Gerent

  • Correspon al gerent o gerenta la direcció de la gestió ordinària de la Universitat, així com les funcions de control legal, econòmic i pressupostari de l'activitat de la Universitat Oberta de Catalunya, i les que pugui determinar el Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. El seu nomenament i la seva destitució són responsabilitat del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, del qual, per raó del càrrec, assumeix la direcció.
  • És membre de ple dret del Consell de Govern i assisteix a les reunions del Patronat i de la Comissió Permanent de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb veu i sense vot.
  • En la seva tasca l'assisteixen vicegerents i vicegerentes —nomenats pel rector o rectora, a proposta seva—, el cessament i l'assignació de funcions dels quals li corresponen.