book llibre electrònic, llibre digital libro electrónico, libro digital
e-cash, e-money diner electrònic moneda electrónica
e-knowledge coneixement per internet, coneixement electrònic conocimiento por internet, conocimiento electrónico
electronic banking, e-banking banca electrònica banca electrónica
electronic business, e-business negoci electrònic negocio electrónico
electronic commerce, e-commerce comerç electrònic comercio electrónico
electronic democracy, e-democracy democràcia electrònica democracia electrónica
electronic information, e-information informació electrònica información electrónica
electronic library, e-library, digital library, virtual library biblioteca digital biblioteca digital
electronic mailbox, e-mailbox bústia electrònica buzón electrónico
electronic market, e-market mercat electrònic mercado electrónico
electronic marketing, e-marketing, netmarketing màrqueting electrònic marketing electrónico
email correu electrònic (c/e), adreça electrònica (a/e), missatge electrònic dirección electrónica (d. e.), correo electrónico (c. e.), mensaje electrónico (m. e.)
e-mail marketing màrqueting per correu electrònic marketing por correo electrónico
e-mailing publitramesa electrònica, bustiada electrònica ciberbuzoneo, buzoneo electrónico
emoji emoji [masc.] emoyi
emoticon emoticona [fem.] emoticono
employer branding (construcció de) marca d'ocupador (construcción de) marca de empleador
empowerment apoderament empoderamiento
encrypt, to encriptar, xifrar cifrar
engagement compromís compromiso
enter, intro, return retorn, tecla de retorn retorno, tecla de retorno
event

incidència

esdeveniment, acte

incidencia

evento, acto

evidence

prova, indici, indicador

document justificatiu, document acreditatiu

prueba, indicio, indicador

documento justificativo, documento acreditativo

explorer, browser, navigator navegador, explorador navegador
feedback

retorn, reaccions, respostes [àmbit general]

retorn (pedagògic, personalitzat) [àmbit tècnic]

retorno, reacciones, respuestas [ámbito general]

retorno (pedagógico, personalizado) [ámbito técnico]

file sharing ús compartit de fitxers intercambio de archivos
focus group reunió de grup, discussió de grup discusión de grupo, reunión de grupo
folksonomy folksonomia folcsonomía
free software programari lliure software libre
freeware programari gratuït software gratuito
frequently asked questions (FAQ) preguntes més freqüents (PMF) preguntas más frecuentes (PMF)
full-time jornada plena, jornada completa, (a) temps complet, (amb) dedicació exclusiva jornada completa, (a) tiempo completo, (de) tiempo completo, (con) dedicación exclusiva
gadget, widget giny dispositivo electrónico, gadget, widget
graphical user interface (GUI) interfície gràfica d'usuari (GUI, IGU) interfaz gráfica de usuario (GUI, IGU)

 

Economía y empresa
Anglicismo Catalán Español
benchmark índex de referència valor de referencia, índice de referencia
branding brànding, construcció de marca desarrollo de marca
business intelligence intel·ligència empresarial, intel·ligència de negoci inteligencia empresarial, inteligencia de negocios
business model model de negoci modelo de negocio
business-to-business (d')empresa a empresa (de) empresa a empresa, entre empresas
business-to-consumer (d')empresa a consumidor, (d')empresa a client, (d')empresa a usuari (de) empresa a consumidor, (de) empresa a cliente, (de) empresa a usuario
cash flow flux de caixa flujo de caja
check list llista de control lista de control, hoja de comprobación
e-cash, e-money diner electrònic moneda electrónica
electronic business, e-business negoci electrònic negocio electrónico
electronic commerce, e-commerce comerç electrònic comercio electrónico
electronic market, e-market mercat electrònic mercado electrónico
electronic marketing, e-marketing, netmarketing màrqueting electrònic marketing electrónico
e-mail marketing màrqueting per correu electrònic marketing por correo electrónico
holding

grup d'empreses

societat de cartera

grupo financiero, grupo de empresas

sociedad de cartera

hot line línia permanent línea directa
kick-off (meeting) reunió d'arrencada reunión de arranque, reunión de inicio
management direcció, gerència, gestió dirección, gerencia, gestión
(online) marketplace mercat web mercado en línea, mercado electrónico
merchandising marxandatge comercialización, promoción comercial, merchandising
retail al detall al detalle, al por menor
spin-off empresa derivada empresa derivada
start-up empresa emergent empresa emergente
storytelling relat de marca relato de marca
team building construcció d'equips cohesión de equipos
viral marketing màrqueting viral marketing viral

