Secretari general

  • El rector o rectora nomena un secretari o secretària general entre el personal de la UOC i li assigna les funcions que corresponguin, en el seu estricte marc de funcions.
  • Forma part del Consell de Govern i de la Comissió Estratègica, dels quals assumeix la secretaria.