Anàlisi del tema

Anàlisi estratègica

5. Anàlisi estratègica (DAFO)

FORTALESES
 
 1. Singularitat a escala estatal en el focus de l'institut (digital society).
 2. Caràcter interdisciplinari de la recerca, equilibri ciències socials, humanitats i enginyeries.
 3. Localització atractiva i flexibilitat en les formes de treball (online first).
 4. Estructura horitzontal que combina experiència i joventut.
 5. Flexibilitat, agilitat i cultura favorable al canvi
 6. Paritat de gènere.
DEBILITATS
 
 1. La visibilitat com a institut és millorable (política comunicativa, identitat i marca).
 2. Dificultats en l'atracció, el manteniment i el desenvolupament dels equips (temporalitat, salaris, dedicació desigual, atracció estudiantat i investigadors/es júniors).
 3. Suport insuficient al foment de la interdisciplinarietat i a la cooperació entre grups de recerca.
 4. Elevada dispersió temàtica dins dels grups de recerca.
 5. Dificultat per transferir o valoritzar la recerca en algunes disciplines.
 6. Falta d'eines de suport a la recerca.
 7. Poques accions de sociabilitat i creació de comunitat com a institut (nous/noves investigadors/es).
 8. Necessitem millorar en l'atenció a la diversitat i l'equitat.
 
OPORTUNITATS
 
 1. Aposta institucional i estratègica d'impuls a la recerca de la UOC (finançament).
 2. Recorregut en els àmbits de l'IN3: ubiqüitat de la tecnologia digital en les nostres societats. 
 3. Singularitat en l'entorn català i espanyol (interdisciplinarietat).
 4. Dinamisme i capacitat d'especialització i adaptació dels equips.
 5. Recerca amb un elevat potencial d'impacte social, i interrelació i intercanvi amb l'entorn proper.
 6. Diversos grups treballen en (i amb) feminismes i perspectiva de gènere.
 7. Xarxes de contactes molt àmplies gràcies a la interdisciplinarietat.
 8. Context europeu propici per al model de recerca (p. ex. convocatòries Horizon).
AMENACES
 
 1. Competència elevada en l'entorn català/espanyol que dificulta l'atracció i la retenció de talent.
 2. Sostenibilitat de la política de recerca de la UOC i dependència de les prioritats de la direcció de la Universitat.
 3. Baixa dotació en convocatòries estatals/catalanes. Poca inversió pública
 4. Caràcter privat de la Universitat (no accés a certes convocatòries).
 5. Canvis legislatius que afecten l'organització de la recerca (llei de la ciència, reforma laboral...).
 6. Canvis postpandèmia.