 

H-N
Anglicismo Catalán Español
hacker hacker, furoner -a hacker
hactivism, hacktivism hacktivisme hactivismo
hardware maquinari hardware
hashtag etiqueta etiqueta
holding

grup d'empreses

societat de cartera

grupo financiero, grupo de empresas

sociedad de cartera

home, home page inici, pàgina inicial, pàgina d'inici, portada inicio, página inicial, página de inicio, portada
hosting allotjament alojamiento (web), hospedaje (web)
hot line línia permanent línea directa
hypertext hipertext hipertexto
information overload, infoxication infoxicació infoxicación
input entrada, aportació, comentari, contribució input, entrada, aportación, comentario, contribución
instant messaging missatgeria instantània mensajería instantánea
internaut internauta internauta
Internet internet internet
Intranet intranet intranet
intro, enter, return retorn, tecla de retorn retorno, tecla de retorno
keyword paraula clau palabra clave
kick-off (meeting) reunió d'arrencada reunión de arranque, reunión de inicio
kit equip, bossa, estoig, paquet, conjunt, joc kit, equipo, bolsa, estuche, paquete, conjunto, juego
kleenex mocador de paper pañuelo de papel, clínex
know-how saber fer saber hacer
lifelong learning

formació al llarg de la vida, aprenentatge al llarg de la vida

formació contínua, aprenentatge continu

formación a lo largo de la vida, aprendizaje a lo largo de la vida

formación continua, aprendizaje continuo

lingware programari lingüístic software lingüístico

link

link, to

enllaç

enllaçar

enlace

enlazar

login, logon inici de sessió, connexió, entrada inicio de sesión, conexión, entrada
lunch

àpat fred, refrigeri

dinar

refrigerio, aperitivo

almuerzo, comida

mailing bustiada buzoneo
mailing list llista de correu lista de correo, lista de distribución
malware [de malicious software] programa maliciós programa malicioso
management direcció, gerència, gestió dirección, gerencia, gestión
manager directiu -iva, director -a, encarregat -ada, gerent, gestor -ora, mànager  directivo -iva, director -a, encargado -a, gerente, gestor -a, mánager
(online) marketplace mercat web mercado en línea, mercado electrónico
mass media mitjans de comunicació (de massa) medios de comunicación (de masas)
media art art multimèdia arte multimedia
merchandising marxandatge comercialización, promoción comercial, merchandising
microblog microblog microblog
microblogging platform plataforma de microblogs plataforma de microblogs
mobbing assetjament psicològic, assetjament laboral acoso laboral
mobile application, app aplicació (per a) mòbil, app [col·loquial], apli [col·loquial] aplicación (para) móvil, apli
mobile device dispositiu mòbil dispositivo móvil
naming creació de nom, denominació creación de nombre, denominación
navigate, browse navegar navegar
navigator, browser, explorer navegador, explorador navegador
netart art en xarxa arte en red
netmarketing, electronic marketing, e-marketing màrqueting electrònic marketing electrónico
network etiquette, netiquette etiqueta (a la xarxa) etiqueta en la red, netiqueta
networking treball en xarxa, espai de relació, xarxa de contactes, fer contactes trabajo en red, hacer contactos
newbie ciberaprenent -a cibernovato -a
news feed canal de continguts canal de contenidos
newsletter butlletí d'informació boletín electrónico
newsreader (software) lector de missatges, lector de notícies lector de mensajes, lector de noticias

 

