Administració electrònica

La UOC, des del 2008, ha anat implantant de manera progressiva diferents processos d'administració electrònica amb l'objectiu d'adaptar-se a la nova legislació en aquest àmbit.

Entre aquests projectes destaca la presència dels documents electrònics com a prova i evidència de les actuacions de la Universitat, com per exemple:

  • expedients acadèmics d'admissió dels estudiants
  • expedients acadèmics de convalidacions i experiència professional dels estudiants
  • signatura de contractes
  • emissió de certificats acadèmics
  • factures

Per a tots aquests documents i d'altres que s'aniran integrant, el Servei d'Arxiu i Gestió Documental treballa juntament amb l'Oficina d'Administració Electrònica de la UOC per establir criteris de classificació, preservació i, sobretot, cerca i recuperació d'informació. Aquests criteris són vitals per a acomplir diferents normatives i disposicions legals i també per a optimitzar els processos i recursos i ser més eficients en la gestió.

L'objectiu de la UOC a mitjà termini és fer la transició del paper al document electrònic i destruir el paper ja existent.