La recerca de la UOC, en alça

Foto: Unplash/Annie Spratt

Foto: Unplash/Annie Spratt

12/07/2019
Jordi Rovira
Una sèrie d'indicadors mostren un creixement generalitzat en els diferents àmbits de la recerca de la Universitat

La recerca a la UOC no para de créixer: s'observa un increment de les publicacions i de la captació de fons i, també, un augment de la visibilitat científica. Aquestes són algunes de les conclusions que s'extreuen d'una trentena d'indicadors entorn de la recerca i la innovació, que han significat una de les fites més importants del 2018 en aquest àmbit.

I és que aquests indicadors -que tenen com a context l'elaboració dels plans estratègics de recerca dels estudis i dels centres de recerca- ofereixen per primer cop una visió global, integrada i històrica de la recerca a la UOC. Es tracta de dades dels quatre darrers anys, que en alguns casos s'aniran actualitzant cada trimestre. Aquest creixement de l'àmbit de la recerca es pot observar millor gràcies a la visualització interactiva d'aquests indicadors mitjançant una eina.

 

Equip interdisciplinari

Aquesta cinquantena d'indicadors s'han elaborat mitjançant un procés transversal i interdisciplinari que va començar l'any passat i en el qual han participat els sotsdirectors de recerca dels estudis, l'eLearn Center (eLC) i l'eHealth Center (eHC), i les direccions de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i de l'Escola de Doctorat, a més dels gestors de suport a l'R+I de la Biblioteca, de l'Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT), de l'Àrea de Globalització i Cooperació, de l'Àrea de Comunicació i del Gabinet de Planificació Estratègica.

 

Visualització útil

La visualització interactiva d'aquests indicadors s'ha fet per mitjà d'una aplicació de visualització de dades dinàmica i interactiva. Aquesta eina permet disposar d'una visió resumida dels indicadors de recerca a escala global de la UOC, però també de manera concreta (per estudis i centres) i multidimensional (des de tots els vessants de la recerca i la innovació). Les dimensions de la recerca que es recullen són, d'una banda, les entrades (inputs), és a dir, dimensions vinculades a l'organització de grups i persones i la captació de projectes; de l'altra, les sortides (outputs), concretament les publicacions, la productivitat, la visibilitat i la col·laboració; i, finalment, els resultats (outcomes), en què s'inclou l'intercanvi de coneixement (patents, empreses derivades, tesis llegides i doctorands industrials).

A continuació resumim alguns dels resultats principals que es poden extreure de l'anàlisi d'aquests indicadors:

UOC
 

Cada cop hi ha més investigadors

Les dades mostren un creixement sostingut del nombre d'investigadors de la UOC a temps complet. Segons la memòria de la Universitat, el 2018 va ser l'any amb un nombre més gran d'investigadors a temps complet (168), que quasi va triplicar els 66 del 2014.

Cal tenir en compte que si també considerem el personal docent, que dedica a la recerca prop de la tercera part del temps de què disposa, les persones amb capacitat investigadora a la Universitat el 2018 van superar la xifra de 400.

 

Paritat de gènere dels investigadors a temps complet

La proporció entre investigadores i investigadors a temps complet està equilibrada (49% i 51%, respectivament). Aquestes xifres mostren pràcticament una paritat pel que fa al gènere. Aquest percentatge és lleugerament superior a la mitjana estatal, ja que en l'àmbit espanyol el percentatge de dones investigadores està estancat en el 39% des de fa una dècada, tal com va assenyalar al febrer Ángeles Heras, secretària d'Estat d'R+D+I.

 

Augmenten els grups de recerca SGR

La UOC va tancar el 2018 amb un total de 45 grups de recerca (42 amb reconeixement SGR i 3 sense aquest reconeixement). La distribució d'aquests grups per estudis és la següent:

  • 8 grups als Estudis d'Arts i Humanitats,
  • 6 als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació,
  • 5 als Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació,
  • 5 als Estudis d'Economia i Empresa,
  • 4 als Estudis de Dret i Ciència Política,
  • 3 als Estudis de Ciències de la Salut 
  • 2 als Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.

A tots aquests grups, hi cal sumar els 11 grups de recerca de l'IN3.

Cal destacar que els darrers anys s'ha produït un augment substancial dels grups de recerca que disposen del reconeixement SGR (grups reconeguts per la Generalitat de Catalunya, els quals poden rebre, a més del reconeixement, finançament per a dur a terme la tasca de recerca). La UOC ha passat de tenir 14 grups reconeguts en la convocatòria SGR 2009-2013 a 26 grups en la convocatòria 2014-2016 i, finalment, a 42 grups en la convocatòria 2017-2019.

