La UOC aprova un pressupost de 147,2 milions d'euros per al 2021, un 5,7 % més que l'any anterior

  La UOC aprova un pressupost de 147,2 milions d'euros per al 2021, un 5,7 % més que l'any anterior

Foto: UOC

26/01/2021
Arnau Cillero
La major part d'aquest pressupost prové de les matrícules de l'estudiantat

El màxim òrgan de representació de la UOC, el Patronat, ha aprovat un pressupost de 147,2 milions d'euros per al 2021, un 5,7 % més que l'any anterior. 114,4 provindran de les matrícules, 25,2 del Conveni programa, 3,8 de recerca i innovació (tant de projectes com de transferència de coneixement) i 3,7 d'altres ingressos. Així ho va aprovar en la darrera reunió, que va tenir lloc el 16 de desembre.

També es manté un finançament màxim de la Generalitat de Catalunya per any de 25,2 milions d'euros en concepte de subvenció corrent. Aquesta subvenció es rep sempre que s'obtinguin els resultats establerts en el Conveni programa i representa només el 17 % del pressupost, la xifra més baixa fins ara.

Pel que fa a les inversions, el pressupost preveu destinar-hi un import total de 10,2 milions d'euros, 5,9 dels quals subvencionats (4,5 vinculats al Conveni programa i 1,1 pel projecte Singulars; aquests últims, finalistes per acondicionar l'edifici per al nou hub de recerca de la Universitat situat al carrer Bolívia 103 de Barcelona, dins del complex d'equipaments de Can Jaumandreu). La UOC en finançarà la resta. Entre les inversions previstes, cal destacar les xifres de 4,5 milions d'euros que es destinaran a tecnologia i 1,9 a recursos d'aprenentatge.

 

Set anys de creixement sostingut

Així, es vol donar continuïtat al creixement sostingut de la institució des del 2015 i posar els fonaments perquè l'any 2021 la UOC consolidi la seva transformació en una universitat global que augmenti el seu impacte social. Des del 2014, la Universitat ha passat d'un pressupost de 81,2 milions d'euros (l'any 2014) a un de 147,2 (l'any 2021).

Per garantir la sostenibilitat de la institució i afrontar els reptes i les prioritats estratègiques marcats, per al 2021 es planteja un augment global del pressupost del 5,7 % en relació amb el de l'any 2020. Inicialment, el Pla estratègic abastava el període 2014-2020, però la irrupció el març del 2020 de la COVID-19 va portar la Universitat a prorrogar-lo fins al desembre del 2021. S'ha engegat una fase tres, que impulsa, prioritza i prorroga accions clau davant els nous reptes que planteja la situació de crisi.

 

Una universitat sense ànim de lucre

Com a fundació sense ànim de lucre, la UOC presta un servei públic i es gestiona de manera privada. Es finança amb els ingressos de les matrícules i la captació de fons per a projectes de recerca. La Generalitat subvenciona la resta del pressupost mitjançant un Conveni programa vinculat a objectius.

Tota l'activitat de la Universitat es regeix pels principis de la sostenibilitat i la rendició de comptes. En aquest sentit, a banda de tenir un Patronat com a màxim òrgan de representació, govern i administració, que entre altres qüestions aprova el pressupost i els balanços de la Universitat, la UOC i els seus responsables passen els controls que la Generalitat i el Parlament de Catalunya determinen (ratificació del rector triat, comptes anuals, compareixença anual al Parlament, normativa de contractacions, supervisió de la Intervenció, supervisió de la Sindicatura de Comptes, supervisió del Departament d'Economia i Hisenda del Govern de la Generalitat, supervisió de la Direcció General d'Universitats, etc.).

 

Patronat de la UOC

El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la UOC, segons els Estatuts de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). Delega algunes de les seves funcions en la Comissió Permanent, que és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la UOC. A més, és assistit pel Consell Assessor, òrgan consultiu.