Procediments i tràmits

Entre les activitats del professorat visitant es poden incloure les següents: 

 • La realització de xerrades i taules rodones per al professorat de la UOC. 
 • La realització de seminaris de recerca. 
 • La participació en projectes de recerca. 
 • L’assessorament als diferents grups de recerca. 
 • La participació en publicacions de recerca. 
 • La col·laboració en activitats de formació d’investigadors. 
 • L’aportació de bones pràctiques i aspectes d’innovació.
 • La participació com a personal docent col·laborador (tutor o consultor) amb les mateixes condicions del professorat propi de la UOC.

Sol·licitud: procediment i tràmits

Si voleu proposar una estada com a professorat visitant a la UOC, cal que envieu, amb un mínim de 2 mesos d’antelació a la possible data d’arribada, a l’adreça prof_visitant@uoc.edu, la documentació següent: 

 • La fitxa de sol·licitud degudament complimentada. 
 • Una presentació on s’especifiqui quin és l’objectiu i el programa d’activitats a desenvolupar durant l’estada a la UOC. 
 • El currículum vitae. 
 • Una autorització de la institució d’origen.  

Finalment, si es vol conèixer quins altres serveis ofereix la Universitat als professors visitants (entre d'altres) es pot consultar el web de l'Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència.