Sèries documentals

Perquè els documents puguin ser gestionats amb criteri pels treballadors de la UOC, s'agrupen per sèries documentals. Alguns exemples de sèries documentals són els expedients acadèmics dels estudiants, els expedients de personal o els expedients de queixes adreçades al síndic de la Universitat.

A continuació s'exposen uns breus exemples de documents que són objecte d'un tractament arxivístic a la UOC, dividits en les dotze grans funcions d'una universitat:

1. Estructura, govern i administració 2. Gestió de la informació i de les comunicacions 3. Representació i relacions públiques
 • Actes del Consell de Govern
 • Nomenaments dels òrgans unipersonals
 • Expedients de queixes al síndic
 • Avaluació de la qualitat
 • Recursos lingüístics
 • Seguretat informàtica
 • Gestió dels dipòsits d'arxiu
 • Comandes bibliogràfiques
 • Honoris causa
 • Suggeriments i queixes al rector
 • Sol·licituds d'informació
 • Medalles i distincions
4. Gestió dels recursos humans 5. Gestió dels recursos econòmics 6. Gestió dels béns immobles
 • Borsa de treball
 • Expedients de personal
 • Nòmines
 • Liquidacions TC1-TC2
 • Programació anual
 • Liquidació del pressupost
 • Creditors
 • Ordres de pagament
 • Arrendament de béns immobles
 • Manteniment dels béns immobles
7. Gestió dels béns mobles 8. Legislació i assumptes jurídics 9. Gestió dels recursos acadèmics
 • Compra de béns mobles
 • Inventari de béns mobles
 • Manteniment de béns mobles
 • Assegurances i garanties de béns mobles
 • Reglaments de la Universitat
 • Registre de la propietat
 • Processos judicials
 • Aplicació de la normativa
 • Expedients acadèmics
 • Expedients de beques i ajuts
 • Expedients d'expedició de títols
 • Expedients de convalidacions
10. Serveis i activitats per a la comunitat universitària 11. Ordenació de la docència 12. Organització de la recerca
 • Activitats culturals
 • Promoció de l'ocupació
 • Acreditació de títols
 • Formació en pràctiques
 • Actes de qualificacions
 • Exàmens i treballs
 • Projectes
 • Contractes de recerca
 • Premis de recerca