Oferta formativa

Postgrau protecció de dades

Postgrau de protecció de dades

(Aquest programa no s'ofereix. La informació que es mostra és a efectes de la seva acreditació i per als estudiants que l'han cursat)

 

Les dades de caràcter personal constitueixen la matèria primera de la societat de la informació i el coneixement, a la vegada que són un dels actius principals d'empreses i Administració pública. Les normes que regulen aquest àmbit formen un entramat cada vegada més complex. El postgrau de Protecció de Dades té com a objectiu que els estudiants coneguin i aprofundeixin en aquest marc normatiu, especialment el Reglament 2016/679, de 27 d'abril de 2016, conegut com el Reglament general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

El postgrau en protecció de dades està integrat per dos cursos d'especialització i un treball final de postgrau, la primera especialització dedicada a la protecció de dades i el comerç electrònic i la segona especialització, a la protecció de dades en els nous contextos de tractament de la informació.

Crèdits:

 36 ECTS

Inici:

 20 octubre 2021

Títol:

 Protecció de Dades

Idioma:

 Castellà

El curs Protecció de Dades i Comerç Electrònic té diferents objectius. En primer lloc, que l'estudiant conegui el conjunt de normes que regulen el tractament de la informació personal i les sàpiga aplicar als supòsits concrets. A continuació, el curs se centra a analitzar quins són els subjectes principals que participen en el tractament de la informació personal: responsable del tractament, encarregat de tractament, delegat de protecció de dades i els subjectes afectats o interessats. També s'examinen els supòsits en què el tractament té lloc mitjançant diverses modalitats, especialment quan la informació es troba en el núvol. Seguidament, cal conèixer i examinar quines són les obligacions i els drets d'aquests subjectes i els procediments per a fer-los efectius, així com les possibles responsabilitats i sancions. A partir d'aquí, l'objectiu és analitzar el tractament de dades en el context del comerç electrònic, tot veient la interacció entre la LSSI, el RGPD, la LOPDGDD i la regulació de les comunicacions electròniques. També s'examinen els serveis d'informació creditícia i la protecció de dades en el sector bancari.

La segona part del Postgrau la constitueix l'especialització Protecció de Dades en els Nous Contextos de Tractament de la Informació i se centra, en primer lloc, a analitzar els aspectes relatius a la gestió del risc en el tractament de les dades personals i, especialment, la confidencialitat i la seguretat del tractament. Aquest aspecte s'aborda tant des d'una perspectiva jurídica com tecnològica, examinant amb detall els deures de seguretat i d'auditoria de la informació, tot plegat en base al Principi de responsabilitat proactiva introduït pel RGPD.

S'analitza específicament la comunicació de dades i la transferència internacional de dades. Així mateix, s'aprofundeix en el tractament de dades per part de l'Administració pública i s'estudia la protecció de la informació personal en sectors específics: tractament amb finalitat policial i judicial (Directiva 2016/680); la Directiva 2016/681; ( PNR); dades de salut, àmbit laboral i privacitat, i comunicacions electròniques. Finalment, s'analitza i es reflexiona sobre els reptes principals que plantegen els nous contextos i les tecnologies de tractament de la informació per a la protecció de dades: dades massives, internet de les coses, xarxes socials, aplicacions mòbils, publicitat comportamental, perfilatge, intel·ligència artificial, algoritmes i robòtica.

L'objectiu és que qui hagi seguit el curs adequadament sàpiga aplicar la normativa de protecció de dades, especialment el Reglament 2016/679 (RGPD) la Llei orgànica 3/2018 (LOPDGDD), en la seva activitat professional com a delegat de protecció de dades, auditor de protecció de dades, advocat o consultor. S'ofereix una formació tant teòrica com pràctica específica en un àmbit que exigeix una actualització i una formació contínues.

Aquest Postgrau ha sigut reconegut de forma definitiva per la Asociación para el Fomento de la Seguridad de la Información, ISMS Forum Spain, com a programa formatiu que compleix els requisits establerts a l'Esquema de Certificació de l'AEPD.

 

 

ISMS Forum Spain                         Esquema Certificació AEPD

 

En compliment dels requisits de certificació, fem constar la següent informació:

Entitat de Formació: Universitat Oberta de Catalunya

Nom de l'Entitat Certificadora que ha reconegut el programa: Associació per al Foment de la Seguretat de la Informació, ISMS FÒRUM

Nom del programa reconegut: Diploma de Postgrau de Protecció de Dades

Data de reconeixement del Programa: 25 de juliol de 2019

Durada del programa: 2 semestres, total de 900 hores (36 Crèdits ECTS)

 

 

Realització de proves d'avaluació continuada, test, casos pràctics, redacció de documents varis i clàusules de diferents tipus, exercicis d'anàlisis, comentaris de jurisprudència i de documents de diferents Autoritats, cerca de normativa i resolucions dels tribunals, intervencions en el fòrum, participació en debats i realització d'un treball final de postgrau.

Matèria impartida i distribució d'hores per cadascun dels tres dominis del temari

  • Disseny i arquitectura de sistemes d'informació (4 crèdits ECTS)
  • Introducció al marc legal de la protecció de dades (4 crèdits ECTS)
  • Requisits legals en el procés de tractament de les dades personals (I) (4 crèdits ECTS)
  • Protecció de dades i comerç electrònic (4 crèdits ECTS)
  • Seguretat i auditoria de la informació (4 crèdits ECTS)
  • Requisits legals en el procés de tractament de les dades personals (2) (4 crèdits ECTS)
  • Protecció de dades en l'Administració pública i en sectors particulars (4 crèdits ECTS)
  • Entorns digitals i nous reptes per a la protecció de dades (4 crèdits ECTS)
  • Treball final de postgrau en Protecció de dades (4 crèdits ECTS)

 

Domini 1

NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

(Mín. exigible segons l’Esquema: 90 hores)

Domini 2

RESPONSABILITAT ACTIVA

(Mín. exigible segons l’Esquema: 54 hores)

Domini 1

TÈCNIQUES PER GARANTIR EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES I ALTRES CONEIXEMENTS

(Mín. exigible segons l’Esquema: 36 hores)

Formació Postgrau UOC:

409 hores

Formació Postgrau UOC:

145 hores

Formació Postgrau UOC:

246 hores

 

Total d'hores impartides corresponents a tots els dominis: 800 hores (32 crèdits ECTS).

A aquestes 800 hores han de sumar-se 100 hores (4 crèdits ECTS) relatives al Treball de final de Postgrau

Càrrega total del Postgrau: 900 hores (36 crèdits ECTS).

 

FORMAT DEL PROGRAMA: El model del Programa és 100% virtual