Resum executiu i elevator pitch


Aquest document presenta el pla estratègic de l’IN3 per al quinquenni 2016-2021. Aquest pla estratègic s’alinea perfectament amb les tres prioritats estratègiques de la Universitat Oberta de Catalunya per als anys 2017-2020, és a dir:

  • Re_inventar-nos gràcies al talent.
  • Re_ferents en aprenentatge i coneixement transdisciplinari.
  • Re_impactar socialment.

En els propers apartats es presenta el full de ruta de l’Institut per als propers anys, començant per un elevator pitch i una concreció de la missió i la visió de l’IN3, passant la descripció dels objectius estratègics i els indicadors que permetran avaluar-ne el grau d’assoliment.

Altres apartats del document inclouen una anàlisi del tema de recerca de l’Institut (la societat xarxa), i l’equip disponible per portar a terme aquest pla.

+ Torna al començament

L'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) és el centre de recerca de la UOC especialitzat en l’estudi de la societat xarxa (network society). La recerca de l'IN3 connecta les enginyeries —especialment la informàtica i la telecomunicació— amb les ciències socials, les ciències de la vida, les ciències humanes, les arts i, en general, totes aquelles disciplines que estudien l’activitat humana. Per tant, la recerca a l'IN3 no és només multidisciplinària, sinó transdisciplinària i interdisciplinària.

Des de la vessant de les enginyeries, la recerca que es realitza a l'Institut crea noves tecnologies que alimenten la societat xarxa i que tenen efecte en diverses àrees de l'activitat humana. Al mateix temps, des l’àmbit de les ciències humanes, s’analitzen els efectes d'aquestes noves tecnologies —la Internet del futur— en la societat. Aquesta mútua realimentació entre disciplines permet la identificació dels problemes oberts de la societat xarxa  i dels reptes de les TIC relacionats amb l'activitat humana. Fruit d’aquesta anàlisi, s’obtenen les demandes i els requisits que han de satisfer les futures tecnologies d’Internet per contribuir al progrés de la societat.

+ Torna al començament