Polítiques de gestió documental

El Servei d'Arxiu i Gestió Documental treballa sota les directrius i les polítiques establertes des dels diferents òrgans de govern i de gestió, com la Secretaria General, la Gerència o l'Assessoria Jurídica. En aquest sentit, la Secretaria General de la UOC té entre les seves competències, segons la resolució del rector de 15 de juliol de 2013:

«Organitzar els registres i arxius de la Universitat.»

D'aquesta manera, la UOC adquireix el compromís d'aplicar un sistema d'arxiu i gestió documental seguint les polítiques de bon govern, transparència, qualitat i ajust a la normativa vigent. La UOC, per defecte, tal com s'expressa a la Llei 10/2001 d'arxius de Catalunya, s'emmarca dins els Sistemes d'Arxius de Catalunya pel sol fet de ser una universitat:

La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, preveu que els arxius de les universitats catalanes, independentment de la seva titularitat, s'integrin en el Sistema d'Arxius de Catalunya. De fet, el sistema universitari de Catalunya està format per totes les universitats establertes a Catalunya, públiques i privades. La UOC consta inscrita en el cercador del Sistema d'Arxius de Catalunya en el web següent:

Arxiu de la UOC (AUOC)

En resum, la UOC vetlla per l'aplicació correcta del sistema de gestió documental i arxiu en tota l'organització, assegurant per mitjà del servei responsable els instruments i els recursos necessaris per a implementar-lo, i també les polítiques i els manuals.