Edifici IN3

EUNoM - European Universities Network on Multilingualism

Com poden les universitats, del món dels negocis, els sindicats i les administracions treballar junts per aprofitar els molts avantatges de les nombroses portes que obre el multilingüisme en el nou paradigma que la societat de la informació i l'economia del coneixement suposen?

 

Quina relació té el multilingüisme amb els temes de la migració (en ambdues direccions), les TIC, i el comerç i el turisme mundials?

 

La xarxa EUNoM es va crear per tal d'investigar aquests temes i per tal d'intentar forjar sinergies entre els actors principals. 

Un objectiu del projecte EUNoM és crear una xarxa sostenible d'universitats, cada una de les quals hagi creat o tingui previst estudiar la viavilitat de crear, a mig termini i en vista dels resultats de la primera fase de la xarxa, una càtedra d'estudis multilingües i/o interculturals, o bé un organisme de coordinació interna que s'ocupi d'impulsar totes les reformes internes que el multilingüisme fa necessàries.Una de les funcions d'aquest organisme serà establir un programa coherent de multilingüisme i interculturalitat entre els diversos components de l'estructura universitària existent (ensenyament, investigació i pràctica universitaris). Caldrà, doncs, modificar les tradicions i configuracions preexistents dins de la universitat.

 

El projecte pretén descriure les maneres concretes en què hauria de dur-se a terme la redefinició de l'enfocament que té la universitat sobre l'estudi de la llengua i la cultura. Implica reformar els plans d'estudis per atendre millor les necessitats canviants del mercat laboral; reprensar les estructures organitzatives existents; estudiar la possibilitat de desenvolupar programes integrats; actuar en funció de les relacions entre el desenvolupament econòmic, la mobilitat i l'aprenentatge de llengües; donar resposta a una preocupació amb cohesió social; i desenvolupar la xarxa EUNoM com a prioritat estratègica. En gran mesura, això implicarà fixar l'atenció en l'ús de les noves tecnologies i l'explotació dels recursos del campus virtual.

 

Tot això comporta els objectius següents, més específics:

 

  • Desenvolupar un marc coherent al voltant de tot un seguit de qüestions clau que permetrà que les universitats es replantegin la relació entre ensenyament superior i diversitat lingüística;
  • Establir un diàleg continu entre els membres de la xarxa que durà a un grau de coherència per referència al replantejament esmentat;
  • Elaborar un model de les condicions necessàries per aconseguir una xarxa coherent d'universitats dedicada a fomentar el multilingüisme que sigui operativa;
  • Relacionar aquest model amb els entorns d'aprenentatge i investigació formals, alhora que se'n garanteix la transferibilitat;
  • Divulgar els resultats del projecte a un públic molt més ampli mitjançant presentacions i publicacions electròniques; i
  • Garantir la sostenibilitat de les activitats de la xarxa més enllà del període inicial de cofinançament.

 

El projecte reuneix més de 20 universitats europees i dos centres de recerca que desitgen desenvolupar les estructures de multilingüisme pertinents i comprometre's en un debat d'alt nivell sobre les implicacions que té el multilingüisme per a Europa. Procurarem integrar aquests temes en un programa coherent que obligui cada universitat a replantejar-se la seva relació amb el multilingüisme. El projecte inclou activitats d'avaluació, divulgació i sostenibilitat, així com la consolidació dels resultats en un conjunt de productes finals del projecte.

 

Per al període novembre de 2009 - octubre de 2012 la xarxa EUNoM té el suport de la Unió Europea en el marc del Programa d'Aprenentatge Permanent. Podeu consultar la pàgina web d'aquest projecte si cliqueu aquí.