Planificació i Gestió de Destinacions Turístiques. Turisme i Societat Local

 
S'accepten propostes sobre la planificació i gestió sostenible / la governança del turisme, considerant també els sectors / àmbits que interseccionan amb el turisme de manera directa o indirecta, en el context soci-espacial dels llocs que conviuen amb el turisme (estiguin considerats com a destinacions turístiques o no).
 
 

Propostes de tesi

Investigadors

Grupos d'investigació

L1.1 Planificació territorial i sectorial del turisme

* La condició urbana de les ciutats turístiques i de les destinacions de turisme de masses i els seus models de gestió
Anàlisi de les característiques urbanes de les destinacions turístiques de masses com a conseqüència del procés d'urbanització turística. En concret s'interessa per la relació entre els fenòmens de mobilitat global i local i els seus efectes sobre l'estructura sociodemogràfica, les migracions, les transformacions del sistema urbà o la capacitat d'atracció de recursos, inversions i població de les destinacions turístiques, així com les respostes que els models de gestió urbana i turística han d'afrontar davant tals transformacions.
 
 
 
 
 

 

NOUTUR

TURBA

L1.3 Turisme i desenvolupament local

L1.4 Societat local i impactes del turisme

* Reaccions dels residents al desenvolupament turístic i formes alternatives de turisme i oci
L'interès en relació a aquesta línia de recerca se situa en la necessitat d'analitzar 1) quines són les reaccions dels residents al desenvolupament turístic en les destinacions a través de diferents canals; mobilització social digital i off-line així com 2) la creació, proposta o participació en formes alternatives d'oci i turisme, projectes de co-creació, turisme creatiu o qualsevol servei alternatiu lligat a l'activitat turística que pugui també tenir un propòsit innovador o disruptivo. (Lluís Garay)
 
* Anàlisi de l'actitud dels residents davant el turisme
Aquesta línia de recerca aboca sobre l'anàlisi de les causes que influeixen sobre la percepció dels residents davant els impactes derivats del turisme, especialment en destinacions de turisme massiu, i la seva incidència en la seva voluntat d'acceptar el turisme com a forma de desenvolupament
 
* L'aproximació d'assemblatges com a marc conceptual i metodològic en l'anàlisi del turisme sostenible en contextos locals i regionals (Julie Wilson)
 
* La geografia econòmica evolutiva (GEE/*EEG) com a aproximació interpretativa en l'anàlisi del turisme sostenible (Julie Wilson)
 
* Economía política en las geografías del turismo (Julie Wilson)
 
 
 
 
 
 
NOUTUR

L1.8 Turisme comunitari, desenvolupament i cooperació

Dra. Soledad Morales NOUTUR
 
L1.9 Sostenibilitat de les destinacions turístiques
 
*  L'anàlisi de les motivacions i comportaments sostenibles / responsables en l'empresa turística, amb especial atenció a les petites i mitjanes. (Lluís Garay)
 
* L'anàlisi d'impactes positius i negatius de l'aposta per la sostenibilitat en contextos específics, com per exemple el post-conflicte. (Lluís Garay)
 
*La implementació de la sostenibilitat en destinacions i productes especialment madurs, com el sol i platja o el crucerismo. (Lluís Garay)
 
*La percepció de la sostenibilitat en les xarxes socials o Internet en general, tant en relació a l'empresa turística com a les destinacions, i com es relaciona amb aspectes empresarials però també d'un altre tipus. (Lluís Garay)
 
* les propostes relacionades amb la gestió polític-econòmica de la sostenibilitat / responsabilitat, vista des de diferents angles. (Lluís Garay)
 
* Mecanismes de governança multi-nivell i turisme sostenible (Julie Wilson)
 
* La creativitat i la cultura com a eines de fomentar la sostenibilitat en el turisme (Soledad Morales)
 
* Gestió de recursos naturals i turisme (Hug March)
 

Dr. Lluís Garay Tamajón

Dra. Julie Wilson

Dra. Soledad Morales

Dr. Hug March Corbella

NOUTUR

TURBA