Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO)

Planificació i Gestió de Destinacions Turístiques. Turisme i Societat Local

 
S'accepten propostes sobre la planificació i gestió sostenible / la governança del turisme, considerant també els sectors / àmbits que interseccionan amb el turisme de manera directa o indirecta, en el context soci-espacial dels llocs que conviuen amb el turisme (estiguin considerats com a destinacions turístiques o no).
 
 

Propostes de tesi

Investigadors

Grupos d'investigació

 
L1.1 Planificació territorial i sectorial del turisme 
 
* La condició urbana de les ciutats turístiques i de les destinacions de turisme de masses i els seus models de gestió. Anàlisi de les característiques urbanes de les destinacions turístiques de masses a conseqüència del procés d'urbanització turística. En concret, s'interessa per la relació entre els fenòmens de mobilitat global i local i els seus efectes sobre l'estructura sociodemogràfica, les migracions, les transformacions de sistema urbà o la capacitat d'atracció de recursos, inversions i població de les destinacions turístiques, així com les respostes que els models de gestió urbana i turística han d'afrontar davant aquestes transformacions.
 
 
 
 
 
 

 

TURBA

 
L1.2 Gestió de destinacions turístiques
 
* Living labs i espais d'innovació cultural en la regeneració de centres urbans turístics. Aquesta línia de recerca explora noves formes d'infraestructura cultural i gestió patrimonial en la regeneració urbana i el desenvolupament d'un sector turístic local sostenible.
 
 
TURBA
 
L1.3 Turisme i desenvolupament local 
 
* Capitalisme digital i les geografies regionals de les xarxes globals de producció en el sector turístic.
 
 
TURBA
 
L1.4 Societat local i impactes del turisme
 
* Reaccions dels residents al desenvolupament turístic i formes alternatives de turisme i lleure. L'interès en relació amb aquesta línia de recerca se situa en la necessitat d'analitzar 1) quines són les reaccions dels residents al desenvolupament turístic en les destinacions mitjançant diferents canals; mobilització social en línia (online) i fora de línia (offline) , així com 2) la creació, proposta o participació en formes alternatives d'oci i turisme, projectes de cocreació, turisme creatiu o qualsevol servei alternatiu lligat a l'activitat turística que també pugui tenir un propòsit innovador o trencador, i vinculat a la sostenibilitat. 
 
* Economia col•laborativa i economia de plataforma en turisme. Aquesta línia de treball analitza els processos i les estratègies d'adaptació de l'economia de plataforma turística (EPT) en el context actual de canvi continu, i també els impactes i els processos específics de reestructuració i reconfiguració provocats pels diferents desenvolupaments de l'EPT a l'Estat espanyol. Identificació dels vectors sobre els quals se sustenten aquests processos d'adaptació, les performativitats i les modificacions en les estratègies d'ús de les EPT en diversos contextos territorials i activitats econòmiques. 
 
* Turisme i gènere. Centrada en l'anàlisi i l'aplicació de l'enfocament de gènere i feminista als estudis turístics, aquesta línia de treball busca analitzar com les dones participen en els processos de desenvolupament turístic, quin és el seu paper i protagonisme, incloent-hi l'estudi de les desigualtats de gènere en l'activitat turística. D'altra banda, també inclou estudis que vulguin analitzar com el turisme incideix en les relacions i les identitats de gènere, com per exemple en la generació de processos d'empoderament femení, l'emprenedoria i la configuració antropològica de les relacions i les identitats de gènere en la societat.
 
* L'aproximació d'assemblatges com a marc conceptual i metodològic en l'anàlisi del turisme sostenible en contextos locals i regionals.
 
* La geografia econòmica evolutiva com a aproximació interpretativa en l'anàlisi del turisme sostenible.
 
* Economia política en les geografies del turisme.
 
 

Dra. Soledad Morales

NOUTUR

 
L1.8 Turisme comunitari, desenvolupament i cooperació
 
* En aquesta línia de treball s'explora i s'analitza el paper del turisme en els processos de desenvolupament turístic en països en vies de desenvolupament, incloent-hi una perspectiva de turisme responsable i comunitari i de les relacions de gènere. 
 
Dra. Soledad Morales NOUTUR
 
L1.9 Sostenibilitat de les destinacions turístiques
 
* Destinacions turístiques intel•ligents (DTI). Estratègies i disseny d'accions entorn del concepte de DTI i de la seva relació amb la sostenibilitat de les destinacions turístiques, madures o no. 
 
* Creació i avaluació de productes turístics en clau de sostenibilitat, tenint-ne en compte les dimensions socials, ambientals i econòmiques. 
 
* La creativitat i la cultura com a eines per fomentar o impactar en la sostenibilitat en el turisme, especialment els processos generats pel turisme d'esdeveniments. 
 
* Emergència climàtica i sector turístic: impactes, estratègies i resiliència de les destinacions. Explorar com el nou context d'emergència climàtica està impactant en la reorganització del turisme a l'Estat espanyol i quines són les estratègies per fer front a aquesta emergència climàtica en termes de mitigació i adaptació; és a dir, quines són les estratègies del sector per tal de ser més resilient climàticament.
 
* Turisme i recursos hídrics a l'Estat espanyol. Analitzar l'impacte del turisme en els recursos hídrics i estratègies innovadores per minimitzar consums i obtenir recursos alternatius en entorns d'escassetat hídrica a l'Estat espanyol. Idealment, s'esperaria una perspectiva comparativa entre dos o tres casos d'estudi.
 
* Turisme i espais naturals a l'Estat espanyol: governança, conflictes i estratègies de sostenibilitat local. Explorar i entendre les tensions i els conflictes entre les activitats turístiques i de lleure en diferents espais naturals de l'Estat espanyol, així com analitzar críticament els mecanismes de governança participativa (incloent-hi el sector turístic) en la gestió d'aquests espais naturals.
 

Dr. Hug March Corbella

Dra. Soledad Morales

TURBA

NOUTUR