Patronat

El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), d'acord amb l'article 14 dels seus Estatuts.

Les principals funcions del Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya són:

  • Aprovar i, si escau, modificar les normes d'organització i funcionament de la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Nomenar i revocar el rector i el gerent.
  • Aprovar el pressupost i els balanços de la Universitat.
  • Aprovar el pla d'actuació presentat pel rector i avaluar-ne els resultats.

El rector de la UOC, o la persona en qui delegui, i el director de la FUOC assisteixen a les reunions del Patronat amb veu i sense vot.

Tres patrons en representació de les entitats següents:

Sr. Josep Vilarasau, representant de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvi

Sr. Pau Bestit, representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Sr. Joandomènec Ros, representant de l'Institut d'Estudis Catalans

Tres patrons designats entre persones físiques o jurídiques, de rellevància en els àmbits social, cultural, científic o professional, que no pertanyen al sector públic:

Sr. Pere Vallès, director i conseller delegat de Scytl

Sra. Helena Guardans, presidenta executiva de Sellbytel Group Spain

Sr. Josep M. Coronas, de Coronas i Advocats

Cinc patrons designats pel Govern de la Generalitat de Catalunya:

Hble. Sra. Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d'Empresa i Coneixement

Hble. Sr. Josep Bargalló i Valls, conseller d'Educació

Sr. Francesc Xavier Grau i Vidal, secretari d'Universitats i Recerca

Sra. M. Victòria Girona Brumós, directora general d'Universitats

Sr. David Ferrer i Canosa, secretari de Polítiques Digitals 

Pere Vallès presideix el Patronat i el secretari general de la UOC, Pere Fabra, exerceix de secretari.