Decàleg per promoure competències relacionades amb l'ensenyament en línia en estudiants

  Foto: Unsplash - Jeshoots

Foto: Unsplash - Jeshoots

20/05/2020
S'ha d'educar els estudiants en com pensar en els coneixements i com relacionar-los amb situacions reals en les quals siguin útils per resoldre problemes que permetin desenvolupar diverses competències

Enmig de la pandèmia, els docents tenen com a repte reorientar d'una manera diferent els processos educatius mitjançant la virtualitat, i, encara que no es tracta de la transició més adequada cap a aquesta modalitat d'estudi, l'adopció de les tecnologies sí que ha servit per replantejar els plans d'estudis amb l'objectiu que milions d'estudiants continuïn aprenent des de casa. A partir d'aquest fet, la UOC ha desenvolupat un conjunt d'ajuts adreçats a professors per impartir una docència no presencial d'emergència basada en estratègies i recursos breus.

En el marc d'aquestes estratègies, la UOC proporciona una guia als docents per promoure competències relacionades amb l'ensenyament en línia en estudiants per mitjà d'un decàleg que Antoni Badia Garganté, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, va presentar en un seminari web. En aquest decàleg, el docent relaciona aspectes bàsics per fomentar el desenvolupament de les competències en l'ensenyament no presencial:

  1. Definir una competència. Una competència és un coneixement que permet resoldre problemes en situacions reals, les quals solen ser prototípiques de camps específics del coneixement. Partint d'aquí, la competència s'ha d'ensenyar, aprendre i avaluar segons la manera com cadascú l'entengui i el significat que hi doni. Per aquest motiu, cal entrar a valorar la definició de competència interrelacionant tres tipus de components: el coneixement del domini (saber dir, saber fer i saber sentir), l'estratègia d'aprenentatge (saber pensar) i el coneixement del context (saber interpretar).
  2. Fonamentar l'ensenyament d'una competència. En un món globalitzat, disposem de coneixements que provenen de diverses fonts (documents curriculars, experiències educatives o de companys, publicacions professionals o de recerca o la mateixa activitat educativa), les quals permeten als docents descriure amb precisió com s'ensenyen les competències en els diferents nivells educatius.
  3. Demanar-se «què cal ensenyar?». Els continguts, els procediments i els conceptes d'una disciplina determinada no són l'únic que s'ensenya en l'aprenentatge basat en competències. També s'educa en com pensar en aquests coneixements, com relacionar-los amb situacions reals i com activar-los en maneres de pensar que siguin útils per resoldre problemes que, al seu torn, permetin desenvolupar la competència en l'estudiant. En relació amb aquest aspecte, el que cal ensenyar són les maneres de pensar en la realitat, entendre-la i interpretar-la.
  4. Explicar a l'estudiant què és el que s'ha d'aprendre. És important que els estudiants entenguin què és el que han d'aprendre en relació amb la competència. Així mateix, han d'entendre de quina manera el fet d'aprendre l'actuació competencial i les habilitats els permetrà construir productes que reflecteixin que realment han adquirit la competència.
  5. Desenvolupar una competència en el marc d'una activitat autèntica. Una activitat d'aprenentatge autèntica conserva bona part de la realitat, però no és real. No obstant això, requereix les condicions, la relació, les fases i les interaccions típiques per ajustar-se als objectius generals de l'assignatura i del nivell acadèmic, de manera que posa l'estudiant en una situació real.
  6. Elaborar una seqüència metodològica per a l'ensenyament competencial. L'ensenyament competencial s'adreça al fet que els estudiants siguin autònoms a l'hora de desenvolupar una competència. En relació amb aquest aspecte, el docent és qui tria la manera de procedir i actuar en un context determinat basant-se en estratègies d'aprenentatge perquè els estudiants resolguin el problema en una situació concreta.
  7. Proporcionar coneixements als estudiants. A més de proporcionar coneixements als estudiants, se'ls ha d'indicar com hi han de pensar per interpretar situacions i saber-les resoldre.
  8. Facilitar el procés de desenvolupament d'una competència. A partir de l'explicació directa sobre què és una competència, els estudiants la podran desenvolupar en l'àmbit conceptual si coneixen què és i les habilitats que comporta desenvolupar-la.
  9. Demostrar el desenvolupament d'una competència. Les competències no solament es poden avaluar mitjançant proves de llapis i paper i, si l'estudiant és competent, cal que ho demostri mitjançant diferents nivells. Per aquest motiu, el docent ha de tenir informació del progrés de l'estudiant en relació amb la competència, de manera que se'n demostri el desenvolupament.
  10. Proporcionar feedback formatiu. Segons el que els estudiants demostren pel que fa al seu progrés en l'adquisició de les competències i les habilitats, els docents els han de donar un retorn (feedback) formatiu sobre si les evidències mostren o no el desenvolupament de l'habilitat, atès que no es tracta únicament d'obtenir qualificacions competencials.

Experts UOC

Foto del professor Antoni Badia Garganté

Antoni Badia Garganté

Catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Director del màster de Millora dels Ensenyaments de l'Educació Infantil i Primària (interuniversitari UVic-UCC, UOC)

Expert/a en: Estratègies d'aprenentatge, formació de professors, usos educatius de les TIC a l'aula escolar i construcció de coneixement en entorns educatius virtuals.

Àmbit de coneixement: Psicologia de l'educació.

Veure fitxa