Assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que feu uns estudis d'una durada mínima d'un semestre i que residiu a l'Estat espanyol (és a dir, els que en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola).

D'aquesta manera, si després de fer la matrícula us trobeu en una situació imprevista definida en les condicions, la Universitat us ajudarà a continuar els estudis.

Estan coberts els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus, màsters propis i assignatures lliures i els del Centre d'Idiomes Moderns. Si feu una titulació interuniversitària, l'assegurança us cobreix la part de la matrícula que aboneu directament a la UOC. En queda exclosa, per tant, la part de la matrícula que aboneu a l'altra universitat.

Per a poder-vos acollir a l'assegurança, és imprescindible que en el procés de matriculació marqueu la casella corresponent per a cedir les vostres dades a la UOC.

 • Treballadors per compte d'altri que us quedeu a l'atur per acomiadament improcedent: Esteu coberts si sou estudiants d'entre divuit i seixanta-quatre anys que en el moment de fer la matrícula teniu un contracte de treball d'un mínim de setze hores (amb sis mesos d'antiguitat) i residiu a l'Estat espanyol.
 • Autònoms que patiu un accident o una malaltia: Esteu coberts si en el moment en què es produeix el sinistre sou estudiants d'entre divuit i seixanta-quatre anys que treballeu en règim d'autònoms (amb una antiguitat mínima de sis mesos) i residiu a l'Estat espanyol.
 • Estudiants sense feina remunerada que esteu hospitalitzats per accident o malaltia: Esteu coberts si sou estudiants d'entre divuit i vuitanta anys que en el moment de fe la matrícula no teniu cap feina remunerada o sou autònoms (amb una antiguitat mínima de sis mesos) i residiu a l'Espai Econòmic Europeu (consulteu-ne la llista de països), sempre que estigueu hospitalitzats com a mínim quinze dies.

Hi ha establert un període de carència de trenta dies entre la data de matriculació i la data en què es produeix el sinistre. És a dir, per a gaudir de la cobertura de l'assegurança gratuïta de la UOC, la data del sinistre ha de ser trenta dies superior a la data de la matrícula. Malgrat això, en cas d'accident no s'inclou la carència.

A més, cal informar-ne la UOC abans que transcorrin vint dies naturals des de la data en què es produeix el sinistre. Un cop han passat vint dies, es perd el dret a la prestació per a situacions imprevistes.

La UOC cobreix l'import proporcional de la matrícula d'acord amb el moment del semestre en què es produeix el sinistre.

Tingueu present que:

 • Per a calcular la indemnització es considera que els semestres tenen cinc mesos i que un any acadèmic són deu mesos. És a dir, si us vau matricular al setembre, us quedeu a l'atur al desembre i la matrícula us ha costat 1.200 euros, rebreu dues quotes de 240 euros (1.200 : 5), corresponents als mesos de gener i febrer.
 • En el cas de prestació per situació d'atur, l'ajuda es paga per cada període continu de trenta dies en situació de desocupació i sense que hi correspongui el cobrament de fraccions del benefici per períodes inferiors.
 • L'import màxim cobert són 5.500 euros per estudiant, és a dir, 550 euros mensuals.
 • Si voleu continuar estudiant, el cost de la matrícula següent també us queda cobert, sempre que no supereu el límit mensual de deu quotes i que entre la primera matrícula i la segona no passi més d'un semestre. En aquest cas, us heu de matricular amb normalitat i el cost de la segona matrícula se us retornarà fraccionat en les mensualitats que us quedin pendents de cobrar.
 • Per a tenir el dret de gaudir d'aquests ajuts, l'import de la matrícula s'ha d'haver pagat totalment, excepte en el cas dels pagaments amb terminis (les quotes dels quals s'han d'anar pagant paral·lelament al cobrament del sinistre).

Si us heu quedat a l'atur o bé us trobeu en alguna de les tres situacions previstes en les condicions, heu de seguir els passos següents:

 1. Consulteu el text íntegre de les condicions de l'ajut per a comprovar si el vostre cas queda cobert per la pòlissa.
 2. Informeu-nos del sinistre abans que hagin passat els primers vint dies naturals: Ens heu d'informar mitjançant el Servei d'atenció de quin és l'imprevist, dels tres previstos per l'assegurança, que heu tingut. La UOC us proporcionarà les dades de contacte perquè demaneu l'ajut i seguirà el vostre cas.
 3. Envieu la documentació que es demana: Heu de presentar la documentació que demostri que teniu dret a la prestació. La UOC us informarà de quins documents heu d'enviar escanejats d'acord amb el vostre cas.
 4. Rebreu la resolució: En un termini de deu dies, rebreu la resolució de l'asseguradora per mitjà d'un missatge a la bústia de correu electrònic des de la qual hi hàgiu establert contacte.
 5. Rebreu el cobrament: 
  • Si la resolució és positiva, la UOC us demanarà un compte corrent i us farà els pagaments.
  • Si heu demanat la prestació per atur a causa d'acomiadament improcedent o incapacitat temporal, el pagament es farà fraccionadament en els cinc mesos posteriors a l'imprevist (el juliol i l'agost no compten com a mesos hàbils). Rebreu el primer pagament trenta dies després de la resolució favorable.
  • Si després us matriculeu del segon semestre i continueu a l'atur, la prestació s'allargarà cinc mesos més.
  • Mensualment, heu de presentar la documentació acreditativa de la prestació que heu sol·licitat.
  • Si heu demanat la prestació per hospitalització, el pagament es farà d'una sola vegada quan tingueu l'alta. Encara que estigueu menys de dos mesos ingressats, el mínim que cobrareu seran dues mensualitats.

Exemple:

Si us vau matricular al juny amb un cost de matrícula de 1.200 euros i us quedeu a l'atur al mes de novembre, rebreu 240 euros (1.200 : 5) durant tres mesos: desembre, gener i febrer.