Informática
Anglicismo Catalán Español
add-in, add-on complement add-on, complemento que mejora o amplía funciones
backlink, trackback link retroenllaç enlace inverso
backup (copy) còpia de seguretat copia de seguridad
benchmark test test de referència, prova comparativa test de referencia, prueba comparativa
blind carbon copy (BCC) còpia oculta (c/o) copia oculta (cco)
broken link enllaç trencat enlace roto
carbon copy (cc) amb còpia (a/c) con copia (cc)
cascading style sheets (CSS) fulls d'estil en cascada (CSS) hojas de estilo en cascada (CSS)
chatbot xatbot, bot de conversa, assistent virtual chatbot, bot conversacional, asistente virtual
cloud computing informàtica en núvol informática en (la) nube
computer-aided design (CAD) disseny assistit per ordinador (CAD, DAO) diseño asistido por ordenador (CAD, DAO)
computer-aided manufacturing producció assistida per ordinador (CAM, PAO) producción asistida por ordenador (CAM, PAO)
cookie galeta cookie, galleta
cracker pirata (informàtic -a) pirata (informático -a)
crowdsourcing proveïment participatiu crowdsourcing
customization personalització, adaptació a l'usuari personalización
data warehouse magatzem de dades almacén de datos
developer desenvolupador -a, desarrollador -a  
digital platform plataforma digital plataforma digital
digitize, to digitalitzar digitalizar
download manager gestor de baixades gestor de descargas
encrypt, to encriptar, xifrar cifrar
enter, intro, return retorn, tecla de retorn retorno, tecla de retorno
file sharing ús compartit de fitxers intercambio de archivos
folksonomy folksonomia folcsonomía
free software programari lliure software libre
freeware programari gratuït software gratuito
graphical user interface (GUI) interfície gràfica d'usuari interfaz gráfica de usuario (GUI, IGU)
hacker hacker, furoner -a hacker
hactivism, hacktivism hacktivisme hactivismo
hardware maquinari hardware
hosting allotjament alojamiento (web), hospedaje (web)
hypertext hipertext hipertexto
intro, enter, return retorn, tecla de retorn retorno, tecla de retorno
lingware programari lingüístic software lingüístico

link

link, to

enllaç

enllaçar

enlace

enlazar

login, logon inici de sessió, connexió, entrada inicio de sesión, conexión, entrada
malware [de malicious software] programa maliciós programa malicioso
newsreader (software) lector de missatges, lector de notícies lector de mensajes, lector de noticias
offline fora de línia sin conexión, fuera de línea
online en línia en línea
peer-to-peer (P2P) d'igual a igual peer-to-peer (p2p), entre pares, entre iguales
permanent link, permalink enllaç permanent enlace permanente
phishing pesca (de credencials) suplantación de identidad, phishing
plug-in connector plugin, complemento (necesario)
pop-up anunci emergent, avís emergent anuncio emergente, aviso emergente
popup window finestra emergent ventana emergente
proprietary software programari de propietat software de propiedad, software no libre
proxy (server) servidor intermediari (servidor) proxy
refreshing actualització, refrescament actualización, refrescamiento
responsive adaptable, adaptatiu -iva adaptativo -a
return, enter, intro retorn, tecla de retorn retorno, tecla de retorno
router rúter, encaminador rúter, enrutador
scroll bar barra de desplaçament barra de desplazamiento
search engine cercador, motor de cerca motor de búsqueda, buscador
search engine optimization (SEO) optimització de cercadors (SEO) optimización de buscadores (SEO)
servlet miniaplicació de servidor servlet
shareware programari de prova shareware
site Web Wiki wiki [masc. o fem.], lloc wiki wiki [masc. o fem.]
software programari, programa software
software package paquet informàtic paquete informático
spyware programa espia programa espía
subhome subportal, pàgina secundària subportal, página secundaria
syndication feed, web feed canal de continguts, fil de continguts canal de contenidos
text anchor point punt d'ancoratge del text punto de ancoraje del texto
trackback link, backlink retroenllaç enlace inverso
traffic trànsit web tráfico web
update actualització actualización
URL (uniform resource locator, universal resource locator) URL (localització uniforme de recursos, localització universal de recursos) [masc. o fem.] URL [masc. o fem.]
URL shortener escurçador d'URL acortador de URL
usability usabilitat, facilitat d'ús usabilidad, manejabilidad, facilidad de uso
World Wide Web, W3, web, WWW web, W3, WWW web, W3, WWW
wall mur muro
web 2.0 web 2.0 web 2.0
web camera, webcam càmera web cámara web
web feed, syndication feed canal de continguts, fil de continguts canal de contenidos
web hosting allotjament web alojamiento web, hospedaje web
Wi-Fi (wireless fidelity) Wi-Fi [masc. o fem.], wifi [masc. o fem.] wifi [masc. o fem.]
wiki wiki [masc. o fem.], lloc wiki wiki [masc. o fem.]
wireless sense cable, sense fil(s) inalámbrico

