Consell Assessor

Els Estatuts de la Fundació i la Llei de reconeixement de la Universitat preveuen que la Fundació es dota d'un òrgan consultiu o assessor per tal de garantir una àmplia representació de la societat catalana en el funcionament de la UOC. A més de les tasques d'assessorament i connexió amb la societat, la funció del Consell de la FUOC és informar sobre el pressupost, la programació i el nomenament del rector de la Universitat Oberta de Catalunya.
 
El Consell integra, a més del rector de la UOC i del director de la FUOC, representants del Parlament, del sistema universitari de Catalunya, de les organitzacions empresarials i sindicals, dels alumni i diverses personalitats de l'àmbit de la recerca i de la cultura. Conté, per tant, una àmplia representació de la societat catalana, a la qual la Universitat, pel seu caràcter de servei públic, té la voluntat i el deure de servir.
 
 • Dues persones representants designades pel Parlament de Catalunya:
  • Pendent de designació.
 • Una persona representant de les universitats públiques de Catalunya, designada pel Consell Interuniversitari de Catalunya:
  • Josep Ribas, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya.
    
 • Dues persones representants designades per les organitzacions empresarials legalment constituïdes més representatives a Catalunya:
  • Mar Alarcón, vicepresidenta de Foment del Treball Nacional.
  • Ferran Amago, en representació de PIMEC.
 • Dues persones representants designades per les organitzacions sindicals legalment constituïdes més representatives a Catalunya:
  • Àngel García, responsable de Polítiques Educatives de CCOO.
  • Xavier Olmo, responsable a FETE-UGT de Catalunya d'universitats privades i centres de recerca.
 • Un o una representant de les persones graduades a la Universitat Oberta de Catalunya, que no sigui estudiant en actiu, designat o designada per UOC Alumni:
  • Josep Jonàs, membre honorífic del Consell Alumni de la UOC.
    
 • Cinc persones representants designades directament pel Patronat de la Fundació, que incloguin, entre altres, persones dels àmbits de l'educació, la recerca i la cultura:
  • Candela Calle, directora de l'Institut Català d'Oncologia, ICO.
  • Maria Viver, directora de la Fundación Randstad.
  • Carles Grau, CEO de Mobile World Capital.
  • Ernest Quingles, CEO d'Epson a França, Espanya i Portugal i vicepresident de Vendes a Europa.
  • Lorena Jaume-Palasí, directora de The Ethical Tech Society.
 • El rector o rectora de la Universitat Oberta de Catalunya:
  • Josep A. Planell.
    
 • El director o directora general de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya:
  • Antoni Cahner.
El president o presidenta és nomenat pel Patronat de la FUOC entre els membres del Consell.
 
El secretari o secretària del Consell és el secretari o secretària de la FUOC, amb veu però sense vot.
 
* Segons acords del Govern de la Generalitat de Catalunya del 28 de desembre de 1995 i del 16 de juliol de 2019.