Seguiment

El síndic de Greuges de la UOC ha de seguir i avaluar el compliment d'aquest codi ètic.

Per a fer-ho possible, els emissors o receptors d'una apel·lació referent a aquest codi ètic l'han de fer arribar al síndic.

En l'informe que anualment emet el síndic de Greuges hi ha d'haver un capítol específic que faci referència al codi ètic.

El síndic de Greuges es reuneix anualment en una sessió de treball sobre el seguiment del codi ètic amb les persones que el Comitè d'Empresa de la FUOC designi.