La UOC

Consolidar-se com una universitat referent en la formació en línia de qualitat, global i dotada d’una estructura òptima per a donar el millor servei possible a l’estudiant, avaluant i publicant periòdicament la seva satisfacció. La metodologia de la UOC s’orienta a facilitar al màxim els processos d’aprenentatge incorporant constantment la innovació per a la millora.

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya es va crear el 6 d’octubre de 1994 com una iniciativa del govern català per a proporcionar aprenentatge al llarg de la vida mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i un model d’ensenyament personalitzat.

La UOC és una universitat que presta un servei públic i s’organitza mitjançant gestió privada. La UOC forma part del sistema universitari de Catalunya i del sistema universitari espanyol. Les titulacions que ofereix són oficials i estan avalades per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), que asseguren el rigor i el compliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu.

La UOC és una universitat catalana plenament homologada. És avaluada constantment per l’AQU Catalunya (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), que és el principal instrument per a la promoció i l’avaluació de la qualitat en el sistema d’ensenyament superior català. L’AQU és membre de ple dret de l’ENQA, l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior.

El programa virtual comporta l’avaluació de l’ensenyament i les institucions virtuals, i pren com a model el sistema d’avaluació de l’ensenyament utilitzat fins ara per l’AQU Catalunya, adaptat a les peculiaritats d’aquest tipus d’ensenyament. La UOC també és membre de l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES) i els seus programes estan adaptats als criteris presentats per la Declaració de Bolonya.

Hi ha 87.500 estudiants entre tots els programes. 

La UOC té ocupat el nombre de persones següent: *

  • 544 professorat propi i personal investigador
  • 6.500 professorat col·laborador i tutors
  • 973 membres del personal de gestió

*Dades de professorat propi, personal investigador i personal de gestió actiu a 31 de desembre de 2021. Dades de professorat col·laborador i tutors i tutores del curs 2020-2021.

Sí. El 2008 va néixer la comunitat de graduats de la UOC, UOC Alumni. UOC Alumni vol ser el punt de trobada entre els graduats i la Universitat amb l’objectiu de ser la plataforma idònia perquè els antics alumnes entrin en contacte amb companys d’estudi, col·legues de professió, docents i estudis. A més, la comunitat de graduats de la UOC potencia l’accés a la formació contínua i a l’actualització professional.

La UOC és una institució independent. No obstant això, està implicada en molts projectes de col·laboració arreu del món amb altres institucions, universitats, empreses, organitzacions internacionals i agències intergovernamentals, com l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), la UNESCO, la Divisió d’Adquisicions de les Nacions Unides (UNPD), l’Organització Mundial del Turisme (OMT), l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i les Nacions Unides.

Segons Viquipèdia, el terme societat del coneixement es refereix a qualsevol societat en la qual el coneixement sigui el recurs de producció principal, en comptes del capital o el treball. Una societat del coneixement «crea, comparteix i utilitza coneixement per a la prosperitat i el benestar de la seva gent».