Com mesuro l'impacte?

Indicadors i formes de seguiment

Dins l’estratègia 2.0, resulta fonamental observar, mesurar i valorar de manera continuada els resultats i l’impacte comunicatiu de les accions que es porten a terme.

Aquest seguiment et permetrà corregir i reorientar en cada moment la comunicació i millorar així el servei als estudiants de la UOC.

Els indicadors clau de rendiment o KPI (Key Performance Indicators) t’ajudaran a valorar l’èxit i el rendiment de cada acció que portis a terme a les xarxes socials. El tipus d’indicador que has de controlar depèn dels objectius que t’hagis marcat i s’ha d'emmarcar en un període de temps.

És aconsellable establir un indicador per a cada objectiu i cada xarxa per a avaluar-lo periòdicament.

A continuació hi ha un parell d'exemples:

Exemple 1 Objectiu Millorar la interacció i el compromís amb els usuaris
Xarxa social Twitter
Indicador Nombre de repiulades i de mencions rebudes
KPI Incrementar el nombre de repiulades en un x% i el de mencions rebudes en un x%
Temps 6 mesos
Exemple 2 Objectiu Fer créixer la nostra comunitat
Xarxa social Facebook
Indicador Nombre de nous seguidors
KPI Aconseguir x nous seguidors
Temps 6 mesos

 

Cada xarxa social té la seva pròpia eina d’estadístiques. El funcionament i la visualització de les dades són molt semblants en tots els casos:

Facebook Insights És l’espai d’estadístiques de Facebook. Trobaràs més informació sobre l’eina al blog de Facebook.
Twitter És el servei d’estadístiques propi de Twitter.
YouTube A més de les mètriques també permet analitzar els continguts audiovisuals.
Issuu Proporciona dades sobre els documents publicats.
Slideshare Aporta estadístiques detallades sobre el ritme i la qualitat de les visualitzacions de les presentacions.
LinkedIn Té una sèrie de mètriques vinculades a la pàgina corporativa i els grups.
Instagram Es pot accedir a estadístiques bàsiques des de la versió mòbil. Actualment, per a fer un control gratuït es recomana crear un quadre de seguiment mensual per a apuntar aquestes estadístiques.

 

Eines externes

  • TweetReach: és una eina que genera informes immediats sobre el funcionament d’una etiqueta.
     
  • Tweriod: és una eina per a identificar el moment de màxima activitat dels teus seguidors a Twitter.
     
  • Hashtagify.me: serveix per a consultar la popularitat d’una etiqueta a Twitter. L’eina també proposa etiquetes vinculades a la nostra temàtica.

Des de Marca i Reputació s’elabora un informe anual de seguiment dels canals 2.0. de tots els departaments i àrees de la Universitat.

Per a elaborar aquest informe, cada trimestre has de fer arribar les mètriques dels canals socials en què estàs actiu a l’Àrea de Comunicació.

Pots baixar la taula d’indicadors següent, completar-la i enviar-la trimestralment a l’adreça xarxes.socials@uoc.edu.

Facebook permet comparar-te. Amb l’eina d’estadístiques pots comparar el perfil que gestiones amb altres de similars, per a comprovar l’eficàcia de la teva estratègia.

Analitza indicadors quantitatius i qualitatius. Analitza i valora tots dos tipus d’indicador: quantitatius (per exemple, el nombre de seguidors) però també qualitatius  (per exemple, el tant per cent de compromís).

Compara períodes. És imprescindible comparar els resultats obtinguts entre períodes de temps diferents: el primer semestre amb el segon, un any amb el següent, etc.