 

O-R
Anglicismo Catalán Español
off the record extraoficial(ment), confidencial(ment) extraoficial(mente), confidencial(mente)
offline fora de línia sin conexión, fuera de línea
online en línia en línea
online seminar, web seminar, webinar seminari web, seminari en línia seminario web, seminario en línea
outsourcing externalització, subcontractació externalización, subcontractación
package embalatge embalaje
paper article, ponència, treball, estudi, publicació artículo, ponencia, trabajo, estudio, publicación
partner soci -òcia, associat -ada socio -a, asociado -a
password contrasenya contraseña
peer-to-peer (P2P) d'igual a igual peer-to-peer (p2p), entre pares, entre iguales
permanent link, permalink enllaç permanent enlace permanente
phishing pesca (de credencials) suplantación de identidad, phishing
photo sharing ús compartit de fotos, compartició de fotos uso compartido de fotos, compartición de fotos
plug-in connector plugin, complemento (necesario)
podcast pòdcast pódcast [pl. pódcast]
pop-up anunci emergent, avís emergent anuncio emergente, aviso emergente
popup window finestra emergent ventana emergente
post apunt, article, contribució, entrada apunte, artículo, contribución, entrada
post-it nota adhesiva pósit
preprint edició preliminar edición preliminar
proactive consumer, prosumer consumidor -a proactiu -iva prosumidor -a
proprietary software programari de propietat software de propiedad, software no libre
proxy (server) servidor intermediari (servidor) proxy
query consulta, pregunta, sol·licitud consulta, pregunta, solicitud
ranking rànquing, classificació ranking, clasificación
R&I R+I I+i
refreshing actualització, refrescament actualización, refrescamiento
remake nova versió nueva versión, adaptación
repository dipòsit, repositori repositorio
research university universitat de recerca, universitat que fa recerca universidad de investigación
responsive adaptable, adaptatiu -iva adaptativo -a
restyling remodelació, redisseny remodelación, rediseño
retail al detall al detalle, al por menor
return, enter, intro retorn, tecla de retorn retorno, tecla de retorno
review ressenya, article (de revisió) reseña, artículo (de revisión)
router rúter, encaminador rúter, enrutador

 

Sociedad de la información y del conocimiento
Anglicismo Catalán Español
app, mobile application aplicació (per a) mòbil, app [col·loquial], apli [col·loquial] aplicación (para) móvil, apli
applet miniaplicació applet
banner bàner banner, anuncio, tira publicitaria
big data dades massives datos masivos, macrodatos
blog blog blog
blogger bloguer -a bloguero -a
blogosphere blogosfera blogosfera
bookmark preferit, adreça d'interès favorito, marcador
browse, navigate navegar navegar
browser, explorer, navigator navegador, explorador navegador

chat

chat, to

xat

fer un xat, xatejar

chat

chatear

click

click, to

clic

fer clic, clicar [intransitiu]

clic

hacer clic, clicar [intransitivo]