 

Quasi es doblen les càtedres

Respecte al nombre de càtedres -que porten a terme projectes de formaciórecerca i intercanvi de coneixement-, també es manté una línia ascendent, tot i que és més moderada que en altres àmbits. Cal remarcar que el 2015 es va aprovar el Reglament de càtedres per tal de poder-los donar una cobertura normativa, i el 2017 també es va aprovar un programa d'impuls econòmic competitiu.

Això, entre altres factors, podria explicar per què els tres darrers anys ha augmentat el nombre de càtedres, amb 7 els anys 2016 i 2017 i 6 el 2018, mentre que el 2014 tan sols n'hi havia 4. El 21 de març es va presentar a Madrid la darrera càtedra, la Càtedra Fundació Randstad - UOC de Discapacitat, Ocupació i Innovació Social en línia que han creat la UOC i la Fundació Randstad, fet que implica que, novament, hi hagi una setena càtedra, el màxim històric.

 

Captació externa rècord

La captació de finançament segons el tipus de projecte mostra que s'ha passat dels poc més de 2 milions d'euros del 2014 per a projectes als quasi 5,5 milions del 2018, la qual cosa significa que s'ha més que doblat la quantitat de fons econòmics.

Per volum de projectes, tant competitius com no competitius, el 2018 també ha superat els anys anteriors, amb 146 projectes (102 de competitius i 44 de no competitius). L'any en què s'havia estat més a prop d'aquesta xifra va ser el 2014, amb 123 projectes, i els anys 2015, 2016 i 2017 no s'havia arribat a superar la quantitat de 100 projectes, fet que encara dona més valor a la xifra que es va aconseguir l'any passat.

Una altra prova que la captació externa del 2018 va arribar a xifres de rècord és que la xifra captada per a projectes competitius és la més elevada que ha tingut la UOC, en gran part gràcies a un projecte ERC (European Research Council) aconseguit durant aquest any.

 

Més producció i més visibilitat dels articles científics indexats

Respecte a la producció d'articles científics indexats de la UOC, s'observa una tendència a l'alça d'una manera clara i contínua. I és que s'ha passat dels 278 articles del 2014 als 431 del 2018. Només el darrer any hi ha hagut un augment del 14%.

Quant a l'impacte científic dels articles, cal dir que amb el pas dels anys van acumulant citacions. Així, mentre que els articles del 2018 tenen 143 citacions a ISI, 274 a Scopus i 483 a GSC, els de dos anys abans, del 2016, ja n'acumulaven 997 a ISI, 1.595 a Scopus i 1.726 a GSC. Finalment, si observem les citacions acumulades entre el 2017 i el 2018, hi ha hagut un increment molt clar: del 53% a ISI, del 49% a Scopus i del 18% a GSC.

 

Llibres i capítols de llibre

Les dades referents a la publicació de llibres i de capítols de llibre o actes de congressos (proceedings) han experimentat un augment important entre el 2017 i el 2018, de manera que s'ha passat de 25 a 29 llibres i de 139 a 178 capítols de llibre i actes de congressos.

D'altra banda, els indicadors també mostren que a l'hora de publicar un llibre es tria preferentment una editorial estatal, tot i que també han augmentat els llibres i els capítols de llibre publicats en editorials internacionals. Així, entre el 2017 i el 2018 s'ha passat del 20% al 28% de llibres i del 50% al 58% de capítols de llibre publicats en editorials d'altres països.

 

Evolució positiva de l'intercanvi de coneixement

Els indicadors que fan referència a l'evolució de l'intercanvi de coneixement també mostren una evolució creixent.

Pel que fa a tesis defensades, en el període 2014-2018 el total ha estat de 101, i quant a doctorands industrials, s'ha passat de 2 el 2014 als 18 que hi havia l'any passat.

En aquest període també s'ha consolidat la creació d'empreses derivades (spin-offs): el 2014 n'hi havia 1 i el 2018, 3. Respecte a les patents que s'han sol·licitat, l'augment és significatiu i s'ha passat de les 2 del 2014 a les 11 de l'exercici anterior. Finalment, les patents actives han passat de les 4 del 2014 a les 13 del 2018, mentre que les patents llicenciades van passar de les 2 del 2015 (el 2014 no n'hi havia cap) a les 4 dels darrers tres anys.