Òrgans de coordinació i representació

A banda de l'estructura organitzativa de la UOC, és necessari disposar d'uns òrgans de coordinació i representació que permetin assegurar que tots els recursos i serveis tenen caràcter transversal per a tota l'oferta de formació, però que atenguin a la diversitat de necessitats, fruit de les característiques específiques dels programes. Els òrgans de coordinació i representació faciliten la comunicació i el debat dels processos transversals.

Els òrgans principals de coordinació i de representació de la Universitat a dia d'avui són els següents: 

Òrgans de participació
Òrgans de coordinació

Comissió Estratègica

Membres: 

Funcions:

 • Abordar els temes relacionats amb la proposta al Consell de Govern del pla estratègic i dels plans d'objectius de cada curs, i amb el seguiment i la coordinació de la seva execució.
 • Proposar al rector i al Consell de Govern accions estratègiques i específiques.
 • Afavorir la coordinació entre els diferents sectors de la Universitat.
 • Facilitar a tots els seus membres la informació necessària per a assegurar-ne el flux a tota l'organització. 

Agenda: 
Es reuneix un cop al mes. 

 

Comissió Acadèmica

Es reuneix per tractar els temes relacionats amb el seguiment i la coordinació de l'execució de l'activitat acadèmica d'acord amb les bases del Pla estratègic de la Universitat i el Pla anual d'objectius

Membres: 

Funcions: 

 • La coordinació i l'alineament estratègic de la docència, la recerca, la difusió i la transferència de tecnologia de la Universitat.
 • L'impuls dels programes interdisciplinaris.
 • La promoció del desenvolupament de la comunitat acadèmica i dels seus membres.
 • L'assessorament al rector i al Consell de Govern, en tots els àmbits de la vida acadèmica.

Agenda: es reueix un cop al mes. 

 

Comissió de Recerca i Innovació

És un òrgan col·legiat de suport i assessorament al Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca, responsable d’establir les estratègies i les accions derivades de la política de recerca i innovació de la UOC.

La Comissió de Recerca i Innovació de la UOC té adscrita la Subcomissió de Publicacions Científiques i té encomanades les funcions del Comitè d'Ètica.

Membres: 

Els membres de la Comissió de Recerca i Innovació són nomenats pel Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca. La comissió està formada pels membres següents:

 
 • Marta Aymerich Martínez, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, com a presidenta
 • Mireia Riera Duran, directora de l’Àrea de Recerca i Innovació, com a secretària
 • Mònica de Forn Riera, vicegerent de Recerca i Innovació
 • David Megías Jiménez, director de l'IN3
 • Albert Barberà Lluís, director de l'eHealth Center
 • David Masip Rodó, director de l'Escola de Doctorat
 • Antoni Pérez Navarro, eLearn Center
 • Ciro Llueca Fonollosa, Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge
 • Marc Alabert López, Gabinet de Planificació Estratègica
 • Daniel Aranda Juárez, Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
 • Albert Batlle Rubio, Estudis de Dret i Ciència Política
 • Julie Wilson, Estudis d'Economia i Empresa
 • Llorenç Andreu Barrachina, Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
 • Carles Prado Fonts, Estudis d'Arts i Humanitats
 • Diego Redolar Ripoll, Estudis de Ciències de la Salut
 • Ferran Adelantado Freixer, Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Funcions: 

 • El foment del creixement i consolidació de les línies d'actuació prioritàries en matèria de recerca.
 • La supervisió i informació de la idoneïtat de les propostes de nous projectes d'R&I, les sol·licituds d'infraestructura, de beques de formació i de qualsevol altra sol·licitud de finançament a organismes externs.
 • L'elaboració de la memòria anual de recerca i l'ajuda al desenvolupament de les propostes de millora que es derivin de la seva valoració.
 • La garantia de qualitat dels programes formatius dels investigadors novells i la proposta de formació contínua del professorat i el personal investigador.
 • La supervisió de l'ordenació i agrupació de l'activitat de recerca i la promoció de la transferència de coneixement i innovació al teixit socioeconòmic local, estatal i internacional, a més de potenciar l'explotació de resultats de recerca, amb la finalitat d'afavorir l'esperit emprenedor.
 • La proposta de mecanismes d'avaluació de l'activitat de recerca i coordinació un cop aprovats.
 • La coordinació d'activitats d'intercanvi de coneixement i promoció de la interdisciplinarietat.
 • Altres tipus de propostes i activitats relacionades amb la recerca i la innovació.

Agenda: es reuneix un cop al mes. 

 

Comissió de Programes

Membres: 

 • Vicerector de Docència i Aprenentatge, que la presideix.
 • Les sotsdireccions de docència.
 • Les direccions d'àrea amb competències en gestió acadèmica.
 • La vicegerència d'Operacions.

Funcions: 

 • La planificació general de tota l'oferta formativa i l'activitat acadèmica.
 • La coordinació dels aspectes clau i transversals de l'activitat acadèmica.
 • L'anàlisi i avaluació de resultats.

Agenda: es reuneix cada quinze dies. 

 

Comissió de Gestió

Membres: 

 • Gerent
 • Vicegerents
 • Les direccions del Gabinet de Rectorat i de l'Oficina del Vicerectorat
 • Les direccions d'àrea
 • Les direccions d'empreses del grup.

Funcions:
Seguiment de l'activitat de les àrees de gestió.

 

Agenda: es reuneix un cop al mes. 

Comitè d'Empresa

La participació dels treballadors en l'empresa és un dret laboral bàsic i s'articula per mitjà del Comitè d'Empresa, que és un òrgan de representació col·legiada dels interessos dels treballadors.

Membres: 

 • 14 representants del personal de gestió
 • 9 representants del personal docent i investigador.

Funcions: 
Òrgan de representació col·legiada dels interessos dels treballadors.
 

Agenda: no té una periodicitat establerta de reunions. Es reuneix quan ho requereixen les seves funcions.