connectivity connectivitat conectividad
cybercrime ciberdelicte ciberdelito
electronic mailbox, e-mailbox bústia electrònica buzón electrónico
email correu electrònic (c/e), adreça electrònica (a/e), missatge electrònic dirección electrónica (d. e.), correo electrónico (c. e.), mensaje electrónico (m. e.)
e-mailing publitramesa electrònica, bustiada electrònica ciberbuzoneo, buzoneo electrónico
emoji emoji [masc.] emoyi
emoticon emoticona [fem.] emoticono
explorer, browser, navigator navegador, explorador navegador
gadget, widget giny dispositivo electrónico, gadget, widget
hashtag etiqueta etiqueta
home, home page inici, pàgina inicial, pàgina d'inici, portada inicio, página inicial, página de inicio, portada
information overload, infoxication infoxicació infoxicació
instant messaging missatgeria instantània mensajería instantánea
internaut internauta internauta
Internet internet internet
Intranet intranet intranet
keyword paraula clau palabra clave
mailing list llista de correu lista de correo, lista de distribución
mass media mitjans de comunicació (de massa) medios de comunicación (de masas)
media art art multimèdia arte multimedia
microblog microblog microblog
microblogging platform plataforma de microblogs plataforma de microblogs
mobile application, app aplicació (per a) mòbil, app [col·loquial], apli [col·loquial] aplicación para móvil, apli
mobile device dispositiu mòbil dispositivo móvil
navigate, browse navegar navegar
navigator, browser, explorer navegador, explorador navegador
netart art en xarxa arte en red
network etiquette, netiquette etiqueta (a la xarxa) etiqueta en la red, netiqueta
networking treball en xarxa, espai de relació, xarxa de contactes, fer contactes trabajo en red, hacer contactos
newbie ciberaprenent -a cibernovato -a
news feed canal de continguts canal de contenidos
newsletter butlletí d'informació boletín electrónico
off the record extraoficial(ment), confidencial(ment) extraoficial(mente), confidencial(mente)
paper article, ponència, treball, estudi, publicació artículo, ponencia, trabajo, estudio, publicación
password contrasenya contraseña
photo sharing ús compartit de fotos, compartició de fotos uso compartido de fotos, compartición de fotos
podcast pòdcast pódcast [pl. pódcast]
post apunt, article, contribució, entrada apunte, artículo, contribución, entrada
screenshot captura de pantalla captura de pantalla, pantallazo [coloquial]
short message (SMS), SMS message (SMS) missatge curt, missatge de text, missatge SMS (SMS) servicio de mensajes cortos (SMS)
smartphone telèfon intel·ligent móvil inteligente
smiley emoticona emoticono
social media, social medium mitjà -ans (de comunicació) social -s medios sociales
social network xarxa social red social
spam correu brossa correo basura, correo no deseado
streaming reproducció en línia, retransmissió en línia, reproducció en directe, retransmissió en directe, estríming reproducción en línea, retransmisión en línea, reproducción en directo, retransmisión en directo
tab pestanya pestaña
tablet tauleta tableta
tag etiqueta etiqueta
tag cloud, word cloud núvol d'etiquetes, núvol de paraules clau nube de etiquetas, nube de palabras clave
tagline eslògan, lema eslogan, lema
trending topic tema dominant, tema del moment tema dominante, tema del momento
troll trol trol
tweet piulada, tuit tuit
tweet, twitterer piulador -a, piulaire, tuitaire, tuiter -a tuitero -a
user interface interfície d'usuari interfaz de usuario
username nom d'usuari nombre de usuario
video weblog, videoblog, vblog videoblog videoblog
videoconferencing videoconferència videoconferencia
videosharing ús compartit de vídeos, compartició de vídeos uso compartido de vídeos, compartición de vídeos
videowall videomosaic videowall
widget, gadget giny dispositivo electrónico, gadget, widget
word cloud, tag cloud núvol d'etiquetes, núvol de paraules clau nube de etiquetas, nube de palabras clave

 

S-Z
Anglicismo Catalán Español
screenshot captura de pantalla captura de pantalla, pantallazo [coloquial]
scroll bar barra de desplaçament barra de desplazamiento
search engine cercador, motor de cerca motor de búsqueda, buscador
search engine optimization (SEO) optimització de cercadors (SEO) optimización de buscadores (SEO)
servlet miniaplicació de servidor servlet
shareware programari de prova shareware
short message (SMS), SMS message (SMS) missatge curt, missatge de text, missatge SMS (SMS) mensaje corto, mensaje de texto, mensaje SMS
short message service (SMS) servei de missatges curts (SMS) servicio de mensajes cortos (SMS)
site Web Wiki wiki [masc. o fem.], lloc wiki wiki [masc. o fem.]
smartphone telèfon intel·ligent móvil inteligente
smiley emoticona emoticono
social media, social medium mitjà -ans (de comunicació) social -s medios sociales
social network xarxa social red social
software programari, programa software
software package paquet informàtic paquete informático
spam correu brossa correo basura, correo no deseado
speech discurs discurso
spin-off empresa derivada empresa derivada
spyware programa espia programa espía
stage

estada (formativa)

concentració

prácticas formativas

concentración

stakeholder part (interessada), part implicada interesado -a, afectado -a por el proceso, parte interesada, parte implicada, grupo de interés
stand by en espera en espera
start-up empresa emergent empresa emergente
state of the art

estat de la qüestió, estat de la tècnica [subst.]

