Objectius estratègics

En aquesta secció es presenten els objectius estratègics d’aquest pla. En primer lloc es recullen els objectius estratègics generals de la UOC que tenen impacte sobre l’activitat de l’IN3 i que s’han de veure reflectits en els objectius estratègics de l’IN3. Tot seguit, es llisten els objectius estratègics de l’Institut.

Del pla estratègic de la UOC s’han recollit  diversos objectius estratègics que tenen impacte en l’activitat de l’IN3. El resultat d’aquesta anàlisi és presenta en la Taula 5.1.

Eix

Objectiu estratègic

1: Impuls a la transversalitat i a la flexibilitat

1.0 Impulsar la col·laboració multi i interdisciplinària a la Universitat.

2: Governança col·laborativa amb objectius comuns

2.1 Aconseguir un entorn de treball caracteritzat per la confiança, el lideratge distribuït, el compromís institucional i el reconeixement de les expectatives i els èxits professionals, que permeti la retenció i l’atracció de talent.

2.3 Exercir un lideratge basat en l’autonomia i la rendició comptes, fonamentat en la participació, la discussió prèvia i la transparència en els processos i decisions.

2.4 Prendre les decisions tenint present la sostenibilitat econòmica de la institució.

3: Aposta ferma per la internacionalització

3.1 Posicionar la UOC com a referent entre les millors universitats no presencials del món i ser presents al rànquing general.

3.2 Créixer en competències internacionals i interculturals dels professionals i col·laboradors de la UOC.

4: Potenciació de la competitivitat i  l’ocupabilitat

4.1 Ser reconeguts per l’orientació a les necessitats de la societat i per  l’enfocament a l’aprenentatge actiu fent èmfasi en la realitat laboral i integrant les competències transversals en tots els àmbits de coneixement.

4.2 Fer visible el retorn social que representa l’activitat de la Universitat per a provocar un canvi cultural que atregui la filantropia.

4.3 Aconseguir que la comunitat UOC (estudiants, professors, gestors,  investigadors, personal docent col·laborador, alumni, i empreses i institucions associades) sigui realment una xarxa activa que faci impacte en benefici de la mateixa comunitat i de la societat en general.

5: Foment de l’excel·lència en recerca

5.1 Ser una universitat reconeguda internacionalment per la recerca de frontera sobre societat del coneixement i per l’excel·lència en recerca translacional sobre educació en línia.

5.2 Augmentar la productivitat de recerca excel·lent del conjunt de la UOC i establir una estratègia de difusió i transferència del coneixement que abraci tota l’activitat de la UOC.

+ Torna al començament

Un cop analitzats els objectius estratègics de la UOC amb més impacte a l’IN3, s’han triat els següents deu objectius estratègics de l’IN3:

  1. Augmentar la productivitat de recerca excel·lent en l'àmbit de la societat xarxa.
  2. Posicionar l'IN3 com a centre de prestigi internacional pel que fa a la recerca en societat xarxa.
  3. Esdevenir un model i un referent en recerca interdisciplinària entre els àmbits de les enginyeries i les ciències humanes.
  4. Aportar solucions als reptes de la societat a través de la recerca de l'IN3.
  5. Multiplicar la captació de fons de recerca en convocatòries competitives i de contractes amb el sector productiu i l’administració.
  6. Atreure i retenir talent investigador en societat xarxa.
  7. Desplegar un lideratge de la recerca basat en la confiança, l'autonomia científica i l'avaluació periòdica, que fomenti la participació, la transparència i la discussió prèvia en la presa de decisions.
  8. Incorporar l’IN3 a la cadena de valor social, econòmica i industrial del territori.
  9. Consolidar l’estructura de l’IN3 tant pel que fa a la massa crítica dels grups existents com a la incorporació de noves àrees (grups) en l’àmbit de la societat xarxa.
  10. Integrar-se en xarxes internacionals d’alt prestigi en l’àmbit de la societat xarxa i promoure’n alguna.

+ Torna al començament

A continuació es detallen alguns dels indicadors clau que serviran per avaluar l’assoliment dels objectius especificats en l’apartat anterior.

