3/11/21 · Institucional

Una guia analitza com es pot integrar la perspectiva de gènere en la docència en línia

Les professores de la UOC Iolanda Garcia i Míriam Arenas reflexionen sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència en línia
Susanna Tesconi, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, analitza un sector caracteritzat per una forta presència masculina
La guia sobre l'ensenyament universitari virtual és la primera amb vocació transversal del projecte de la Xarxa Vives d'Universitats que combat els rols i els estereotips de gènere. (Foto: John Schnobrich / Unsplash)

La guia sobre l'ensenyament universitari virtual és la primera amb vocació transversal del projecte de la Xarxa Vives d'Universitats que combat els rols i els estereotips de gènere. (Foto: John Schnobrich / Unsplash)

Elaborada per les professores dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Iolanda Garcia i Míriam Arenas, la guia Docència en línia amb perspectiva de gènere s'incorpora a la col·lecció "Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere", publicada per les 22 universitats de la Xarxa Vives d'Universitats, en un moment de transformacions profundes en els models de docència

La decisió d'elaborar una guia de docència en línia amb perspectiva de gènere es va prendre durant el pic de la pandèmia de la COVID-19, conjuntura que va portar la majoria de centres universitaris a dur a terme, durant els anys 2020 i 2021, docència en línia d'emergència. La guia parteix de la preocupació que una transició cap a models de docència universitària més digitals pugui comportar una barrera als grans esforços per incorporar la igualtat de gènere a la docència que s'han dut a terme en l'àmbit de l'ensenyament superior els darrers anys. Està pensada perquè la pugui utilitzar qualsevol universitat que incorpori l'ensenyament virtual, l'aprenentatge bimodal o un aprenentatge híbrid, és a dir, totes les modalitats que incorporin, en major o menor mesura, la virtualitat.

"Es tracta de llegir els principis de la pedagogia feminista en el context de la societat digital actual i, per tant, incorporant totes les possibilitats que la tecnologia ofereix en l'àmbit educatiu, a més de tenir en compte, lògicament, el coneixement acumulat les darreres dècades en el camp de la tecnologia educativa i de l'ensenyament i l'aprenentatge virtuals", assenyala Iolanda Garcia. "Crec que a algunes persones els podria sorprendre la multitud de moments en el disseny i la implementació de la docència que mostrem com a possibles per incorporar alguna acció orientada a incloure la perspectiva de gènere, i també la gran diversitat d'estratègies possibles, que inclouen des d'accions molt petites i puntuals fins a d'altres que obliguen a repensar-ho tot de zero”, diu Míriam Arenas.

Entre les recomanacions de les autores de la guia hi ha les "d'escollir els usos de tecnologies que potenciïn formes d'aprenentatge participatives, col·laboratives, connectades amb la realitat social i creatives; tecnologies properes i d'ús quotidià, fàcils d'utilitzar per afavorir la màxima inclusivitat i facilitar que els i les aprenents puguin assumir un rol de dissenyadors i dissenyadores i compartir les tecnologies, de manera que es reforci el treball en equip".

Eines per incorporar una mirada inclusiva


"Aprendre a incorporar la perspectiva de gènere en les assignatures impartides no implica res més que una reflexió sobre els diferents elements que configuren el procés d'ensenyament-aprenentatge, tot partint del sexe i del gènere com a variables analítiques clau", expliquen les coordinadores de la tercera fase de la col·lecció, M.ª José Rodríguez (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d'Alacant) i Maria Olivella (coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya). 

"Davant d'un marc normatiu cada vegada més explícit, en què sabem que no podem generar ni transmetre coneixement androcèntric a les universitats" i també "d'un marc social que ens demana que no transmetem ni generem coneixement d'aquest tipus, el professorat es troba una mica perdut davant el repte d'introduir la perspectiva de gènere a les assignatures ('com ho faig?') i una mica desprotegit ('em suposarà més feina')". En aquest sentit, com explica Maria Olivella, "la Xarxa Vives d'Universitats pren el lideratge i assumeix el com es podria fer, però no de manera abstracta, sinó anant a qüestions concretes i disciplina per disciplina, entenent que cada disciplina és un món"

Per exemple, en l'àmbit de l'Enginyeria Multimèdia, "el sector professional està caracteritzat per una forta presència masculina que condiciona l'elecció de continguts, les formes de treball, els referents culturals i metodològics i fins i tot reprodueix la idea que les dones són estranyes al món de la tecnologia, cosa que és falsa", explica Susanna Tesconi, acadèmica de la UOC encarregada d'elaborar la guia d'Enginyeria Multimèdia amb perspectiva de gènere. Per això considera fonamental "visibilitzar les contribucions de les dones al desenvolupament de l'enginyeria multimèdia i de les tecnologies creatives, tenint en compte que l'àmbit de la multimèdia és un context fortament interdisciplinari que es desenvolupa en la intersecció d'art, disseny i tecnologia". També recomana "formar l'estudiantat des de la perspectiva del disseny centrat en les persones, incorporar dinàmiques no hegemòniques de pensament i proporcionar eines d'anàlisi crítica que permetin a l'alumnat reconèixer biaixos algorítmics i tractaments de dades no respectuosos envers la diversitat".

Les "Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere" han estat impulsades pel Grup de Treball d'Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d'Universitats des de l'any 2018. La col·lecció completa inclou títols sobre 21 disciplines, a més de l'àmbit transversal de metodologia en línia, de les branques d'arts i humanitats (Antropologia, Filologia i Lingüística, Filosofia, Història i Història de l'Art), ciències socials i jurídiques (Comunicació, Dret i Criminologia, Sociologia, Economia, i Ciència Política, i Educació i Pedagogia), ciències (Física i Matemàtiques), ciències de la vida (Infermeria, Medicina, Psicologia, Biologia i Nutrició Humana i Dietètica), i enginyeries i arquitectura (Arquitectura, Ciències de la Computació, Enginyeria Industrial, Enginyeria Multimèdia i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació).

La guia sobre l'ensenyament universitari virtual és la primera amb vocació transversal del projecte de la Xarxa Vives d'Universitats, projecte pioner en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i el qual, fins ara, havia publicat només títols centrats en disciplines i assignatures específiques. De fet, en aquesta tercera fase de la col·lecció, la guia de metodologia en línia s'afegeix a quatre nous títols que ofereixen propostes, recomanacions, exemples, recursos docents i eines de consulta per incorporar la perspectiva de gènere a les titulacions de Biologia, Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeria Multimèdia i Enginyeria Electrònica de Telecomunicació.

Experts UOC

Contacte de premsa

També et pot interessar

Més llegits

Veure més sobre Institucional