La UOC incorpora el compromís ètic i global als seus graus i màsters

Foto: Adolfo Félix / Unsplash (CC)

Foto: Adolfo Félix / Unsplash (CC)

11/02/2020
Àngels Doñate
S'impartirà una competència transversal a tot l'alumnat

La UOC incorpora una nova competència que permetrà a l'estudiantat «actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional», explica Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge. Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació, afirma que l'han vinculada als principis i els objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, de manera que aquesta nova competència «incorpora també la igualtat de gènere, la qual cosa ens permet donar compliment al nou marc general de l'AQU per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària», diu.

Martínez explica com neix la iniciativa. «Una de les accions que vam incloure al pla estratègic 2017-2020 de la UOC va ser l'adquisició de competències globals per part del nostre estudiantat, aprofitant tota una feina interna prèvia, liderada per l'actual vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat, Àngels Fitó». El resultat va ser l'aprovació d'una dotzena de competències transversals que havien de tenir tots els programes formatius de la Universitat. «El 2019 vam decidir treballar l'aplicació d'aquestes competències, començant per la de compromís ètic i global», afegeix la vicerectora.

Aquesta competència concreta, recorda Fitó, «l'ha definit un grup interdisciplinari per tal de copsar les diferents perspectives» i vol que l'estudiant desenvolupi de manera transversal la «capacitat d'actuar personalment i professionalment de manera respectuosa amb la diversitat, amb especial atenció a les qüestions de gènere».

La directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, Teresa Guasch, recorda que als seus estudis i als d'Economia i Empresa els preocupava com podien integrar l'Agenda 2030 i les competències transversals «per tal de dissenyar i implantar accions que repercutissin en els processos docents i d'aprenentatge». «Vam fer una primera anàlisi que ens va permetre identificar que la competència que els nostres programes compartien era aquesta». A partir d'aquí, van començar a recollir recursos per a formar el professorat en aquest àmbit i es van adonar que «calia elevar el projecte a nivell institucional per tal que l'impacte fos global». 

Sigalés assegura que «la competència ha de ser present en tots els programes i s'ha de concretar en determinades accions en les assignatures en què sigui adient. I això pot comportar la modificació o la nova incorporació de recursos i activitats d'aprenentatge i s'ha de reflectir en l'avaluació».

Des de la Vicegerència de Docència s'ha operativitzat la posada en marxa treballant juntament amb l'Àrea de Planificació i Qualitat i l'eLearn Center, per a ajudar els estudis a identificar si ja tenien aquesta competència incorporada en els programes i a planificar com es podrien fer les modificacions oportunes perquè s'anés incorporant. «Hem començat a evidenciar en tots els informes de seguiment del curs 2018-2019 que es va treballant en aquesta línia, i en les memòries per a noves titulacions del curs 2021-2022 s'incorpora ja», comparteix la vicegerent Gemma Carrera.

 

Es posa en marxa la formació del professorat per tal que la introdueixi a les seves assignatures

«S'ha posat en marxa un curs que s'adreça a tot el professorat propi, amb una primera edició amb cinquanta professors seleccionats segons l'impacte i la rellevància que té aquesta competència en les seves assignatures», comenta Sigalés. Aquest curs s'ha dissenyat amb la participació d'un representant de cada estudi i de l'IN3, liderats pel professor dels Estudis d'Arts i Humanitats Francesc Núñez, i «fa referència als objectius de desenvolupament sostenible, la perspectiva de gènere i el compromís ètic i social», afegeix Carrera. Segons Núñez, «el curs ha estat valorat favorablement, ja que s'han facilitat eines útils i context perquè els professors puguin considerar i treballar l'adequació de les seves assignatures en aquests tres punts. Però a més s'ha obert un espai a la conversa i valoració amb altres companys que ha estat molt valorat». En principi, aquesta formació servirà com a model per a aplicar-lo a totes les competències transversals de la UOC.

«La incorporació de competències transversals permet que els graduats, a més de ser experts en un àmbit determinat, tinguin eines per a comprendre els grans reptes planetaris i la capacitat per a actuar i contribuir a la millora del món en què viuen», conclou Sigalés.