Objectius estratègics de l’IN3

Indicadors

OE1

Augmentar la productivitat de recerca excel·lent en l'àmbit de la societat xarxa.

Articles indexats per investigador doctor a temps complet (per any)

Publicacions en el primer quartil (per investigador doctor a temps complet i per any)

Altres publicacions (monografies, capítols de llibre, llibres), en funció de la disciplina i dels criteris de qualitat

OE2

Posicionar l'IN3 com a centre de prestigi internacional pel que fa a la recerca en societat xarxa.

Propostes de finançament internacional (sol·licitades/concedides) – Inclou ICREA

Participació en editorial boards, programme committees, programme chairs, invited speakers, xarxes d’excel·lència, membres de comitès d’avaluació

Visiting researchers i internships (especialment els auto finançats)

Investigadors/es internacionals (i repatriats) contractats

Impactes en premsa (i plataformes) internacional

OE3

Esdevenir un model i un referent en recerca interdisciplinària entre els àmbits de les enginyeries i les ciències humanes.

Projectes interdisciplinaris realitzats entre enginyeries i ciències humanes

Publicacions obtingudes arran d’iniciatives interdisciplinàries entre enginyeries i ciències humanes

Projectes en convocatòries competitives amb participació conjunta entre enginyeries i ciències humanes (sol·licitats/concedits)

Nombre d’activitats de foment de la interdisciplinarietat

OE4

Aportar solucions als reptes de la societat a través de la recerca de l'IN3.

Contractes i convenis amb el sector públic i privat

Participació com a experts en panells, boards d’organismes científics i tècnics, meses, grups de treball, organismes d’estandardització, col·legis professionals, etc.

Propostes de marcs legals o de regulació

   

Propostes de finançament en convocatòries RRI / SWAFS (sol·licitades/concedides)

OE5

Multiplicar la captació de fons de recerca en convocatòries competitives i de contractes amb el sector productiu i l’administració.

Propostes en convocatòries competitives (sol·licitades/concedides)

Propostes en convocatòries d’alt prestigi internacional (sol·licitades/concedides)

Captació (€) en convocatòries competitives

Contractes de recerca i de transferència amb empreses i institucions

Captació (€) en contractes amb empreses i institucions

OE6

Atreure i retenir talent investigador en societat xarxa.

Nombre d’investigadors internacionals (inclou repatriats) contractats

Nombre d’investigadors contractats a través de convocatòries competitives

Nombre de propostes  en convocatòries d’alt prestigi (ICREA, ERC, Marie Curie, Ramón y Cajal, Fullbright., etc.) (sol·licitats/concedits)

OE7

Implantar un lideratge de la recerca basat en la confiança, l'autonomia científica i l'avaluació periòdica, que fomenti la participació, la transparència i la discussió prèvia en la presa de decisions.

Definició del sistema d’avaluacions periòdiques dels grups de l’IN3

Òrgan col·legiat per a la presa de decisions

Publicació de convocatòries, criteris i resultat dels processos competitius (més retorn personalitzat)

Personal contractat en base a polítiques d’inclusió

Percentatges d’homes i dones en les diferents categories professionals de l’IN3

OE8

Incorporar l’IN3 a la cadena de valor social, econòmica i industrial del territori.

Patents, models d’utilitat i altres activitats de transferència (spin-offs, start-ups)

Contractes i convenis amb el sector públic, privat i tercer sector

Tesis doctorals llegides

Impactes en premsa i mitjans

Participació com a experts en panells, boards d’organismes científics i tècnics, meses, grups de treball, organismes d’estandardització, col·legis professionals, etc.

Propostes de marcs legals o de regulació

OE9

Consolidar l’estructura de l’IN3 tant pel que fa a la massa crítica dels grups existents com a la incorporació de noves àrees (grups) en l’àmbit de la societat xarxa.

Investigadors/es doctors a temps complet per grup

Grups de l’institut

Investigadors/es amb acreditacions i sexenni viu

OE10

Integrar-se en xarxes internacionals d’alt prestigi en l’àmbit de la societat xarxa i promoure’n alguna.

Xarxes d’alt prestigi en societat del coneixement amb participació de l’IN3

Xarxes impulsades per l’IN3

 

+ Torna al començament