Cessió de drets de propietat intel·lectual i de drets d'imatge

Al llarg de la meva activitat docent a la UOC, universitat d’esperit virtual, duré a terme aportacions intel·lectuals a les aules en format, entre d’altres, d’activitats, d’exàmens o de comentaris. És per això que mitjançant la subscripció d'aquesta matrícula declaro conèixer que per a finalitats docents, d'avaluació,  de recerca i de difusió de l'activitat de la Universitat, la UOC pot haver de tractar i processar les aportacions que jo realitzi al Campus Virtual, així com reproduir, distribuir, comunicar públicament i adaptar els treballs o projectes elaborats en el marc de la meva activitat docent, sempre respectant els meus drets de propietat intel·lectual sobre les obres comentades.

Igualment també declaro conèixer que pot ser que per la meva participació en determinats actes presencials a la Universitat (trobades, conferències, congressos, actes de graduació, entre d'altres) i per la necessitat de realitzar activitats acadèmiques en format vídeo, sigui necessari enregistrar en imatge,  àudio i/o vídeo, la meva assistència o intervenció, així com transcriure els mateixos i portar a terme la difusió tant dels enregistraments com de les transcripcions esmentades.

És per això que autoritzo a la UOC, per a totes aquestes activitats, a realitzar els actes comentats sobre la meva imatge i a utilitzar, si escau, el meu nom, i a fer-les públiques, si és necessari, amb la llicència Creative Commons BY-SA v.3.0 Espanya (jurisdicció espanyola) o 4.0 Internacional.