Anàlisi del tema

Anàlisi del tema

Per elaborar aquest apartat s’ha enviat un qüestionari a tots els grups de l’IN3. Per tant, aquí es recull un resum de les visions que tenen els diferents integrants de l’Institut sobre els conceptes clau al voltant dels quals s’articula la recerca de l’Institut. A continuació es mostra un resum/consens dels diferents aspectes que s’han tractat en el qüestionari.
 
Què entenem per societat del coneixement/xarxa?
Per societat xarxa entenem el paradigma de societat emergent resultat de la major centralitat i el canvi en les condicions de generació de coneixement i processament de la informació i dades, lligats a l'adopció de les noves tecnologies i Internet. L'IN3 investiga aquest canvi de paradigma que engloba el conjunt de transformacions que s'estan donant en tots els àmbits de la societat, cap a formats més oberts, col·laboratius i en xarxa. 
 
Aquest canvi de paradigma general és un paraigua que comprèn altres conceptes sobre les transformacions que està experimentant la societat, com ara la “quarta revolució industrial” que s’està produint amb la irrupció de tecnologies  “intel·ligents” en el sector industrial (indústria 4.0).
 
Enfocament de la interdisciplinarietat
L'IN3 reuneix l'enfocament de diverses disciplines —comptant tant amb grups experts en ciències de la computació i enginyeries, com grups de ciències socials i humanes— en  l'anàlisi i el disseny de solucions als reptes socials. 
 
Enfocament de la recerca
L’IN3 desenvolupa recerca aplicada, informada per recerca bàsica d'excel·lència, i dirigida a l'anàlisi i al disseny de solucions als reptes socials, donant una importància central a la comunicació i a la transferència de la recerca.
 
Concepció de la tecnologia
És el concepte on hi ha visions més plurals. Alguns grups lliguen més que altres la tecnologia a la ciència,  alguns reconeixen a la tecnologia un caràcter positiu front a d'altres que obren l'opció a que no sigui necessàriament sempre beneficiosa.
 
D'altra banda, sembla que hi ha una distinció entre l'enfocament dels grups més tecnològics, que presenten la tecnologia deslligada de la societat i els grups menys tecnològics, que veuen la tecnologia per definició com un constructe social i inserida en les relacions socials.
 
Potser és a partir d’aquest concepte que podem avançar en retrobaments en la pluralitat de visions. En els altres conceptes, en general, hi ha percepcions més compartides.
 
Keywords identitaris
Internet, Interdisciplinarietat, Innovació, Recerca aplicada, Barcelona