capdavanter -a, d'última generació, d'última tecnologia, d'avantguarda

estado de la cuestión, estado de la técnica [sust.]

puntero -a, de última generación, de última tecnología, de vanguardia

storytelling relat de marca relato de marca
streaming reproducció en línia, retransmissió en línia, reproducció en directe, retransmissió en directe, estríming reproducción en línea, retransmisión en línea, reproducción en directo, retransmisión en directo
subhome subportal, pàgina secundària subportal, página secundaria
syndication feed, web feed canal de continguts, fil de continguts canal de contenidos
tab pestanya pestaña
tablet tauleta tableta
tag etiqueta etiqueta
tag cloud, word cloud núvol d'etiquetes, núvol de paraules clau nube de etiquetas, nube de palabras clave
tagline eslògan, lema eslogan, lema
teaching university universitat d'ensenyament, universitat que ensenya universidad de enseñanza, universidad que enseña
team building construcció d'equips cohesión de equipos
telebanking banca electrònica banca electrónica
testing verificació, prova, assaig, test verificación, prueba, ensayo, test
text anchor point punt d'ancoratge del text punto de ancoraje del texto
timeline cronologia cronología
timing [a menudo se da a esta palabra unos sentidos que no tiene realmente en inglés: en el sentido de temporización, planificación, en inglés hay que usar planning, scheduling, timeline; y en el sentido de plazo, debe usarse deadline.]

temporització, planificació

termini

temporización, planificación

plazo

tip clau, consell, recomanació, dada clave, consejo, recomendación, dato
trackback link, backlink retroenllaç enlace inverso
traffic trànsit web tráfico web
trending topic tema dominant, tema del moment tema dominante, tema del momento
troll trol trol
tuning personalització personalización
tweet piulada, tuit tuit
tweeter, twitterer piulador -a, piulaire, tuitaire, tuiter -a tuitero -a
update actualització actualización
URL (uniform resource locator, universal resource locator) URL (localitzador uniforme de recursos, localitzador universal de recursos) [masc. o fem.] URL (localizador de recursos uniforme) [masc. o fem.]
URL shortener escurçador d'URL acortador de URL
usability usabilitat, facilitat d'ús usabilidad, manejabilidad, facilidad de uso
user interface interfície d'usuari interfaz de usuario
username nom d'usuari nombre de usuario
video weblog, videoblog, vblog videoblog videoblog
versus, vs contra, en front de versus, contra, frente a
videoconferencing videoconferència videoconferencia
videosharing ús compartit de vídeos, compartició de vídeos uso compartido de vídeos, compartición de vídeos
videowall videomosaic videowall
viral marketing màrqueting viral marketing viral
virtual library, digital library, electronic library, e-library biblioteca digital biblioteca digital
World Wide Web, W3, web, WWW web, W3, WWW web, W3, WWW
wall mur muro
web 2.0 web 2.0 web 2.0
web camera, webcam càmera web cámara web
web feed, syndication feed canal de continguts, fil de continguts canal de contenidos
web hosting allotjament web alojamiento web, hospedaje web
web seminar, webinar, online seminar seminari web, seminari en línia seminario web, seminario en línea
widget, gadget giny dispositivo electrónico, gadget, widget
Wi-Fi (wireless fidelity) Wi-Fi [masc. o fem.], wifi [masc. o fem.] wifi [masc. o fem.]
wiki wiki [masc. o fem.], lloc wiki wiki [masc. o fem.]
wireless sense cable, sense fil(s) inalámbrico
word cloud, tag cloud núvol d'etiquetes, núvol de paraules clau nube de etiquetas, nube de palabras clave
work in progress (WIP) treball en curs (TEC) trabajo en curso
workflow cicle de treball, flux de treball ciclo de trabajo, flujo de trabajo
working paper document de treball, paper de treball documento de trabajo, papel de trabajo
workshop taller taller