Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), d'acord amb l'article 14 dels seus Estatuts.

Les principals funcions del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya són:

  • Aprovar i, si escau, modificar les normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Nomenar i revocar el rector i el gerent.
  • Aprovar el pressupost i els balanços de la Universitat.
  • Aprovar el pla d'actuació presentat pel rector i avaluar-ne els resultats.

El rector de la UOC i el director de la FUOC assisteixen a les reunions del Patronat amb veu i sense vot.

 
Sr. Pere Vallès, president del Patronat.
 
Hble. Sra. Gemma Geis i Carreras, consellera de Recerca i Universitats.
En representació de la Generalitat de Catalunya.
 
Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació.
En representació de la Generalitat de Catalunya.
 
Sra. M. Victòria Girona, directora general d’Universitats.
En representació de la Generalitat de Catalunya.
 
Sra. Joana Barbany, directora general de Societat Digital.
En representació de la Generalitat de Catalunya.
 
Sra. Esther Morales, secretària general del Departament de Recerca i Universitats.
En representació de la Generalitat de Catalunya.
 
Sr. Pau Bestit, vocal del comitè executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona.
En representació de la Cambra de Comerç de Barcelona.
 
Sra. Teresa Cabré 
En representació de l’Institut d’Estudis Catalans.
 
Sra. Helena Guardans
Patrona independent.
 
Sr. Miquel Martí
Patró independent.
 
Sr. Josep M. Coronas
Patró independent.
 
El sr. Pere Fabra exerceix de secretari.