Gerent

  • Correspon al/a la gerent la direcció de la gestió ordinària de la Universitat, així com les funcions de control legal, econòmic i pressupostari de l’activitat de la Universitat Oberta de Catalunya, i les que pugui determinar el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, i és nomenat/da i destituït/da pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, de la qual, per raó del càrrec, és el/la director/a.
  • El/la gerent és membre de ple dret del Consell de Govern i assisteix a les reunions del Patronat i de la Comissió Permanent de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb veu i sense vot.
  • El/la gerent pot ser assistit/da per vicegerents/es, el cessament i l’assignació de funcions dels/les quals li corresponen. Correspon al/a la rector/a el seu nomenament, a proposta del/de la gerent.