Requisits acadèmics per a estudiants amb estudis obtinguts a la Unió Europea

Des d'aquesta pàgina pots consultar els requisits genèrics d'accés als estudis que t'interessin.

Per als programes de grau, màster universitari, màster en formació permanent, diploma d'especialització i diploma d'expert cal complir els requisits específics i obligatoris que pots trobar a la informació concreta de cada programa.

L'accés a les altres titulacions pròpies no està subjecte a requisits previs. 

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el teu tutor

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial

Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

1.Tinc un títol de grau oficial, màster universitari o doctorat que pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)

Quina documentació cal presentar?

  • Fotocòpia del document d'identitat (DNI, passaport o document identificatiu del país d'origen).
  • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en castellà, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.
  • Fotocòpia compulsada/acarada del suplement europeu del títol (SET) i fotocòpia compulsada de la traducció jurada en els casos en què el títol estigui en un idioma diferent del castellà, el català o l'anglès. Si la vostra universitat no us el pot lliurar, també podeu presentar un certificat expedit per la universitat que acrediti que la vostra titulació dóna accés a estudis de màster o doctorat en el país d'origen del títol.

Els documents es poden acarar a les seus de la UOC si porteu els originals i les seves fotocòpies simples.La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (i ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

2. Tinc un títol universitari que no pertany a l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES). Per exemple, un undergraduate degree, first degree o bachelor's degree

Quina documentació cal presentar?

  • Fotocòpia del document d'identitat del país d'origen o passaport.

  • Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o el resguard dels drets d'expedició. El títol cal que estigui redactat en castellà, anglès o català. Si està en un altre idioma cal presentar la fotocòpia compulsada de la traducció feta per un traductor jurat.

  • Una fotocòpia compulsada d'un certificat expedit per la universitat, en el qual se certifiqui que la titulació presentada dóna accés a estudis superiors de màster o doctorat al país d'origen del títol.

La compulsa es pot fer al centre on s'ha expedit la documentació (ha de tenir els mínims requisits administratius: data, segell, signatura, càrrec, nom i cognoms de la persona sotasignada).

Els programes de formació permanent subjectes a requisits d'accés són els programes de màster en formació permanent, diploma d'especialització i diploma d'expert. Per cursar un daquests programes cal tenir una titulació universitària prèvia que permeti laccés a estudis de Màster al país d'expedició del títol. En cas de no disposar d'un títol universitari oficial, s'hi podrà accedir si s'acredita experiència laboral o professional, amb nivell competencial equivalent al nivell de grau.

L'accés a les altres titulacions pròpies no està subjecte a requisits previs.

Per a accedir a aquests estudis no és necessari tenir una titulació oficial universitària. Tot i això, en alguns programes es recomana tenir uns coneixements previs. Consulta la informació en la fitxa del curs que t'interessi.

També et pot interessar...