Presentació

El Servei d'Arxiu i Gestió Documental de la Universitat Oberta de Catalunya és una unitat que té com a missió vetllar per l'organització, el tractament, l'accessibilitat i la difusió del patrimoni documental de la Universitat i la seva aplicació mitjançant el sistema de gestió documental i arxiu de la institució.

El seu abast és transversal i comú a tota l'estructura administrativa i està sota dependència de l'Assessoria Jurídica i el secretari general de la Universitat.

Els objectius del Servei són:

  • Donar suport als arxius de gestió de les diferents oficines dotant-los de criteris per a organitzar-los i gestionar-los.
  • Planificar i dissenyar les polítiques de gestió documental pel que fa a l'accés, la seguretat i la responsabilitat en els diferents suports.
  • Gestionar i custodiar els documents de l'arxiu central de la UOC.
  • Elaborar i aplicar els instruments necessaris per a garantir el control, l'accés, la cerca i la recuperació de la informació.
  • Dotar de criteris tècnics i normalitzats els diferents projectes en l'àmbit de l'administració electrònica que desenvolupa la UOC.